NAV Navbar

Hướng dẫn sử dụng CMS FABi

IPOS ra mắt phần mềm CMS FABI với nhiều ưu điểm vượt trội như quản lý điểm bán hàng, thực đơn, thiết bị, chương trình marketing, kênh bán hàng,... giúp người dùng vận hành và điều phối kinh doanh nhà hàng trở nên tốt hơn, dễ dàng hơn. Cms qltx

I- Cấu hình thương hiệu

1.1. Đăng kí

Để có thể sử dụng được phần mềm bán hàng Fabi pos cần phải đăng kí 1 tài khoản để khởi tạo Thương hiệu bán hàng.
Các bước đăng kí tài khoản:
B1: Truy cập vào link : https://fabi.ipos.vn/login
Dangnhap
B2: Click “Đăng kí”.
B3: Nhập đầy đủ thông tin.
Bangdangki
Khoitaotaikhoan
B4: Click nút “Đăng kí ”.
B5: Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản vừa tạo.

1.2. Đăng nhập - Cấu hình thương hiệu

B1: Đăng nhập bằng tài khoản vừa tạo -> Làm theo hướng dẫn để tạo "Thương hiệu".
Moitaothuonghieu
B2: Khai báo thông tin thương hiệu.
Yngiataothuonghieu
Taothuonghieu
B3: Lưu để hoàn thành việc tạo "Thương hiệu".
Taothuonghieuthanhcong
Sau khi tạo xong "Thương hiệu" tiến hành tạo các điểm bán hàng (Chi tiết mục 3.1.1 Tạo điểm bán hàng).

1.3. Quên mật khẩu

Để cấu hình lại mật khẩu đã mất bạn cần làm theo các bước sau:
B1: Vào link : https://fabi.ipos.vn/login
B2: Click vào text “Quên mật khẩu”.
Datlaimatkhau
B3: Nhập Email để nhận link đổi mật khẩu mới.
B4: Mở mail click vào link đổi mật khẩu trên mail.
Lưu ý: Yêu cầu đặt lại mật khẩu của bạn chỉ có hiệu lực trong 30 phút.
B5: Đổi lại mật khẩu.
Datlaimatkhauthanhcong
B6: Đăng nhập lại tài khoản với mật khẩu mới.

II - Tổng quan thương hiệu

Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống sẽ hiển thị trang chủ là các báo cáo tổng quan của thương hiệu trong ngày.

Lưu ý: Tài khoản IT Support không được xem báo cáo

Muốn xem được báo cáo chi tiết cần xác định điều kiện để lọc

Có thể click vào từng biểu đồ để và trang báo cáo chi tiết.

Trangchu

III - Nhà hàng

3.1. Danh sách điểm bán hàng

Hiển thị thông tin của tất cả các điểm bán hàng của thương hiệu.

Dsdiembanhang

3.1.1 Tạo điểm bán hàng

Sau khi cấu hình thương hiệu xong tiến hành tạo "Điểm bán hàng".

B1: Trên giao diện Cấu hình nhà hàng -> Danh sách điểm bán hàng.

B2: Click vào nút Tạo điểm mới.

B3: Khai báo thông tin cần thiết cho điểm mới.

Ynghiadiembanhang

Taodiemmoinew2

B4: Lưu để hoàn thiện tạo điểm mới.

3.1.2 Sửa điểm bán hàng

Tài khoản Quản lý chuỗi, IT support có thể sửa được thông tin cho các điểm phụ trách.

B1: Trên giao diện Cấu hình nhà hàng Danh sách điểm bán hàng.

B2: Tìm Điểm bán hàng cần chỉnh sửa click vào.

B3: Update thông tin cho các trường cần thiết.

Ttmorongdiembanhang

Các thông tin chi tiết điểm bán hàng bổ xung sau khi tạo điểm bán hàng

Ttsuadiembanhang

B4: "Lưu" để hoàn thiện việc update điểm.

Lưu ý: Với cửa hàng hết hạn sẽ hiện thông báo "Điểm này đã hết hạn bản quyền!" và không sửa được thông tin trong chi tiết điểm bán hàng.

Chhethan

3.1.3 Gia hạn cho cửa hàng hết hạn

Với cửa hàng hết hạn thay vì phải liên hệ sale hoặc mua gói bản quyền trên Marketplace thì tiện ích mới giúp người dùng gia hạn phần mềm trên trang quản lý Nhà hàng.

B1: Trên màn hình danh sách cửa hàng-> Chọn điểm hết hạn cần gia hạn -> Click "Gia hạn bản quyền"
Giahan
B2: Chọn gói bản quyền để gia hạn
Chonbanquyen
B3: Nhập thông tin đơn hàng -> Click Thanh toán
Nhapttgiahan
B4: Thanh toán thành công -> click Đăng xuấtĐăng nhập lại để cập nhật bản quyền
Capnhatgiahan

3.2. Phương thức thanh toán

Hệ thống mặc định 5 Phương thức thanh toán áp dụng cho tất cả các điểm và không chỉnh sửa được
Dsphuongthucthanhtoan
- CASH: Tiền mặt.
- ATM: Thẻ ATM.
- TRANSFER: Chuyển khoản.
- MASTER: Thẻ Master.
- VISA: Thẻ Visa.

Tài khoản Quản lý chuỗi, IT Support muốn được thao tác thêm sửa xóa phương thức thanh toán phải có quyền toàn thương hiệu.
Qlchuoitoanth

3.2.1. Tạo phương thức thanh toán

Khi thương hiệu có nhu cầu sử dụng thêm PTTT ngoài các phương thức thanh toán mặc định của hệ thống sẽ chủ động tiến hành tạo phương thức thanh toán mới.
B1: Trên giao diện Cấu hình nhà hàng -> Phương thức thanh toán.
B2: Click “Tạo phương thức mới”.
B3: Khai báo thông tin cần thiết.
Ynghiataophuongthuctt
Taophuongthuctt
B4: Chọn các điểm áp dụng phương thức thanh toán
Diemapdungpttt
B5: "Lưu" để hoàn thiện tạo phương thức thanh toán mới.
Lưu ý: Đối với các ứng dụng thanh toán trực tuyến do các đối tác phát triển (MOMO, VNPAY, VINID...)sẽ được tự động khởi tạo khi tiến hành kết nối với đối tác từ Ứng dụng.
Ungdungpttt

3.2.2. Sửa phương thức thanh toán

Hệ thống chỉ cho phép chỉnh sửa các phương thức thanh toán do thương hiệu tự tạo không cho phép sửa các phương thức thanh toán mặc định của hệ thống.
B1: Trên giao diện Cấu hình nhà hàng -> Phương thức thanh toán.
B2: Tìm phương thức thanh toán cần chỉnh sửa -> Click vào phương thức thanh toán đó.
B3: Tìm đến trường cần update thông tin.
B4: "Lưu" để hoàn thiện việc update.

3.2.3. Xóa phương thức thanh toán

Hệ thống cho phép xóa các phương thức thanh toán tạo sau nếu không dùng nữa.
B1: Trên giao diện Cấu hình nhà hàng -> Phương thức thanh toán.
B2: Tìm phương thức thanh toán cần xóa -> Click vào icon xóa Xoapttt
B3: Xác nhận "Xóa" để hoàn thiện xóa phương thức thanh toán.
Lưu ý: Hệ thống không cho phép sửa xóa các phương thức thanh toán mặc định vì thế để phương thức đó không được sử dụng nữa phải Deactive phương thức đó từ cấu hình Pos bán hàng.

3.3. Danh sách nguồn

Hiển thị danh sách các nguồn mang đơn hàng về cho điểm bán hàng.
Danhsachnguon
Mặc định tất cả các điểm bán hàng sẽ luôn có 2 nguồn đơn cố định không được sửa xóa
- Mang về: Bán mang về.
- Tại chỗ: Khách ăn tại chỗ.

Một số nguồn sẽ được tự động thêm cho các cửa hàng khi thương hiệu kết nối các ứng dụng, các nguồn này cũng không được sửa xóa.
- Khi kết nối CRM hệ thống sẽ tự động cập nhật thêm nguồn CRM/Zalo/Facebook
- Khi kết nối Call Center hệ thống sẽ tự động cập nhật thêm nguồn Call Center

Thương hiệu có thể tự tạo thêm các nguồn đơn áp dụng cho các cửa hàng, Hiện tại hệ thống cũng liệt kê sẵn một số nguồn hiện tại có thể mang đơn đến cho cửa hàng để thương hiệu có thể chủ động tạo áp dụng cho các cửa hàng cụ thể(VMM/ NOW/ GOVIET/ GRAB/ URBOX/ VNPAY/ CALL CENTER/ CRM)

Mỗi nguồn đơn hàng thương hiệu tạo sẽ được tự động thêm vào giao diện "Bán hàng" trên Pos tại điểm tạo.
Danhsachnguonhienthipos

Lưu ý: Các nguồn tự sinh sau khi kết nối ứng dụng sẽ tự động nhận đơn về nên không xuất hiện trên Pos bán hàng.

Tài khoản Quản lý chuỗi, IT Support muốn được thao tác thêm sửa xóa nguồng đơn phải có quyền toàn thương hiệu.
Nguondontoanth

3.3.1. Thêm nguồn đơn hàng

B1: Trên giao diện Cấu hình nhà hàng -> Danh sách nguồn -> "Thêm nguồn đơn hàng”.

B2: Khai báo thông tin cần thiết.

Ynghianguon

Taonguonmoi

B3: Chọn các điểm áp dụng nguồn mới tạo -> "Xong"

Chondiemapdungnguonmoi

B4: "Lưu" để hoàn thành việc tạo nguồn đơn hàng mới.

3.3.2. Sửa nguồn đơn hàng

Chỉ chỉnh sửa cho các nguồn đơn hàng thương hiệu tự tạo thêm.

B1: Trên giao diện Cấu hình nhà hàng -> Danh sách nguồn.

B2: "Tìm nguồn đơn cần sửa" nhập tên nguồn cần sửa -> Click vào nguồn cần sửa

B3: Tìm đến thông tin cần sửa update thông tin

B4: "Lưu" để hoàn thiện việc update nguồn.

3.3.3. Xóa nguồn đơn hàng

Đối với những nguồn đơn hàng thương hiệu tự tạo nếu không sử dụng có thể xóa đi.

B1: Trên giao diện Cấu hình nhà hàng -> Danh sách nguồn.

B2: "Tìm kiếm nguồn đơn" nhập tên nguồn cần xóa -> Tìm đến nguồn đơn cần xóa.

B3: Click vào icon Xóa.

Xoanguondonhang

B4: Xác nhận “Xóa” để hoàn thiện xóa Nguồn đơn.

3.3.4. Sắp xếp nguồn đơn hàng

Sắp xếp thứ tự hiển thị nguồn đơn xuất hiện trên thiết bị Pos bán hàng.
B1: Trên giao diện Cấu hình nhà hàng -> Nguồn đơn hàng -> Tiện ích -> Sắp xếp nguồn đơn
Sapxepnguondon
B2: Kéo thả để xắp xếp thứ tự hiển thị mong muốn.
Keothasapxepnguon
Các nguồn đơn tự sinh sau khi kết nối ứng dụng sẽ không hiển thị lên Pos bán hàng nên sẽ không lên danh sách nguồn để sắp xếp hiển thị.
B3: "Lưu" để hoàn thiện sắp xếp nguồn đơn.

Để kiểm tra danh sách nguồn đơn của 1 điểm bán hàng có thể thao tác nhập tìm kiếm tên điểm hệ thống sẽ liệt kê danh các nguồn đang sử dụng của điểm ra
Tknguon

3.4. Vị trí máy in

Một điểm bán hàng có thể tạo nhiều vị trí máy in, Mỗi vị trí máy in sẽ tương ứng với các nhóm món ăn tương ứng.

Hệ thống sẽ mặc định 2 vị trí máy in khi tạo Thương hiệu mới, có thể tùy chỉnh lại cho phù hợp với Thương hiệu.

Vitrimayin

3.4.1. Tạo vị trí máy in

B1: Trên giao diện Cấu hình nhà hàng -> Vị trí máy in.

B2: Click “Tạo trí máy in”.

B2: Khai báo thông tin cần thiết.

Ynghiavitrimayin

Taovitrimayin

B3: Click Lưu để hoàn tất Tạo trí máy in.

3.4.2. Sửa vị trí máy in

B1: Trên giao diện Cấu hình nhà hàng -> Vị trí máy in.

B2: Tìm đến vị trí máy in cần sửa.

B3: Tìm đến trường thông tin cần chỉnh sửa.

B4: "Lưu" để cập nhật lại.

3.5. Khu vực

Phân chia khu vực trên Pos nhằm phục vụ việc quản lý bán hàng tại chỗ.

Dskhuvuc

3.5.1. Tạo khu vực

• Tạo từng khu vực:

B1: Trên giao diện Cấu hình nhà hàng -> Khu vực.

B2: Click “Tạo khu vực”.

B3: Khai báo thông tin cần thiết.

Ynghiakhuvuc

Taokhuvuc

B4: "Lưu" để hoàn thành việc tạo khu vực mới.

• Tạo nhiều khu vực cùng lúc:

Để rút ngắn thời gian tạo từng khu vực có thể import danh sách khu vực vào hệ thống bằng cách dùng chức năng “Thêm khu vực từ file".

B1: Trên giao diện Cấu hình nhà hàng -> Khu vực.

B2: Click vào “Thêm khu vực từ file” down file mẫu về khai báo đúng cấu trúc.

Downupfilekhuvuc

B3: Tải file chứa danh sách khu vực lên -> “Chọn điểm bán hàng” thêm khu vực.

Importkhuvuc

B5: "Lưu" để hoàn thiện việc import khu vực.

3.5.2. Sửa khu vực

B1: Trên giao diện Cấu hình nhà hàng -> Khu vực.

B2: Chọn điểm có khu vực cần sửa -> Tìm đến khu vực cần chỉnh sửa click vào.

B3: Update thông tin cần thiết.

B4: "Lưu" để cập nhật thông tin khu vực.

• Trong trường hợp chuyển bàn từ khu vực này sang khu vực khác ta sử dụng tính năng “Thêm bàn cho khu vực”.

B1: Trên giao diện Cấu hình nhà hàng -> Khu vực.

B2: Chọn điểm áp dụng -> Tìm đến khu vực sửa bàn.

B3: Click “Thêm bàn cho khu vực” -> Tích chọn các bàn thêm vào khu vực.

Thembanvaokhuvuc

B4: Click "Xong" để hoàn thiện việc chuyển bàn vào khu vực.

3.5.3. Xóa khu vực

Hệ thống chỉ cho phép xóa các khu vực chưa có bàn.

B1: Trên giao diện Cấu hình nhà hàng -> Khu vực.

B2: Chọn điểm cần xóa khu vực -> Tìm đến khu vực cần xóa.

B3: Click vào icon “Xóa”.

Xoakhuvuc

B4: Xác nhận “Xóa” để hoàn thiện việc xóa khu vực.

3.6. Bàn

Định nghĩa danh sách các bàn cho các bàn thật của cửa hàng.
Dsban

3.6.1. Tạo bàn mới

• Tạo bàn:

Để tạo được bàn mới bắt buộc phải tạo khu vực trước.

B1: Trên giao diện Cấu hình nhà hàng -> Bàn.

B2: Click “Tạo bàn mới” -> Khai báo thông tin cần thiết.

Ynghiataoban

Taoban

B3: "Lưu" để hoàn thành việc tạo mới.

• Tạo nhiều bàn cùng lúc:

Để rút ngắn thời gian tạo từng Bàn có thể import danh sách Bàn vào hệ thống bằng cách dùng chức năng “Thêm bàn từ file”.

B1: Trên giao diện Cấu hình nhà hàng -> Bàn.

B2: Click vào “Thêm bàn từ file” down file mẫu về khai báo đúng cấu trúc.

Downupfileban

B3: Tải file chứa danh sách Bàn lên -> “Chọn điểm bán hàng” để thêm bàn.

Lưu ý: Nếu trong file tải lên bàn được thêm vào một khu vực mới chưa được khai báo thì khu vực đó sẽ tự động được thêm vào danh sách khu vực của điểm import Bàn.

Inportban

B5: "Lưu" để hoàn thiện việc import Bàn.

3.6.2. Sửa bàn

B1: Trên giao diện Cấu hình nhà hàng -> Bàn.

Timkiemban

B2: Tìm đến điểm cần sửa bàn -> "Tất cả khu vực" tìm đến khu vực chứa bàn cần sửa -> Click vào bàn cần sửa.

B3: Tìm đến thông tin cần sửa update thông tin

B4: "Lưu" để cập nhật lại thông tin bàn.

3.6.3. Xóa bàn

Đối với những bàn ở các khu vực không dùng đến có thể thực hiện xóa bàn

B1: Chọn điểm cần sửa bàn -> "Tất cả khu vực" tìm đến khu vực chứa bàn cần xóa.

B2: Click vào icon xóa

Xoaban

B3: Xác nhận “Xóa” để hoàn thiện việc xóa bàn.

Lưu ý: Nếu cửa hàng có sử dụng mô hình O2O trả sau cần quy chuẩn lại cách đặt tên bàn cho đồng bộ với quy tắc CRM.

VD: Bàn 1 khu vực A sẽ được đặt tên trên POS là A_001 khi tạo QR bàn trên CRM cũng phải đặt tên chuẩn là A_001

3.7. Mẫu hóa đơn

Cấu hình mẫu hóa đơn

Mỗi điểm sẽ được setup một mẫu hóa đơn cơ bản có đầy đủ các thông tin bán hàng trong "Chi tiết điểm bán hàng".

Chonhoadon

Hệ thống cho phép chỉnh sửa để hiển thị thêm một số thông tin mà cửa hàng muốn truyền tải cho khách hàng lên tờ hóa đơn in ra.

B1: Trên giao diện Cấu hình nhà hàng -> Mẫu hóa đơn.

B2: “Chọn điểm áp dụng” cần sửa hóa đơn -> Show mẫu hóa đơn hiện tại.

B3: Chọn mẫu hóa đơn đã được setup ở "Chi tiết điểm bán hàng" -> Chỉnh sửa thông tin -> lưu.

Ynghiamauhoadon

Setuphoadon

Cấu hình phiếu báo cáo chốt ca

Mẫu báo cáo chốt ca đã được chỉnh mặc định với các thông tin cần thiết.
Hệ thống cho phép ẩn hiện 1 số trường thông tin phù hợp với nhu cầu của cửa hàng.

Setupbccc
Cấu hình phiếu đặt đồ
Cho phép người dùng tùy chỉnh một số cáu hình hay kích cỡ chữ của phiếu đặt đồ:
Phieuorder

IV- Thực đơn

4.1. Món ăn

Hiển thị danh sách tất cả các món ăn của thương hiệu tại tất cả các thành phố.
Dsmon

4.1.1. Tạo món ăn

B1: Trên giao diện quản lý thực đơn -> Món ăn -> Tạo món.
B2: Nhập thông tin về món ăn.
Ynghiataomonnew
Taomonnew
Khi click vào Tạo Customization sẽ link sang giao diện Tạo Customization (4.3.1. Tạo Customization)
B3: "Lưu” để hoàn thiện việc thêm món.
Lưu ý:
- Mã món trong cùng thành phố không được trùng nhau.
- Trường hợp khai báo Mã món, thương hiệu phải tự kiểm soát thông tin mã tránh trường hợp trùng mã món khác tên món ở các thành phố dẫn đến sai sót báo cáo thương hiệu.
- Ẩn các cấu hình giá món theo nguồn nếu nguồn không tồn tại.

4.1.2. Sửa món ăn

B1: Trên giao diện Quản lý thực đơn -> Món ăn.
B2: “Tìm kiếm món” nhập thông tin món cần sửa -> Click vào món.
Tkmon
B3: Tìm đến thông tin cần sửa update thông tin.
B4: "Lưu" để hoàn thiện việc sửa món.
Có thể ẩn/hiện món ăn trên Pos bằng cách Deactive/Active món ngay trên giao diện "Danh sách món ăn" mà ko cần vào chi tiết món.
Anhienmon
Lưu ý: Trường hợp sửa Thành phố khi click Sao chép thì món đó sẽ được đồng bộ sang thành phố mới sửa.
Saochepmon

4.1.3. Xóa món

B1: Trên giao diện Quản lý thực đơn -> Món ăn.
B2: “Tìm kiếm món” nhập tên món cần xóa -> Click icon Xóa.
Xoamon
B3: Xác nhận “Xóa” để hoàn thiện việc xóa.

4.1.4. Tiện ích mở rộng

4.1.4.1. Thêm món từ file

Khuyến khích tạo nhóm món trước để lấy mã nhóm món gán vào file danh sách món. • Tạo nhiều món cùng lúc bằng chức năng import từ file:
Đây là một tính năng giúp nhà hàng tạo nhiều món cùng lúc lên hệ thống.
B1: Trên giao diện Quản lý Thực đơn -> Món ăn -> Tiện ích -> “Thêm món từ file”
Themmontufile
B2: down file mẫu về khai báo đúng cấu trúc.
Downupfilemon
Lưu ý: Các thông tin khai báo trên File.
-Tên món (name): Tên món.
-Giá món(Price): luôn mặc định là 0 nếu không khai báo.
-Mã thành phố (City): không được để trống phải đối chiếu chuẩn mã để khai báo lên file.
-Đơn vị tính (Unit): luôn mặc định là MON nếu không khai báo, không được tự thêm đơn vị mới mà phải theo bảng mã đã được định nghĩa của hệ thống.

Mamon
Món ăn kèm (Is eat with) chỉ nhận hai giá trị 0 (Là món thường), 1 (Là món ăn kèm) nếu không khai báo luôn mặc định là 0.
-Image: Chèn link ảnh http://....
-Id: là mã món; có thể bỏ trống hệ thống tự sinh mã.
-item_type: là mã nhóm món; có thể bỏ trống, hệ thống sẽ gán món vào nhóm mặc định Uncategory. Nếu điền mã nhóm đã tạo từ trước trên hệ thông thì món sẽ được thêm vào nhóm đó sau khi import.
-item_id_barcode: Mã vạch dùng để nhân dạng món khi scan qr gọi món tại pos.

Gannhom

Nếu khai báo phải đúng định dạng là 1 dãy kí tự liền không khoảng trắng không kí tự đặc biệt giới hạn 15 kí tự.

B3: Tải file danh sách Món đã khai báo lên.
Inportmon
B4: "Lưu" để hoàn thiện việc import Món.
Lưu ý:
-Chỉ import món mới, các món trùng mã khi import sẽ được hệ thống cảnh báo để chỉnh sửa lại file import.
-Đối với những trường hợp cần dùng chung menu giữa các thành phố không nên import file đã chỉnh sửa lại mã thành phố mà cần dùng tính năng Đồng bộ thực đơn để tránh sai sót.

4.1.4.2 Xuất thực đơn

Để tải về menu ta sử dụng tính năng "Xuất thực đơn".
B1: Trên giao diện Quản lý thực đơn -> Món ăn -> Tiện ích -> "Xuất thực đơn"
Xtd1
B2: Chọn Thành phố -> Chọn nhóm món ăn cần xuất file -> Click Xuất thực đơn
Xtd2

4.1.4.3. Thêm giá theo nguồn

Tiện ích mới giúp nhà hàng có thể điều chỉnh giá món theo nguồn ngay màn giao diện Món ăn" mà không cần phải vào từng món để sửa giá theo nguồn.

B1: Trên giao diện "Quản lý Thực đơn" -> Món ăn -> Tiện ích -> “Cấu hình giá theo nguồn”
Cauhinhmonnguon
B2: Chọn thành phố và tìm kiếm món -> Click "Thêm cấu hình".
Themcauhinh
B3: Chọn cấu hình -> Nhập nhập giá món.
Setupcauhinh
B4: Sau khi điều chỉnh xong click Lưu để cập nhật.

4.1.4.4. Sắp xếp thực đơn

Để sắp xếp thực đơn hiển thị nhanh không cần để ý đến thứ tự món và nhóm có thể dùng tiện ích sắp xếp thực đơn.
Chỉ sắp xếp được hiển thị được các món trong cùng nhóm, không sắp xếp món từ nhóm này sang nhóm khác
Các món được sắp xếp phải không nằm trong nhóm Uncategory.

B1: Trên giao diện Quản lý thực đơn ->Món ăn -> Tiện ích -> "Sắp xếp thực đơn"
Sapxepthucdon
B2: Chọn thành phố cần sắp xếp thực đơn -> Kéo thả nhóm món và món theo thứ tự cần hiển thị.
Sapxepnhom
Sapxepmon
B3: "Lưu" để hoàn thiện sắp xếp.
Sapxepthanhcong

4.1.4.5. Đồng bộ thực đơn

Để sử dụng chung menu cho các thành phố ta sử dụng tính năng đồng bộ thực đơn lấy thực đơn từ thành phố này sang điểm khác.
B1: Trên giao diện Quản lý thực đơn -> Món ăn -> Tiện ích -> "Đồng bộ thực đơn"
Dongbothucdon
B2: Nhập thông tin thành phố cần đồng bộ thực đơn
Thành phố nguồn: Thành phố chứa menu chuẩn để lấy dữ liệu
Thành phố đích: Thành phố cần đồng bộ menu
Chonthanhphodongbo
B3: Click "Đồng bộ" để hoàn thiện đồng bộ thực đơn.
Lưu ý: Menu ở thành phố đích sẽ bị xóa hết để đồng bộ với menu ở thành phố nguồn chính vì thế không nên sử dụng tính năng này với những cửa hàng đã phát sinh giao dịch tránh làm sai báo cáo mất mát dữ liệu.

4.1.5. Món ăn tại cửa hàng

Hiển thị thông tin thực đơn của tất cả các điểm toàn thương hiệu:
- Điểm không được phép sửa thực đơn sẽ hiển thị thông báo "Cửa hàng chưa được cấu hình thay đổi menu".
Kosuamenu
- Điểm được phép sửa thưc đơn có thể chỉnh sửa giá món, trạng thái món để áp dụng tại từng điểm.

B1: Trên giao diện Quản lý thực đơn -> Món ăn -> Món ăn tại cửa hàng.
B2: Chọn điểm đã được cấu hình sửa thực đơn-> Tìm kiếm món ăn cần sửa -> Click vào món
Timkiemmonsua
B3: Update thông tin món
Suagiamon
B4: "Lưu" để hoàn thiện sửa món tại cửa hàng
Lưu ý: Cửa hàng không được sửa menu chỉ được phép xuất thực đơn".
-Cửa hàng được phép sửa menu sẽ có các tiện ích giúp tùy chỉnh nhiều nhu cầu của nhà hàng.

a, Thêm món từ file: Khi import món từ file tại cửa hàng thì món sẽ chỉ cập nhật cho cửa hàng được import.
B1: Trên giao diện Món ăn tại cửa hàng -> Tiện ích -> “Thêm món từ file”
Themmonch
B2: Down file mẫu về khai báo đúng cấu trúc.
Downfilech
B3: Tải file danh sách Món đã khai báo lên-> Click Lưu
Upfilech
-Chỉ import món mới, các món trùng mã khi import sẽ được hệ thống cảnh báo để chỉnh sửa lại file import.

b, Xuất thực đơn:để tải về menu tại cửa hàng.

B1: Trên giao diện Quản lý thực đơn -> Món ăn -> Tiện ích -> "Xuất thực đơn"
Xuatmonch1
B2: Chọn Thành phố -> Chọn nhóm món ăn cần xuất file -> Click Xuất thực đơn
Xuatmonch2
c, Cấu hình giá theo nguồn: Giá món theo nguồn chỉ được áp dụng tại cửa hàng đã chọn.
B1: Trên giao diện Món ăn tại cửa hàng -> Tiện ích -> “Cấu hình giá món theo nguồn”
Nguonch
B2: Chọn thành phố và món -> Thêm cấu hình -> Chọn nguồn và nhập giá.
Setupnguonch
B3: Lưu để cập nhật cấu hình.

d, Đồng bộ thực đơn:
B1: Trên giao diện Món ăn tại cửa hàng -> Tiện ích -> "Đồng bộ thực đơn"
Dongbo3
B2: Nhập thông tin cửa hàng cần đồng bộ thực đơn
Cửa hàng nguồn: Cửa hàng chứa menu chuẩn để lấy dữ liệu
Cửa hàng đích: Cửa hàng cần đồng bộ menu
Dongbo4
B3:Click "Đồng bộ" để hoàn thiện đồng bộ thực đơn.
Lưu ý:
-Chỉ đồng bộ được menu của các các cửa hàng trong cùng 1 thành phố.
-Menu ở cửa hàng đích sẽ bị xóa hết để đồng bộ với menu ở cửa hàng nguồn chính vì thế không nên sử dụng tính năng này với những cửa hàng đã phát sinh giao dịch tránh làm sai báo cáo mất mát dữ liệu.

4.2. Nhóm món

Nhóm món giúp bạn sắp xếp và tổ chức các món, báo cáo về doanh số bán hàng và định tuyến các món đến máy in cụ thể.
Lưu ý:

- Trường hợp một nhóm món được add vào 2 máy in ở 2 vị trí khác nhau thì món trong nhóm sẽ được in ra cùng lúc ở 2 máy.

- Trường hợp một nhóm món được add vào 1 máy in cài ở 2 vị trí thì món trong nhóm đó sẽ được in liên tiếp 2 lần.
- Nên tạo nhóm món trước để lấy mã nhóm rồi import vào file món ăn.

4.2.1 Tạo nhóm món

B1: Trên giao diện "Quản lý thực đơn" -> Nhóm món

B2: Click "Tạo nhóm".

B3:Khai báo thông tin nhóm món.

Ynghianhommon

Taonhommonnew

B4: Lưu để hoàn thiện việc tạo nhóm món.

Ngoài ra có thể tạo nhiều nhóm món cùng lúc bằng chức năng import từ file:
B1: Trên giao diện Nhóm món -> “Thêm nhóm từ file”
Themnhom1
B2: down file mẫu về khai báo đúng cấu trúc.
Downupfilenhom
B3: Tải file danh sách Món đã khai báo lên.
Themnhom2
B4: "Lưu" để hoàn thiện việc import Món.
Khuyến khích tạo nhóm món trước để lấy mã nhóm món gán vào file import món (4.1.4.1. Thêm món từ file)

4.2.2. Sửa nhóm món

B1: Trên giao diện "Quản lý thực đơn" -> Nhóm món.

B2: "Tìm kiếm nhóm món" nhập nhóm cần tìm -> Click vào nhóm món đó.

Tknhommon

B3: Khai báo thông tin cần sửa.

B4: Lưu để hoàn tất việc cập nhật.

4.2.3. Xóa nhóm món

Chỉ được xóa nhóm món trong trường hợp nhóm đó không có món.

B1: Trên giao diện "Quản lý thực đơn" -> Nhóm món.

B2: "Tìm kiếm nhóm món" nhập nhóm cần xóa -> Click vào icon xóa.

Xoanhommon

B3: Xác nhận "Xóa" để hoàn thành xóa nhóm món.

4.3. Customization

Cấu hình mở rộng cho món ăn.

4.3.1. Tạo Customization:

B1: Trên giao diện Quản lý thực đơn -> Customization.

B2: Click "Tạo Customization".

B3: Khai báo thông tin Customization.

Ynghiacustomizationnew

Taocustomizationnew

B4: Tạo nhóm món cho Customization (Chi tiết 4.3.4. Nhóm món trong Customization)

Có thể tạo nhiều nhóm trong Customization.

B5: Lưu để hoàn thiện tạo Customization.

4.3.2. Sửa Customization

B1: Trên giao diện Quản lý thực đơn -> Customization.

B2: Tìm kiếm Customization -> Click vào Customization.

Tkcustomization

B3: Nhập thông tin cần sửa.

B4: "Lưu" để hoàn thiện sửa Customization.

4.3.3. Xóa Customization

Chỉ áp dụng cho những customization chưa áp dụng vào món.

B1: Trên giao diện Quản lý thực đơn -> Customization.

B2: Tìm kiếm Customization -> Click icon Xóa.

Xoacustomization

B3: Xác nhận "Xóa" để hoàn thiện việc xóa.
S Lưu ý: Chỉ xóa được Customization khi không áp dụng cho món nào.

4.3.4. Nhóm món trong Customization

Tạo nhóm món trong Customization

B1: Trên giao diện Tạo Customization/ Chi tiết Customization.

B2: Click "Tạo nhóm".

B3: Khai báo thông tin nhóm.

Ynghianhommoncustomization

Taonhomcustomization

B4: Click "Xong" để hoàn thiện tạo nhóm trong Customization.

Sửa nhóm món trong Customization

B1: Trên giao diện Tạo Customization/ Chi tiết Customization.

B2: Tìm đến nhóm cần sửa -> Click Sửa.

Suanhomcustomization

B3: Nhập thông tin cần sửa -> Click "Xong" hoàn thiện việc sửa nhóm trong Customization.

Xóa nhóm món trong Customization

B1: Trên giao diện Tạo Customization/ Chi tiết Customization.

B2: Tìm đến nhóm cần Xóa -> Click Xóa để xóa Customization.

Xoanhomcustomization

V- Chương trình

5.1. Khuyến mãi

Hiển thị danh sách tất cả các chương trình của thương hiệu.
Danhsachchuongtrinh
Muốn lên được báo cáo chương trình khuyến mãi một cách chính xác nhất cần tạo các chương trình tương ứng.

5.1.1. Tạo chương trình khuyến mãi

Muốn tạo ra các chương trình khuyến mãi thì trước hết cần phải định nghĩa được tên chương trình giảm giá, triết khấu, Combo…
Mỗi chương trình sẽ tương ứng với từng cửa hàng.
B1: Trên giao diện Chương trình bán hàng -> Khuyến mãi -> Tạo chương trình.
B2: Khai báo đầy đủ thông tin.
Ynghiataochuongtrinh
Taochuongtrinh
B3: "Lưu" để hoàn thiện việc tạo chương trình.

5.1.2. Sửa chương trình khuyến mãi

B1: Trên giao diện Chương trình bán hàng -> Khuyến mãi.
B2: Chọn điểm cần sửa chương trình -> Tìm chọn đến chương trình cần sửa.
Tkchuongtrinh
B3: Update thông tin.
B4: "Lưu" để hoàn thiện việc update.

5.2. Combo

5.2.1. Tạo Combo

B1: Trên giao diện Chương trình bán hàng -> Combo -> Tạo Combo.

B2: Khai báo thông tin cho Combo.

Ynghiacombonew

Taocombo

B3: Tạo nhóm món cho Combo (Chi tiết 5.2.4. Nhóm trong Combo).

B4: “Lưu” để hoàn thiện việc tạo combo.

5.2.2. Sửa Combo

B1: Trên giao diện Chương trình bán hàng -> Combo.

B2: “Tìm kiếm Combo” nhập tên combo cần sửa -> Click vào combo.

Tkcombo

B3: Sửa thông tin Combo.

Có thể tạm thời dừng bán combo bằng cách Deactive và active lại khi bán lại.

Ancombo

Hiencombo

B5: “Lưu" để hoàn thiện việc sửa.

5.2.3. Xóa Combo

B1: Trên giao diện Chương trình bán hàng -> Combo.

B2: “Tìm kiếm Combo” Nhập tên combo cần xóa ->Cick vào icon “Xóa”.

Xoacombo

B3: Xác nhận xóa để hoàn thiện việc xóa.

Không khuyến khích xóa các combo đã được bán nên deacive nếu dừng giữa chừng không bán nữa.

5.2.4. Nhóm trong Combo

Nhóm trong Combo sẽ hiển thị tương tự như nhóm món ăn kèm của món thường trên Pos, có thể tạo nhiều nhóm trong Combo.

Nhomcombopos

• Tạo nhóm trong Combo:

B1: Trên giao diện Tạo Combo/Chi tiết Combo.

B2: Click nút “Tạo nhóm”.

B3: Nhập đầy đủ các thông tin.

Ynghianhomcombo

Nhomcombo

B4: Click nút “Xong” để hoàn thiện việc tạo nhóm món.

Lưu ý: Giá các món trong Combo sẽ được cộng vào giá Combo khi chọn trên Pos vì vậy khi setup món trong Combo cần chỉnh sửa lại giá cho phù hợp.

Suagiataonhommon

• Sửa nhóm món:

B1: Trên giao diện Tạo Combo/Chi tiết Combo.

B2: Tìm đến Nhóm trong Combo -> Tìm đến nhóm cần sửa.

Suanhomcombo

B3: Nhập thông tin cần sửa.

B4: "Xong" để hoàn thiện sửa nhóm trong combo.

• Xóa nhóm món:

B1: Trên giao diện Tạo Combo/Chi tiết Combo.

B2: Tìm đến nhóm cần xóa -> "Xóa".

Xoanhomcombo

5.3. Giảm giá

Giảm giá sẽ tự động được giảm trên món nếu thỏa mãn điều kiện chương trình giảm giá.

Lưu ý: Không nên tạo các chương trình khuyến mãi cùng một điều kiện VD: cùng khung thời gian, cùng 1 nhóm món...

Nếu 2 chương trình cùng điều kiện chạy song song hệ thống sẽ mặc định giảm giá theo chương trình được tạo đầu tiên.

5.3.1 Tạo giảm giá

Để tạo chương trình giảm giá cần phải xác định được cửa hàng áp dụng và tạo 1 trương chình khuyến mãi tương ứng trước.

B1: Trên giao diện Giảm giá -> Giảm giá thường -> "Tạo giảm giá".

Taoggthuong

B2: Khai báo đầy đủ thông tin.

Ynghiagiamgia

Taochuongtrinhgiamgia

B3: "Lưu" để hoàn thành tạo chương trình giảm giá.

Tiện ích Sao chép chương trình giảm giá: Chủ thương hiệu có thể sao chép "Chương trình giảm giá từ cửa hàng này sang cửa hàng khác thay vì phải vào từng cửa hàng tạo giảm giá cho từng cửa hàng.
Nếu cửa hàng đích chưa có "Chương trình khuyến mại" như của cửa hàng nguồn thì tự động add thêm "Chương trình khuyến mại" vào cửa hàng đích.

Saochepctggthuong

5.3.2 Sửa giảm giá

Không khuyến khích chỉnh sửa chương trình giảm giá đang chạy do liên quan đến thống kê báo cáo sau này.

B1: Trên giao diện Giảm giá-> Giảm giá thường

B2: Lọc/tìm điểm cần sửa chương trình giảm giá -> Click vào chương trình.

Tkgiamgia

B3: Tìm đến trường cần update nhập lại thông tin.
Dongboctggthuong

B4: “Lưu” để hoàn thiện việc sửa.

5.4 Giảm giá theo hội viên

Giảm giá theo hội viên: Khách hàng sẽ được tự động giảm giá món với các điều kiện riêng khi là hội viên của nhà hàng thông qua CRM.

Lưu ý: Không nên tạo các chương trình khuyến mãi cùng một điều kiện VD: cùng khung thời gian, cùng 1 nhóm món...

Nếu 2 chương trình cùng điều kiện chạy song song hệ thống sẽ mặc định giảm giá theo chương trình được tạo đầu tiên.

Để dùng "Giảm giá theo hội viên" bắt buộc phải kết nối CRM trước.

5.4.1 Tạo giảm giá

B1: Trên giao diện Giảm giá -> Giảm giá theo hộ viên-> "Tạo chương trình giảm giá".

Taogghoivien

B2: Khai báo đầy đủ thông tin.

Yngghv

Taogghoivien1

B3: "Lưu" để hoàn thành tạo chương trình giảm giá.

Tiện ích Sao chép chương trình giảm giá : Chủ thương hiệu có thể sao chép "Chương trình giảm giá từ cửa hàng này sang cửa hàng khác thay vì phải vào từng cửa hàng tạo giảm giá cho hội viên.
Nếu cửa hàng đích chưa có "Chương trình khuyến mại" như của cửa hàng nguồn thì tự động add thêm "Chương trình khuyến mại" vào cửa hàng đích.
Saochepgghoivien

5.4.2 Sửa giảm giá

Không khuyến khích chỉnh sửa chương trình giảm giá đang chạy do liên quan đến thống kê báo cáo sau này.

B1: Trên giao diện Giảm giá-> Giảm giá hội viên

B2: Lọc/tìm điểm cần sửa chương trình giảm giá -> Click vào chương trình.

Tkgghv

B3: Tìm đến trường cần update nhập lại thông tin.

Dongbogghoivien
Lưu ý: Nếu đổi cửa hàng áp dụng thì chương trình khuyến mãi sẽ bắt buộc phải chọn qua chương trình của cửa hàng mới.

B4: “Lưu” để hoàn thiện việc sửa.

5.5. Chiết khấu thanh toán

Chiết khấu là chương trình giảm giá cho toàn bill.
Có thể tạo nhiều chương trình chiết khấu, khi thanh toán có thể chọn chương trình chiết khấu phù hợp với từng bill.

5.5.1. Tạo chiết khấu thanh toán

B1: Trên giao diện Chương trình bán hàng -> Chiết khấu thanh toán.
B3: Click "Tạo chiết khấu thanh toán".
B4: Khai báo đầy đủ thông tin.
Ynghiachietkhautt
Taochietkhautt
B5: "Lưu" để hoàn thiện việc tạo chương trình chiết khấu.

Tiện ích Sao chép chiết khấu thanh toán: Chủ thương hiệu có thể sao chép "Chiết khấu thanh toán từ cửa hàng này sang cửa hàng khác thay vì phải vào từng cửa hàng tạo chiết khấu.
Nếu cửa hàng đích chưa có "Chương trình khuyến mại" như của cửa hàng nguồn thì tự động add thêm "Chương trình khuyến mại" vào cửa hàng đích. Copycktt

5.5.2. Sửa chiết khấu thanh toán

B1: Trên giao diện Chương trình bán hàng -> Chiết khấu thanh toán.
B2: "Tất cả điểm" chọn điểm cần sửa chiết khấu -> Tìm chọn vào chương trình cần sửa.
Tkchietkhautt
B3: Sửa thông tin cần thiết.
Updatecktt
Với mỗi điểm sẽ có các chương trình khác nhau nên nếu sửa điểm thì cần sửa lại cả chương trình.
Có thể tạm thời dừng chương trình (Deactive) hoặc kích hoạt lại chương trình (Active) khi cần thiết mà không cần vào chi tiết chiết khấu.
Anhienck
B4: "Lưu" để hoàn thiện cập nhật.

5.6. Phí dịch vụ

Là chi phí cố định phát sinh trong một khoản thời gian hoặc điều kiện cụ thể và sẽ tự động được add vào bill khi thanh toán.

5.6.1. Tạo phí dịch vụ

B1: Trên giao diện Chương trình bán hàng -> Phí dịch vụ.

B2: Click “Tạo phí dịch vụ”.

B3: Khai báo đầy đủ thông tin.

Ynghiaphidichvu

Taophidichvu
Morongphidv

B4: “Lưu” để hoàn thiện việc tạo phí.

Lưu ý: Khi các phí dịch vụ có cùng điều kiện thì thứ tự ưu tiên sẽ áp dụng theo điều kiện "bàn" rồi đến "nguồn" và theo "khu vực"!

Tiện ích Sao chép chiết khấu thanh toán: Chủ thương hiệu có thể sao chép "Chiết khấu thanh toán từ cửa hàng này sang cửa hàng khác thay vì phải vào từng cửa hàng tạo chiết khấu.
Copyphidv

5.6.2. Sửa phí dịch vụ

B1: Trên giao diện Chương trình bán hàng -> Phí dịch vụ.

B2: "Tất cả điểm" Tìm đến điểm cần sửa phí -> Click vào phí dịch vụ cần sửa.

Tkphi

B3: Sửa thông tin cần thiết.

Updatephidv

B4: “Lưu” để hoàn thiện việc update.

VI- Nhân viên

6.1. Danh sách chức vụ

Định nghĩa sẵn 7 chức vụ ứng với các quyền hạn cụ thể được mô tả rõ ràng khi click vào từng chức vụ:

Dschucvu

Thu Ngân:
- Không đăng nhập được vào CMS chỉ truy cập được PDA và POS.
- Thu ngân được quyền bán hàng, mở và chốt ca, không được chỉnh sửa thực đơn và không được xem báo cáo.
Quản lý cửa hàng:
- Không đăng nhập được vào CMS chỉ truy cập được PDA và POS. - Có toàn quyền trên POS và PDA.
IT Support:
- Được phép thực hiện các chức năng trên CMS tại khu vực được cấp quyền.
- Không xem được báo cáo.
Quản lý chuỗi nhà hàng:
- Được phép thực hiện các chức năng trên CMS tại điểm được cấp quyền.
- Không sửa được món trên CMS.
Marketing:
- Truy cập được vào CMS nhưng không được quyền update thông tin cài đặt chỉ được quyền phát hành các chương trình bán hàng, xem báo cáo và được quyền tích hợp với các ứng dụng của Fabi.
Kế toán:
- Chỉ truy cập vào được CMS và xem báo cáo.
- Dùng tài khoản này để kết nối kéo dữ liệu về phần mềm kế toán.
Owner:
- Owner có toàn quyền với hệ thống.

6.2. Danh sách nhân viên

Giao diện Nhân viên hiển thị thông tin nhân viên của toàn công ty không phân biệt thương hiệu

Danhsachnhanvien

6.2.1. Tạo nhân viên mới

Xác định nhân viên có chức vụ gì thuộc cửa hàng, thương hiệu để tạo:

B1: Trên giao diện nhân viên -> Danh sách nhân viên.

B2: Click vào nút “Tạo nhân viên”.

B3: Khai báo đầy đủ thông tin.

Ynghiataonhanvien

Taonhanvienmoi

B4: "Lưu" để hoàn thiện tạo tài khoản nhân viên.

6.2.2. Sửa nhân viên

B1: Trên giao diện nhân viên -> Danh sách nhân viên.

B2: Tìm đến nhân viên cần sửa thông tin click vào.

B3: Tìm đến trường cần update thông tin.

Lưu ý: không thể sửa đổi được trường email.

B4: “Lưu” để cập nhật.

6.2.3. Tìm kiếm danh sách nhân viên

Khi vào danh sách nhân viên hệ thống hiển thị sẵn bộ lọc Tìm kiếm nhân viên theo chức vụ:

B1: Trên giao diện Nhân viên -> Danh sách nhân viên

B2: Click "Tất cả chức vụ" -> Tìm click đến chức vụ cần lấy thông tin -> Thông tin về các nhân viên trong công ti có chức vụ đó hiển thị ra.

Tkchucvu

Ngoài ra hệ thống còn thiết kế thêm 1 số bộ lọc nâng cao giúp thu hẹp phạm vi tìm kiếm để tìm kiếm dữ liệu đích một cách nhanh nhất.

B3: CLick "Nâng cao" -> Hiển thị bộ lọc nâng cao.

Tknhanvien

Mức 1- Thương hiêu: Hiển thị thông tin nhân viên liên quan đến thương hiệu.

Mức 2- Thành phố: Hiển thị thông tin nhân viên liên quan đến thành phố thuộc thương hiệu.

Mức 3- Cửa hàng: Hiển thị thông tin nhân viên liên quan đến cửa hàng theo thương hiệu và thành phố.

6.2.4. Bảng phân quyền chức vụ

Phanquyencv

Lưu ý: Đối với chức vụ Quản lý chuỗi và IT Support được setup quyền cho toàn thương hiệu sẽ được thao tác ở một số mục quyền ngang với Owner thao tác trên thương hiệu đó như mục Phương thức thanh toàn, Nguồn đơn hàng, ứng dụng...

Quyentoanth

VII- Thiết bị

Các loại thiết bị được sử dụng trong nghiệp vụ bán hàng gồm:
- Máy POS là 1 thiết bị dùng để tính tiền, lưu trữ số liệu bán hàng, có thể kết hợp với thiết bị khác như máy đọc mã vạch, máy in, máy thanh toán bằng thẻ tín dụng, và ngăn kéo đựng tiền...
- Máy PDA là Personal Digital Assistant là thiết bị cầm tay vốn được thiết kế như một cuốn sổ tay cá nhân và tích hợp chức năng order.
- Thiết bị KDS: là 1 thiết bị hiển thị danh sách món order dành cho bếp, dùng để thay thế máy in order, giúp theo dõi tình hình chế biến món ăn trực quan, tức thời. KDS có thể tiếp nhận và phản hồi lại các yêu cầu từ POS/PDA một các nhanh nhất.
- Pos mini là thiết bị pos cầm tay được hỗ trợ giao diện theo chiều dọc với các tính năng tối giản hơn so với Pos phiên bản tiêu chuẩn.

Danh sách thiết bị hiển thị thông tin của tất cả các thiết bị thuộc thương hiệu.

Dsthietbi

7.1. Tạo thiết bị

Thao tác tạo mới làm như nhau cho các thiết bị.

B1: Trên giao diện Thiết bị -> Danh sách thiết bị -> "Tạo thiết bị".

B2: Khai báo thông tin thiết bị.

Ynghiataothietbi

Taothietbi

B3: "Lưu" để hoàn thiện tạo thiết bị.

Lưu ý: Không thể thêm hoặc sửa thiết bị khi nhà hàng hết hạn bản quyền. Hế thống vẫn cho phép hủy thiết bị.

Thietbihethan

7.2. Cấu hình thiết bị

B1: Trên giao diện Thiết bị -> Danh sách thiết bị.

B2: "Tìm kiếm thiết bị" nhập tên thiết bị cần cấu hình -> Tìm chọn vào thiết bị đó.

B3: Cấu hình cho thiết bị.

Ynghiacauhinhthietbipos

Cauhinhthietbipos

Thêm máy in cho thiết bị (chi tiết 7.3. Máy in)

B4: "Lưu" để hoàn thiện cấu hình thiết bị.

Lưu ý: Các điểm sử dụng từ 2 thiết bị trở lên( Multidivice)

- Bắt buộc phải giao tiếp qua mạng LAN nên cần đảm bảo 1 dải mạng riêng cho các thiết bị bao gồm cả kết nối máy in.

- Cần cấu hình 1 POS là máy chủ và kích hoạt lên trước để lấy IP tĩnh sau đó mới cấu hình cho các máy trạm sau để tự động nhận IP máy chủ.

- Khuyến cáo máy chủ chỉ dùng làm sever không order trực tiếp bằng máy chủ tránh trường hợp máy chủ quá tải treo hoặc mất mát dữ liệu.

7.3. Máy in

7.3.1. Cấu hình máy in cho POS và PDA

Có 2 loại máy in thường dùng là:

Máy in có thể được cấu hình từ CMS và POS.

Lưu ý:

- Để in được thông tin được gửi từ Pos thì các máy in cần setup một địa chỉ IP tĩnh cùng dải với máy Pos.

- Mỗi Pos ( Bao gồm cả máy chủ và trạm ) chỉ được kết nối đến 1 máy in bill và 1 máy in tem . Tránh trường hợp 2 pos cùng sử dụng 1 máy in bill hoặc in tem sẽ dẫn đến sai lệch dữ liệu.

- Nếu muốn in bill hoặc tem từ máy trạm thì setup riêng 1 máy in bill hoặc tem cho máy trạm.

- Nếu in order setup ở máy trạm thì dữ liệu order sẽ được gửi qua máy chủ và chia lệnh in đến máy in được setup tại máy trạm.

- Các Máy in cùng nhà cung cấp không dùng chung kết nối USB, luôn ưu tiên kết nối USB cho máy in tem.

- Pos mini (Pos cầm tay) chỉ gồm 2 phương thức kết nối máy là: Pos mini và LAN.

Thêm máy in:

B1: Trên giao diện chi tiết thiết bị -> Danh sách máy in -> Thêm máy in.

B2: Khai báo thông tin máy in.

Ynghiamayin

Taomayinmoi

B3: "Lưu" để hòan thiện thêm máy in.

Sửa máy in:

B1: Trên giao diện chi tiết thiết bị -> Danh sách máy in -> Tìm và click vào máy in cần sửa thông tin

B2: Tìm đến thông tin cần sửa Update thông tin

B3: "Lưu" để hòa thiện sửa máy in.

Xóa máy in:

B1: Trên giao diện chi tiết thiết bị -> Danh sách máy in -> Tìm máy in cần xóa

B2: Click vào icon "X" để xóa máy in

Xoamayin

B3: "OK" để xác nhận xóa máy in

7.3.2. Cấu hình máy in cho KDS

Thiết bị KDS là một thiết bị hiển thị order nên khi kết nối với máy in vật lý chỉ setup được với duy nhất 1 loại là in order

B1: Trên giao diện chi tiết thiết bị KDS -> Danh sách máy in -> Thêm máy in.

B2: Khai báo thông tin máy in.

Ynghiamayinkds

Taomayinkds

B3: "Lưu" để hòan thiện thêm máy in.

7.3.3. Hướng dẫn cấu hình IP tĩnh cho máy in từ điện thoại

B1: Để Máy in và Điện thoại bắt cùng một mạng.

B2: In test máy in lấy địa chỉ IP hiện tại của máy.

B3: Trên màn hình điện thoại -> Wifi -> Cài đặt Wifi -> Nâng cao -> Cài đặt IP: Tĩnh -> Setup để điện thoại cùng dải IP với máy in.

Địa chỉ IP: Cùng dải với máy in

Gateway: trùng với máy in.

B4: Lưu để điện thoại và máy in cùng dải IP.

B5: Kiểm tra dải mạng trên máy Pos: Nhà hàng ->Thông tin nhà hàng ->Thông tin thiết bị -> Lấy địa chỉ IP local.

B6: Cài đặt APP Ocha Printer -> Vào App - Setup Lan.

Old IP: nhập địa chỉ cũ máy in (xem trên tờ in test).

New IP: Nhập địa chỉ IP tĩnh mới cùng dải với máy Pos.

B7: Nhà hàng -> Quản lý máy in -> "+" thêm máy in mới -> Khai báo thông tin máy in mới.

B8: Kiểm tra in thử để hoàn thiện cấu hình IP tĩnh cho máy in.*

VIII- Cấu hình bổ xung

8.1. Thông tin tài khoản

Để xem tài khoản và cập nhật mật khẩu hoặc cấu hình xóa thực đơn.
B1: Trên giao diện CMS Fabi -> Click vào Tài khoản(góc phải màn hình)-> Cài đặt tài khoản.
Caidat tk
B2: Kiểm tra thông tin tài khoản.
Người dùng có thể đặt lại mật khẩu và xóa menu phạm vi mình phụ trách.
Ttct th
Tttk1

Lưu ý: Sau khi xoá menu bạn có 30 phút để khôi phục lại dữ liệu thực đơn.

8.2. Cấu hình mở rộng thương hiệu

8.2.1. Tạo thêm thương hiệu mới cho tài khoản

Dsthuonghieu
Chỉ có tài khoản owner mới có quyền tạo thêm thương hiệu mới.
Để khởi tạo thêm một thương hiệu mới với các trường như khi khởi tạo thương hiệu lúc đăng kí.
B1: Click vào tài khoản ở góc phải màn hình -> Cài đặt tài khoản.
B2: Trên giao diện Tài khoản và cài đặt -> Thương hiệu.
B3: Click "Tạo thương hiệu" -> Khai báo đầy đủ thông tin thương hiệu mới.
Yngiataothuonghieu
Taothuonghieu
B4: "Lưu" để hoàn thành việc tạo Thương hiệu.
Các chức năng của thương hiệu mới được tiếp tục khai báo lần lượt như thương hiệu khởi tạo ban đầu.

8.2.2. Sửa thương hiệu

B1: Click vào tài khoản ở góc phải màn hình -> Cài đặt tài khoản.
B2: Trên giao diện Tài khoản và cài đặt -> Thương hiệu.
B3: Tìm đến thương hiệu cần update thông tin -> Click vào thương hiệu.
B4: "Lưu" để hoàn thiện việc sửa Thương hiệu.

8.2.3. Chuyển đổi Pos PC sang Fabi

Tùy nhu cầu khách hàng mà Fabi update tính năng mới "Chuyển đổi Pos PC sang Fabi".Tính năng này sẽ đồng bộ các thương hiệu và điểm bán hàng từ Pos PC sang Fabi giúp người dùng sử dụng lại thương hiệu của Pos PC.

Lưu ý:
- Fabi có thể dùng lại thương hiệu cũ của Pos PC.
- Fabi hiển thị các cửa hàng của Pos PC tuy nhiên không dùng lại được các điểm bán hàng và menu của Pos PC .
- Các điểm bán hàng của Pos PC vẫn hoạt động bình thường không bị ảnh hưởng khi chuyển đổi từ Pos PC sang Fabi.
- Dữ liệu của Pos PC và Fabi được lưu trữ độc lập muốn xem báo cáo tổng quan của Công ty, thương thiệu thì có thể xem thông qua iPOS Data Warehouse.

Khi người dùng dử sụng Pos PC, hệ thống cũng đã tự sinh mã doanh nghiệp. Và để dùng lại thương hiệu của Pos PC người dùng phải nhập lại mã doanh nghiệm của Pos PC sang Fabi( Vì mỗi lần tạo tài khoản Fabi đã tự sinh mã doanh nghiệp).

+ Điều kiện để đổi Mã doanh nghiệp là tài khoản Fabi mới chưa khởi tạo dữ liệu.

B1: Đăng kí và đăng nhập tài khoản Fabi mới tạo (Mục 1.1)

Kotaoth

B2: Click vào Mã doanh nghiệp để bắt đầu đổi Mã doanh nghiệp.

Hd doima

B3: Tại Mã doanh nghiệp: người dùng đổi Mã doanh nghiệp, nhập Mã doanh nghiệp của Pos PC -> Lưu mã doanh nghiệp.

Doima dn

B4: Người dùng đăng xuất và đăng nhập lại hệ thống Fabi dể đồng bộ thông dữ liệu từ Pos PC sang Fabi.

Tontai thc

B5: Nếu muốn dùng thương hiệu cũ, người dùng click vào thương hiệu Pos PC -> chọn Sử dụng lại thương hiệu.

Thpos

Sdlai

Storepc

Themch

IX- Ứng dụng

Danh sách các ứng dụng có thể kết nối với Fabi
Cacungdung

9.1. Ứng dụng do iPOS phát triển

9.1.1. IPOS CRM

CRM là ứng dụng chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp giúp Thương hiệu thu thập thông tin khách hàng và phát hành các chương trình để chăm sóc khách hàng cũ và tìm kiếm khách hàng mới.
Sau khi kết nối CRM hệ thống sẽ tự động tạo thêm 3 nguồn đơn CRM, ZALO, FACEBOOK vào danh sách nguồn đơn hàng.
Hướng dẫn kết nối CRM
B1: Trên giao diện ứng dụng -> Tìm đến IPOS Apps -> IPOS CRM -> Bắt đầu
Batdauketnoicrm
B2: Xác nhận Đồng ý để kết nối khởi tạo CRM cho thương hiệu.
Ketnoicrm
B3: Hệ thống tự động link qua trang quản trị CRM
B4: Tìm hiểu CRM và xem hướng dẫn sử dụng để ứng dụng CRM một cách hiệu quả. Hướng dẫn khởi tao CRM

9.1.2. IPOS CallCenter

IPOS CallCenter là hệ thống tiếp nhận và xử lý đơn hàng đa kênh
Sau khi kết nối CallCenter hệ thống sẽ tạo thêm 1 nguồn đơn hàng CALLCENTER vào danh sách nguồn đơn hàng.
Hướng dẫn kết nối CallCenter
B1: Trên giao diện ứng dụng -> Tìm đến IPOS Apps -> IPOS CallCenter -> Bắt đầu
Batdauketnoicall
B2: Xác nhận Đồng ý để khởi tạo kết nối tới hệ thống Call Center
Ketnoicallcenter
B3: Hệ thống sẽ tự động khởi tạo và load sang hệ thống Call Center -> Tiến hành các setup liên quan đến bán hàng online
B4: Tìm hiểu CallCenter để ứng dụng điều phối đơn hiệu quả

9.1.3S. IPOS Accounting

IPOS Accounting là Phần mềm kế toán chuyên biệt cho F&B
Khi cần triển khai Thương hiệu cần liên hệ iPOS để các chuyên viên phần mềm kế toán trực tiếp triển khai hướng dẫn sử dụng.

9.2 Ứng dụng kết nối với các đơn vị vận chuyển

9.2.1. Ahamove

Ahamove là ứng dụng hỗ trợ giao vận cho các thương hiệu
Để có thể tích hợp Ahamove tới Pos từng cửa hàng cần tạo một tài khoản cho thương hiệu từ trang Ahamove.
Sau khi đã có tài khoản của Ahamove bắt đầu triển khai tích hợp lên Fabi từ CMS
B1: Trên giao diện ứng dụng -> Tìm đến Vận chuyển -> Ahamove -> Bắt đầu
Ketnoiahamove
B2: Khai báo số điện thoại đăng kí tài khoản ahamove
Sdtdkahamove
Sau khi hoàn thiện đăng kí text Bắt đầu chuyển thành Quản lý
B3: Tìm đến Vận chuyển -> Ahamove -> Quản lý
Quanlyahamove
B4: Cấu hình tại cửa hàng để đẩy đơn từ các cửa hàng sang Ahamove
Cauhinhchahamove
Mỗi cửa hàng sẽ sử dụng 1 số điện thoại để tài xế Ahamove liên hệ confirm đơn hàng.
B5: Sau khi khai báo đủ số điện thoại cho các cửa hàng -> Lưu cấu hình để kích hoạt Ahamove cho các cửa hàng
Lưu ý: Khi có phát sinh sửa xóa cấu hình các cửa hàng cần Lưu cấu hình để hoàn thiện update cấu hình.

9.3. Ứng dụng kết nối với các bên Thanh toán

Đối với các ứng dụng thanh toán sau khi setup xong sẽ tự động hiển thị lên danh sách Phương thức thanh toán khi thanh toán trên POS cửa hàng.
Scan

9.3.1. MOMO

MOMO là ứng dụng Ví điện tử trên di động.
Khi thương hiệu muốn được kết nối để thanh toán bằng ví Momo trên Fabi có thể gửi yêu cầu trực tiếp trên CMS Fabi.
B1: Trên giao diện ứng dụng -> Tìm đến Thanh toán -> MOMO -> Bắt đầu
Ketnoimomo
B2: Khai báo thông tin để được hỗ trợ kết nối MOMO
Dangkiketnoimomo
B3: Đợi thông tin liên hệ từ Momo để lấy key triển khai
B4: Sau khi đã có Key thanh toan được MOMO gửi tiến hành cấu hình thanh toán cho các điểm
Tìm đến Thanh toán -> MOMO -> Quản lý
Quanlycaidatmomo
B5: Click Thêm cấu hình để cấu hình thanh toán cho các điểm.
Ynghiaketnoimomo
Giaodiencdmomo
B6: Lưu để hoàn thiện cấu hình thanh toán MOMO.

9.3.2. VNPAY-QR

VNPAY-QR Online là dịch vụ kết nối thanh toán trên các kênh bán hàng trực tuyến như fanpage, website TMĐT, mạng xã hội...
Triển khai kết nối thanh toán VNPAY tương tự như kết nối MOMO.
B1: Trên giao diện ứng dụng -> Tìm đến Thanh toán -> VNPAY-QR -> Bắt đầu
Batdaudkvnpay
B2: Khai báo thông tin để được hỗ trợ kết nối VNPAY
Dangkiknvnpay
B3: Đợi thông tin liên hệ từ VNPAY để lấy key triển khai
B4: Sau khi đã có Key thanh toan được VNPAY gửi tiến hành cấu hình thanh toán cho các điểm
Tìm đến Thanh toán -> VNPAY-QR -> Quản lý
Quanlyvnpay
B5: Click Thêm cấu hình để cấu hình thanh toán cho các điểm.
Ynghiacauhinhvnpay
Cauhinhvnpay
B6: Lưu để hoàn thiện cấu hình thanh toán VNPAY-QR

9.3.3. ZALO PAY

ZALO PAY Là ứng dụng di động dành cho doanh nghiệp triển khai thanh toán ZaloPay, thuộc trong nhóm những loại ví điện tử được ưa chuộng nhất hiện nay với nhiều tính năng độc đáo.
Triển khai kết nối thanh toán ZALO PAY tương tự như kết nối MOMO, VNPay.
B1: Trên giao diện ứng dụng -> Tìm đến Thanh toán -> ZALOPAY -> Bắt đầu
Bdzalo
B2: Khai báo thông tin để được hỗ trợ kết nối ZALOPAY
Kbzalo
B3: Đợi thông tin liên hệ từ ZALOPAY để lấy key triển khai
B4: Sau khi đã có Key thanh toan được ZALOPAY gửi tiến hành cấu hình thanh toán cho các điểm
Tìm đến Thanh toán -> ZALOPAY -> Quản lý
Qlzalo
B5: Click Thêm cấu hình để cấu hình thanh toán cho các điểm.
Cauhinhzalo1
Cauhinhzalo2
B6: Lưu để hoàn thiện cấu hình thanh toán ZALOPAY.

9.3.4. VinID

VinID là hệ sinh thái số được xây dựng với mục tiêu trở thành một trợ lý đắc lực, một người bạn đồng hành tin cậy cho tất cả mọi người, mọi gia đình và mọi hộ kinh doanh trong cuộc sống.
Triển khai kết nối thanh toán VinID tương tự như kết nối MOMO, VNPAY,...
B1: Trên giao diện ứng dụng -> Tìm đến Thanh toán -> VinID -> Bắt đầu
Bdvinid
B2: Khai báo thông tin để được hỗ trợ kết nối VinID
Kbvinid
B3: Đợi thông tin liên hệ từ VinID để lấy key triển khai
B4: Sau khi đã có Key thanh toan được VinID gửi tiến hành cấu hình thanh toán cho các điểm
Tìm đến Thanh toán -> VinID -> Quản lý
Qlvinid
B5: Click Thêm cấu hình để cấu hình thanh toán cho các điểm.
Cauhinhvinid1
Cauhinhvinid2
B6: Lưu để hoàn thiện cấu hình thanh toán VinID.

9.3.5. GrabPay by Moca

Grabpay by Moca - Ví điện tử Moca trên ứng dụng Grab là hình thức ví thanh toán điện tử mới nhất được thiết kế cho người sử dụng Grab tại Việt Nam.
Triển khai kết nối thanh toán Grabpay by Moca tương tự như kết nối MOMO, VNPAY,...
B1: Trên giao diện ứng dụng -> Tìm đến Thanh toán -> Grabpay by Moca -> Bắt đầu
Bdmoca
B2: Khai báo thông tin để được hỗ trợ kết nối Grabpay by Moca
Kbmoca
B3: Đợi thông tin liên hệ từ Grabpay by Moca để lấy key triển khai
B4: Sau khi đã có Key thanh toan được Grabpay by Moca gửi tiến hành cấu hình thanh toán cho các điểm
Tìm đến Thanh toán -> Grabpay by Moca -> Quản lý
Qlmoca
B5: Click Thêm cấu hình để cấu hình thanh toán cho các điểm.
Cauhinhmoca1
Cauhinhmoca2
B6: Lưu để hoàn thiện cấu hình thanh toán Grabpay by Moca.

X - Báo cáo

Baocao3thang

Lưu ý : Với 1 số mô hình cửa hàng bán qua 12h đêm muốn xem báo cáo ngày hôm trước thì cần setup Giờ bắt đầu bán để xem doanh thu mà không cần phải chọn 2 ngày liền nhau dẫn đến sai lệch số liệu.

Trên giao diện danh sách điểm bán hàng -> Click cửa hàng cần setup->Cấu hình nâng cao ->"Giờ bắt đầu bán" chọn giờ cần setup

Setupgbd

Các báo cáo sẽ được tính theo giờ bắt đầu bán.

Xembcgbd

10.1. Tổng doanh thu

Baocaongay

Baocaongaygio

10.2. Xu hướng bán hàng

Xuhuongbanhangngay

Mặc định hệ thống sẽ so sánh ngày theo thứ trong tuần. Ví dụ: Hôm nay hệ thống sẽ so sánh ngày hôm nay là 20/5/2020 (thứ 4) với thứ 4 của tuần trước là ngày 13/05/2020.

Ngoài ra người có thể tùy chọn ngày để so sánh.

Xuhuongbhngaytuychon

Mặc định hệ thống sẽ so sánh giữa tuần xem báo cáo với tuần trước

Xuhuongbhtuan

Ví dụ: Hôm nay là thứ 4 - 20/05/2020, Hệ thống sẽ so sánh các ngày trong tuần này từ Chủ Nhật - 17/05/2020 đến thứ 7 - 23/05/2020 với tuần trước đó (Từ ngày Chủ nhật - 10/04/2020 đến ngày Thứ 7 - 16/05/2020).

Ngoài ra người dùng có thể chọn so sánh số liệu với tuần này của năm ngoái.

Xuhuongtuannamtruoc

Mặc định hệ thống sẽ so sánh giữa năm xem báo cáo với năm trước đó

Xuhuongbhnam

Ví dụ: Hôm nay là ngày 20/05 năm 2020 -> Hệ thống sẽ so sánh các tháng năm trong 2020 với năm trước đó là 2019.

10.3. Chương trình khuyến mãi

Baocaokm

Chitiethdctkm

10.4. Nguồn đơn hàng

Baocaonguondon

Baocaodanhsachdontheonguon

10.5. Mặt hàng bán chạy

Bất kỳ thương hiệu nào cũng đều có những món ăn / đồ uống Best Seller (bán chạy nhất) và là linh hồn thương hiệu để khách hàng luôn nhớ tới khi nhắc đến, dựa vào báo cáo này người dùng có thể thống kê được những món thuộc Best Seller trong thực đơn của mình. Bên cạnh đó báo cáo cũng chỉ ra những món bán chậm Giúp chủ cơ sở biết được món nào đang bán chậm dựa vào doanh thu & số lượng món bán ra từ đó đưa ra các quyết định phù hợp để quảng bá sản phẩm, thu hút sự chú ý của khách hàng một cách tốt hơn, ngoài ra báo cáo này còn giúp người dùng đưa ra các quyết định điều chỉnh tồn kho nguyên vật liệu hợp lý tránh tình trạng hỏng hoặc nguyên vật liệu hết hạn sử dụng gây lãng phí

Top5banchay

Mhbc

Baocaomonban

10.6. Nhóm hàng bán chạy

Baocaonhombanchay

10.7. Phương thức thanh toán

Baocaopttt

10.8. Báo cáo tổng quan theo cửa hàng

Baocaotongquanch

10.9. Báo cáo ca

Baocaoca

Chitietbaocaoca

B1: Xem hóa đơn -> Tác vụ -> Hủy hóa đơn
Tacvubcc
B2: Nhập lý do hủy -> xác nhận
Huyhdbcc

Lưu ý: Sau khi hóa đơn bị hủy sẽ không còn tác vụ "Hủy hóa đơn" của hóa đơn đó. Hóa đơn hủy sẽ dược update sang "Báo cáo hoá đơn sửa, huỷ"
Tacvu

10.10. Báo cáo hóa đơn theo thời gian

Baocaohoadon

Chitiethoadon

B1: Click vào hóa đơn cần xóa -> Tác vụ -> Hủy hóa đơn
Tacvuhdttg
B2: Nhập lý do hủy -> xác nhận
Huyhdttg

Lưu ý: Sau khi hóa đơn bị hủy sẽ được ẩn khỏi Danh sách "Báo cáo hóa đơn theo thời gian". Hóa đơn hủy sẽ dược update sang "Báo cáo hoá đơn sửa, huỷ"

10.11. Nhật kí order

Nhật kí oder: lưu trữ thông tin order của hóa đơn trên từng thiết bị.

Nkod1

Nkod2

Nkod3

Nkodd4

Đối với những hóa đơn bán mang về thì nhật kí không có thông tin khu vực bàn.

Nhật kí order chỉ hiển thị nhật kí order trên thiết bị không liên quan đến thương hiệu hay tài khoản.

10.12. Báo cáo hóa đơn sửa, hủy

Baocaohoadon

và lịch sử chi tiết của từng nghiệp vụ sửa/xóa

Hoadonsua

Hoadonxoa

10.13. Báo cáo sửa hóa đơn sau in tạm tính, chốt đồ

Baocaotamtinh

Chitietsauintamtinh

Xoadointamtinh

10.14. Báo cáo bỏ món

Nghiệp vụ bỏ món (xóa món) được chia làm 2 loại:

Báo cáo bỏ món cho thấy được các món được bỏ để bộ phận quản lý đưa ra những điều chỉnh, tránh sai sót và gian dối trong quá trình vận hành nhà hàng. (Bỏ món nào với số lượng bao nhiêu từ bàn nào, ai là người bỏ món và khoảng thời gian bỏ món là khi nào)

Bcbm

Cthdbm

Lsbm

10.15. Báo cáo thời gian làm món trung bình

Lưu ý: Báo cáo thời gian làm món trung bình chỉ áp dụng với nhà hàng sử dụng thiết bị KDS MAKER.

Chủ thương hiệu xem được thời gian trung bình làm món, hoàn thành món của từng nhân viên bar, bếp khi phụ trách làm đồ; từ đó có thể điều chỉnh nhận lực cũng như công thức làm đồ sao cho hợp lý.

Bcthoigianmontb

10.16. Báo cáo thời gian hoàn thành đơn trung bình

Lưu ý: "Báo cáo thời gian hoàn thành đơn trung bình" chỉ áp dụng với nhà hàng sử dụng thiết bị KDS ORDER CONTROL kết hợp với KDS MAKER.

Báo cáo thể hiện được thời gian hoàn thành đơn trung bình kể từ lúc nhận đơn, giúp chủ Thương hiệu điều chỉnh nguồn lực và tối ưu việc chuẩn bị đơn gửi khách.

Dontrungbinh

10.17. Báo cáo theo dõi bán hàng Dine-in

Để xem "Báo cáo theo dõi bán hàng Dine-in" (Bán hàng tại chỗ), người dùng cần phải kích hoạt theo dõi bán hàng Dine-in trong cấu hình "Điểm bán hàng".

Lưu ý : Thời gian cập nhật lên báo cáo 5 phút 1 lần.

Báo cáo giúp khách hàng theo dõi được thực tế tổng số bàn đang có khách theo từng khoảng thời gian để có sự điều chỉnh hợp lý về nhân sự, nguyên vật liệu.
Báo cáo này có các chỉ số quan tâm là số bàn đang có khách và tổng số khách trên những bàn đang mở.
Bcdine1

Để biết chi tiết các bàn chỉ cần click vào Các bàn đang phục vụ" muốn xem thông tin.
Banphucvu1

10.18. Báo cáo lịch sử hết món

Chủ thương hiệu thấy được thời gian nào, cửa hàng nào, món nào hết để điều phối nguồn nguyên vật liệu/món ăn han chế tối đa việc hết món. Điều này khá nhạy cảm nếu nhân viên cố tình báo hết món để cắt bớt nguyên vật liệu.
Báo cáo lịch sử hết món luôn được cập nhật từ cấc thiết bị pos và kds.
Bchetmon
- Chi tiết ngày giờ hết món:
Ngaygiohetmon

10.17. Báo cáo món thay đổi tại cửa hàng

Baocaomonch

Có thể click vào món để xem chi tiết món.

10.18. Báo cáo thu chi

Baocaothuchi

10.19. Báo cáo kiểm kê kế toán

Lưu ý:
- Chỉ nên setup 1 loại VAT cho cửa hàng. Tránh việc setup VAT lúc ngược, lúc xuôi sẽ ảnh hưởng khi kế toán kiểm kê dẫn tới sai lệch sỗ liệu.
- VAT ngược là giá món đã bao gồm vat. Giá món khi xem báo cáo kế toán sẽ bị trừ đi VAT đã đc tính kèm vào giá món khi setup trước đó.

Báo cáo dùng để đối soát với bộ phận kế toán.

Bkthpttt

Bcbh01

Bkcthd

XI - Marketplace

Hiện tại các cấp từ "Quản lý chuỗi trở lên" khi đăng nhập vào CRM có thể tự chủ động mua hàng/đăng tin rao vặt một số sản phẩm dịch vụ khi cần bằng cách vào mục Marketplace trên Fabi CMS.
Luongmarket

9.1 Mua hàng

B1: Trên giao diện quản trị CMS Fabi -> Marketplace để vào giao diện order sản phẩm
Muahangon
B2: Trên giao diện marketplace khách hàng tiến hành chọn mục cần mua (Phần cứng - phần mềm/Nguyên liệu)
Muccanmua
B3: Order các sản phẩm bằng cách chọn sản phẩm click vào icon dấu cộng"+"-> Thêm vào giỏ
Ordersp
Lưu ý: Giỏ hàng không thêm được cùng lúc sản phẩm Phần cứng phần mềmNguyên liệu. Nếu trong giỏ có sản phẩm "Phần cứng - phần mềm" khi thêm sản phẩm "Nguyên liệu" thì giỏ hàng hiện tại sẽ bị xóa hết mặt hàng.
Themspkhac
B4: Khi order xong các sản phẩm khách hàng chỉ cần click vào Giỏ hàng để kiểm tra lại các sản phẩm mình chọn
Reviewgiohang
– Nếu thừa thì click Xóa bớt sản phẩm đi
– Nếu thiếu đồ thì quay về mục Sản phẩm chọn thêm đồ vào giỏ

B5: Click Mua hàng để tiến hành khởi tạo đơn
Thanh toan

B6: Mở ví điện tử chọn thanh toán để quét QR hoàn thiện thanh toán cho đơn hàng.
Qetthanhtoan

Lưu ý - Mục "Phần cứng - phần mềm" khi thanh toán chỉ có 2 phương thức : Zalopay và Momo QR.
- Hiện tại "Nguyên liệu" chỉ có phương thức thanh toán là tiền mặt.

B7: Theo dõi lịch sử xử lý đơn hàng ở mục Đơn hàng của tôi
Reviewdonhang
Chitietdonhang
Các đơn hàng chỉ có phần mềm hệ thống sẽ tự động chuyển trạng thái đã hoàn thành và kích hoạt luôn cho điểm mua hàng
Các đơn hàng có phần cứng sẽ được đẩy xuống kho xử lý, đơn hàng sẽ được chuyển trạng thái theo các bước xử lý của kho.

9.2 Tin rao vặt

Tin rao vặt là một hình thức quảng cáo, mang tính chất cộng đồng và bình dân . Rao vặt giống như một hình thức loan tin giúp tăng doanh số về kinh doanh hoặc dịch vụ của một cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp.

Trên giao diện Marketplace -> Sản phẩm -> Tin rao vặt: Hiển thị danh sách các tin mà người dùng đăng lên quảng cáo hoặc liên hệ mua hàng.
Dstin
Lienhetin

Để tạo tin giao vặt thao tác các bước sau:
B1: Trên giao diện Marketplace -> Tạo tin giao vặt
Taotin
B2: Nhập đầy đủ thông tin
Ynghiatin
Nhaptin
B3: click "Lưu" và chờ tin được duyệt.

Để xem trạng thái tin trên giao diện Marketplace -> Tin của bạn: hiển thị danh sách trang thái tin đã tạo.
Trangthaitin

Người dùng có thể đóng góp ý kiến để xây dựng hệ thống thông minh, tiên lợi hơn: Trên giao diện Market -> Ý kiến đóng góp-> nhập thông tin -> gửi ý kiến.
Donggopyk

XII - Kênh bán hàng

Kênh bán hàng ra mắt phục vụ cho các nhà hàng đang bán hàng trên các kênh như GRAB, NOW, BEAMIN gặp phải vấn đề khi cài đặt các chương trình giảm giá cho end-user và % hoa hồng cho bên kênh đối tác.

Bán hàng theo kênh cho phép kết hợp setup giảm giá, e - voucher cho riêng các kênh bán hàng, không ảnh hưởng đến các chương trình nội bộ của nhà hàng, và cho phép cài đặt % hoa hồng cho từng kênh. Mục tiêu của setup này nhằm đảm bảo doanh thu nhập vào pos của cửa hàng khớp với số tiền mà họ bán theo kênh.

Mohinhkenh1

12.1. Kênh bán hàng

12.1.1 Tạo kênh bán hàng

B1: Để tạo kênh bán hàng đầu tiên người dùng sẽ tạo nguồn đơn hàng cho pos (3.3.1. Thêm nguồn đơn hàng)

B2: Trên giao diện kênh bán hàng-> Thêm kênh bán hàng-> Khai báo thông tin cần hiết.

Ynghiataokenh

Taokenh

B3: Click Lưu để tạo kênh.

Kenhtrenpos

12.1.2 Sửa kênh bán hàng

B1: Trên giao diện Kênh bán hàng -> Chọn kênh cần sửa

B2: Tìm đến thông tin cần sửa update thông tin

Tkkenh

B3: "Lưu" để cập nhật

12.1.3 Xóa kênh bán hàng

Hệ thống cho phép xóa các kênh bán hàng nếu không dùng nữa.

Lưu ý:
- Không khuyến khích Xóa kênh vì sẽ không xem được danh sách đối soát với các kênh trả sau khi đã phát sinh hóa đơn.
- Sau khi xóa kênh thì "Chương trình giảm giá" của kênh không bị mất, tuy nhiên sẽ không áp dụng được.

B1: Trên giao diện danh sách "Kênh bán hàng" -> Tìm phương thức thanh toán cần xóa -> Click vào icon xóa.

B2: Xác nhận "Xóa" để hoàn thiện xóa phương thức thanh toán.

Xoakenh

12.2. Giảm giá - Kênh bán hàng

Chức năng này cho phép cài đặt các chương trình giảm giá cho end-user kết hợp setup giảm giá, e - voucher cho riêng các kênh bán hàng, không ảnh hưởng đến các chương trình nội bộ của nhà hàng.

12.2.1 Tạo chương chình giảm giá

Giảm giá sẽ tự động được giảm trên món nếu thỏa mãn điều kiện chương trình giảm giá.

Lưu ý: Không nên tạo các chương trình khuyến mãi cùng một điều kiện VD: cùng khung thời gian, cùng 1 nhóm món...

Nếu 2 chương trình cùng điều kiện chạy song song hệ thống sẽ mặc định giảm giá theo chương trình được tạo đầu tiên.
B1: Trên giao diện Kênh bán hàng -> Giảm giá -> "Tạo chương trình giảm giá"

Taogiamgiakenh

B2: Khai báo đầy đủ thông tin.

Ynghiactkmkenh
Taoctkmkenh

B3: "Lưu" để hoàn thành tạo chương trình giảm giá
Tiện ích Sao chép chương trình giảm giá: Chủ thương hiệu có thể sao chép "Chương trình giảm giá từ cửa hàng này sang cửa hàng khác thay vì phải vào từng cửa hàng tạo giảm giá cho kênh.

Saochepctggkenh

12.2.2 Sửa chương chình giảm giá

Không khuyến khích chỉnh sửa chương trình giảm giá đang chạy do liên quan đến thống kê báo cáo sau này.

B1: Trên giao diện Kênh bán hàng-> Giảm giá

B2: Lọc/tìm điểm và chương trình giảm giá cần sửa -> Click vào chương trình

Suactkmkenh

B3: Tìm đến trường cần update nhập lại thông tin.

Suactggkenh

B4: “Lưu” để hoàn thiện việc sửa.

12.2.3 Xóa chương chình giảm giá

Không khuyến khích xóa chương trình giảm giá đang chạy do liên quan đến thống kê báo cáo sau này.

B1: Trên giao diện "Kênh bán hàng"-> Giảm giá

B2: Lọc/tìm kiếm "Chương trình" cần xóa ->Cick vào icon “Xóa”

Xoactkmkenh

B3: Xác nhận xóa để hoàn thiện việc xóa

12.3 Đối soát

Đối soát dành riêng cho các kênh bán hàng trả sau, giúp chủ thương hiệu đối soát lại danh sách hóa đơn mà kênh đối tác chưa thanh toán và xác nhận khi đã hoàn tất thanh toán.

B1: Trên giao diện kênh bán hàng-> Đối soát-> Lọc/tìm kiếm kênh trả sau cần đối soát

Tkdoisoat

B2: Click "Xác nhận đơn đã thanh toán" với kênh đã hoàn tất thanh toán

Doitacthanhtoan

B3: Click Xác nhận để hoàn tất đối soát

Xacnhandoisoat
Doisoatdone

Hướng dẫn sử dụng POS FABi

I- Giới thiệu

FABi là phần mềm quản lý bán hàng được xây dựng và phát triển bởi iPOS.vn – Đơn vị có gần 10 năm kinh nghiệm trong việc cung ứng giải pháp công nghệ quản lý ngành nhà hàng/ café. Với kinh nghiệm tích lũy khi cộng tác với nhiều đơn vị F&B trên thị trường, iPOS.vn giới thiệu FABi như trợ thủ đắc lực mới cho các cửa hàng kinh doanh ẩm thực.
Fabi update phiên bản Pos mới dành cho thiết bị cầm tay được gọi là "Pos mini". Phiên bản này hỗ trợ giao diện theo chiều dọc với các tính được tối giản hơn so với Pos phiên bản tiêu chuẩn phù hợp với mô hình kinh doanh vừa và nhỏ.
Chỉ có các tài khoản Thu ngân, Quản lý cửa hàng, Owner mới có quyền đăng nhập vào Pos.

1.1. Một số nghiệp vụ chính trên FABi Pos

Trên Pos mini các nghiệp vụ chính vẫn không có gì thay đổi so với Pos phiên bản tiêu chuẩn.
Với phiên bản Pos này, các tính năng được tối ưu hơn trong các nghiệp vụ:
- Bán hàng
- Bán tại chỗ
- Quản lý máy in
- Thiết lập cửa hàng

1.2. Đăng nhập

B1: Nếu là lần đăng nhập đầu tiên cần nhập mã Device code để định danh cho máy Pos

Thongtinthietbi

Nhapdevicecode

B2: Đăng nhập bằng tài khoản đã được cấp

Dangnhap

B3: Mở ca để bắt đầu ca bán hàng

Update mở rộng:
- Suggest tài khoản khi đăng nhập thành công: Khi login vào pos thành công, pos sẽ có thêm option chọn tài khoản (icon mũi tên cạnh ô nhập tài khoản), để tiện hơn trong việc gõ username hoặc không nhớ username.

Sgtaikhoan

- Thêm nút hiển thị trạng thái kết nối đối với Pos trạm người dùng sẽ thấy icon hiển thị trạng thái kết nối với POS máy chủ: Đỏ Do là Không có kết nối, Vàng Vanglà đang kết nối, Xanh Xanh là đã kết nối.
Nuttt1
Đối với phiên bẩn Pos cầm tay - Pos mini: cũng tương tự như máy pos đăng nhập cũng cần mã Device code định danh cho thiết bị, đăng nhập bằng tài khoản và mở ca để bắn đầu bán hàng.
Lưu ý: Pos cầm tay là thiết bị độc lập; không còn khái niệm máy chủ, máy trạm.

1.3 Tài khoản:

Tại tab Nhà hàng người dùng xem thông tin tài khoản của mình.

Tk

Doimknew

Dangxuatnew

Trên Pos mini thì người dùng sẽ thao tác tương tự.

Tkposmini

1.4. Hủy thiết bị

Dùng để hủy thiết bị tại điểm hiện tại và khởi tạo thiết bị cho một điểm khác.

B1: Trên giao diện đăng nhập -> Click icon cài đặt-> Hiển thị thông tin của thiết bị

Iconcaidat

B2: Lấy thông tin Mã quản lý thiết bị trên CMS

Maqlthietbi

B3: Nhập mã quản lý thiết bị

Huymathietbi

B4: Click "Hủy mã thiết bị"

Hủy thiết bị trên Pos mini:

Huyposmini

II - Bán hàng

2.1. Bán hàng

Để bắt đầu ca làm việc của tài khoản sau khi đăng nhập cần phải "Tạo ca làm việc mới" nhập số dư dầu -> Mở.

Moca

Menu trên Pos được đồng bộ từ CMS khi Pos được kích hoạt.

Các món được sắp xếp theo thứ tự nhóm và thứ tự món như trên CMS khai báo.

Các món không có nhóm sẽ được tự động add vào nhóm Uncategory

Các món combo sẽ tự động được add vào nhóm Combo khi tạo combo

B1: Trên giao diện Pos Fabi -> Click vào Tab bán hàng -> Hiển thị giao diện gọi móm -> Order đồ khách chọn lưu vào giỏ hàng

Banhang

Thêm tính năng Quick Search: Tại ô tìm kiếm món có thể search theo ký tự đầu của từ thay vì phải gõ full cả cụm từ hoặc gõ các ký tự đầu tiên của tên món ăn sẽ ra kết quả gần đúng hoặc đúng. Ví dụ : Trà sữa trân châu => gõ tstc là sẽ có kết quả.

Qs

Trường hợp khách order món có áp dụng Customization cần chọn đủ theo khai báo Customization thì món đó mới được add vào giỏ hàng

Chonmoncustom

Nếu món được chọn có yêu cầu đặt biệt có thể dùng ghi chú trên giao diện chọn món.

Trường hợp khách có yêu cầu đặc biệt không có trong menu, nhân viên có thể thêm "Món tùy chọn".

Montc

B2: Kiểm tra giỏ hàng nhập thông tin

Macheckin

Ghichumon

Nếu khách hàng có yêu cầu bỏ món chỉ cần ấn giữ vào món đó trên giỏ hàng chọn Xóa.

Xoamon

Ghichudon

Tuychinhck

Nếu không khai báo VAT trên CMS thì trường này sẽ ẩn trên giao diện bán hàng.

Trường hợp muốn tùy chỉnh VAT thì cần cấu hình kích hoạt VAT từ CMS với giá trị 0% để hiển thị trường nhập VAT lên giao điện bán hàng, Khi nào muốn chỉnh sửa VAT có thể click vào ô nhập VAT để update giá trị VAT --> Lưu để áp dụng giá trị VAT mới khai báo cho bill

Nhapvat

Để nhập voucher chỉ cần click vào ô nhập Voucher giao diện nhập voucher sẽ hiển thị.

Nhapvoucher

B3: Thanh toán để hoàn thiện order

Thao tác bán bán hàng cũng dễ dàng thực hiện trên Pos mini

B1: Người dùng mở ca vào giao diên gọi món trên tab "Bán hàng"-> order đồ cho khách.

Odmon

Tramonposmini

B2: Kiểm tra giỏ hàng và nhập thông tin.

Dieuchinhmon

Themnote

Cttk

B3: Thanh toán để hoàn thiện order

-Lưu ý: Trường hợp cửa hàng áp dụng bán trên nhiều nguồn khác nhau thì phải chọn nguồn trước khi order đồ cho khách.

Chonnguondon

2.2. Bán hàng - Quản lý thẻ bàn

Để quản lý phần thẻ rung và thẻ bàn Fabi update tiện ích gán bàn áp dụng cho một số mô hình thanh toán trả trước nhưng dùng bàn để gán thẻ (trả đồ)…

B1: Khách muốn ăn tại chỗ, thu ngân vào tab "Bán hàng" chọn nguồn "TẠI CHỖ" order đồ cho khách.

Nguontaicho

B2: Sau khi order cho khách -> Click icon thẻ Iconthe-> Chọn thẻ tương ứng với bàn được gán.

Chonthe
Chontheban

B3: Bàn đã được gán thẻ thì thanh toán và gửi lại khách hóa đơn kèm thẻ bàn để chờ lấy đồ.

Cholaydo

2.3. Thanh toán

2.3.1 Thanh toán thường

Sau khi click nút Thanh toán trên màn hình Bán hàng, giao diện thanh toán hiển thị các thông tin phục vụ việc tính tiền
Phương thức thanh toán mặc định luôn là tiền mặt (CASH).
Thanhtoan
Ngoài ra nó còn hiển thị thêm các phương thức thanh toán mặc định và các phương thức do thương hiệu định nghĩa cho các điểm bán hàng.
Ttatm
Các phương thức thanh toán khác phải note thêm thông tin bằng cách note bill vào Tranno và xác nhận thanh toán.
Nếu cửa hàng được setup thanh toán bằng các Phương thức thanh toán online cũng sẽ được hiển thị lên để khách thanh toán bằng cách quét QR online. Thanhtoanonline
- Thanh toán QR Code với pos có màn hình phụ.
Coman
- Thạn toán QR code với pos KHông có màn hình phụ.
Koman
- Thanh toán trên Pos mini với các phương thức thanh toán cơ bản.
Ttposmini
Với phiên bản mới in hóa đơn sẽ hiển thị thêm số HĐ ( số này được random ngẫu nhiên tịnh tiến trong ngày) in order và in tem sẽ hiển thị số HĐ thay vì mã HĐ để tiện cho việc trả đồ.

2.3.2 Thanh toán nhiều phương thức

Trường hợp khách thanh toán nhưng bị thiếu 1 phần tiền mặt hoặc quên ví có thể thanh toán nhiều phương thức trên 1 hóa đơn.

Luongtt2pt

Cách thực hiện thanh toán nhiều phương thức:

B1: Trên màn hình thanh toán nhấn giữ nút thanh toán 3s để hiện popup danh sách Phương thức thanh toán.
Giunuttt
B2: Chon phương thức khách muốn thanh toán đầu tiên-> nhập số tiền/tiền nhận-> Lưu
Pttt01
B3: Chọn phương thức thứ 2 khách muốn thanh toán-> Lưu
Pttt02
B4: click nút Xác nhận -> Xác nhận/Xác nhận và in hóa đơn để hoàn thành đơn
Xacnhan2pt
- Trường hợp trong đơn có phương thức thanh toán online thì màn hình sẽ hiển thị Qr để quét mã, khi khách quét mã thành công hệ thống sẽ tiến hành in hóa đơn.

Thanh toán nhiều phương thức trên POS MINI:

Ttposmini1
Ttposmini2

Lưu ý:
- Thanh toán nhiều phương thức không áp dụng trên PDA.
- Không thể thanh toán 2 hình thức online + online trên 1 bill. vd: Momo QR + Zalo Pay QR,...
- Chỉ có thể áp dụng 2 phương thức thanh toán trên 1 hóa đơn.

III- Khu vực - Bán tại chỗ

Tab ngang hiển thị tất cả các khu vực được khai báo tại điểm bán hàng
Khuvuc
Các bàn sẽ được sắp xếp vào các khu vực tương ứng, lần lượt theo cấu hình thiết bị
Chcot
tối đa là 8 cột và tối thiểu là 5 cột.
Setupcot
Lưu ý:
- Trên Pos mini thì tab Khu vực mặc định hiển thị là 2 cột, không có cấu hình cột theo khu vực.
- Đặc biệt các chức năng ( Gộp đơn, tách đơn, chuyển bàn, gộp bàn) trên Pos mini được lược bỏ so với POS phiên bản tiêu chuẩn.

3.1. Bán tại chỗ

B1: Trên giao diện khu vự tìm đến vị trí bàn có khách ngồi trên Pos -> Click vào vị trí bàn đó
Bankhuvuc
B2: Trên giao diện Order đồ cho khách (tương tự giao diện bán hàng nhưng có thêm 1 số tính năng)-> Sau khi order xong click quay lại để lưu đơn và in order làm đồ cho khách
Ordertaiban

B3: Máy in order sẽ in thông tin món khách order theo đúng vị trí setup
B4: Khi khách có yêu cầu gọi thêm đồ chỉ cần click lại vào bàn tiếp tục order gọi đồ -> Quay ra để lưu order và in phiếu order làm đồ tiếp cho khách
B5: Khi khách có yêu cầu thanh toán chỉ cần chọn vào bàn -> Áp dụng các chương trình nếu có -> Vào icon máy in để in tạm tính/chốt đồ cho khách
B6: Click thanh toán -> Chọn phương thức thanh toán -> "Xác nhận" -> in hóa đơn nhận thanh toán từ khách.

Tab Hóa đơn: hiển thị danh sách tất cả các bàn chưa thanh toán
Mỗi một bàn được mở ra sẽ tương ứng với một hóa đơn được sinh ra ở TAB Hóa đơn.
Hoadon
Có thể order hoặc thanh toán cho khách bằng cách click vào hóa đơn -> Hiển thị màn hình bán hàng -> Thao tác bán hàng và thanh toán như bình thường.

Bán tại chỗ trên Pos mini:
B1: Chọn vị trí bàn có khách -> click vào bàn order đồ cho khách.
Bhtc
Máy in order sẽ in thông tin món khách order theo đúng vị trí setup.
B2: Khi khách có yêu cầu gọi thêm đồ chỉ cần click lại vào bàn tiếp tục order gọi đồ -> Quay ra để lưu order và in phiếu order làm đồ tiếp cho khách.
B3: Khi khách có yêu cầu thanh toán chỉ cần chọn vào bàn -> Áp dụng các chương trình nếu có -> Click thanh toán -> Chọn phương thức thanh toán -> "Xác nhận" -> in hóa đơn nhận thanh toán từ khách.

- Lưu ý: Trên Pos mini các chức năng ( Gộp đơn, tách đơn, chuyển bàn, gộp bàn) được lược bỏ so với POS phiên bản tiêu chuẩn.

3.2. Gộp bàn

Trong trường hợp nhóm khách đông người cần ngồi trên nhiều bàn thì phải sử dụng chức năng gộp bàn để đánh dấu các bàn đó thuộc cùng một hóa đơn.

B1: Chọn vào bàn cần gộp -> Click nút 3 chấm ở góc trên bên phải màn hình -> Gộp bàn

Chongopban

B2: Chọn các bàn cần gộp

Bancangop

Các bàn được gộp sẽ được thể hiện băng các chấm cùng mầu

Gopban

Hóa đơn có bàn gộp cũng tương ứng có kí hiệu chấm cùng mầu với các bàn gộp.

Hoadongop

B3: Click vào bàn hoặc hóa đơn của bàn Order đồ như bình thường

B4: Khi thanh toán chỉ cần click vào một trong các bàn gộp hoặc click vào hóa đơn -> Thực hiện thủ tục thanh toán như bình thường

3.3. Chuyển bàn

Khi khách chuyển từ vị trí bàn này qua vị trí bàn trống khác sẽ thực hiện tính năng chuyển bàn.
B1: Chọn vào bàn có yêu cầu chuyển -> Click vào nút 3 chấm góc trên bên phải -> Chuyển bàn
Chuyenban
B2: Hiển thị danh sách bàn còn trống -> Chọn vị trí bàn mới của khách
Chonbanchuyen
B3: Mọi thông tin từ bàn cũ được chuyển qua bàn mới -> Tiếp tục bán hàng trên bàn mới như bình thường.

3.4. Tách đơn

Tách 1 hóa đơn bàn thành nhiều hóa đơn.
B1: Chọn bán có yêu cầu tách hóa đơn -> Click vào bàn
B2: Click vào nút 3 chấm ở góc trên bên phải -> Tách đơn
Tachdon
B3: Tích chọn vào các món giữ lại trong hóa đơn các món còn lại sẽ được tác sang hóa đơn mới -> Lưu
Chonmontach
B4: Hoàn thành việc tách đơn thanh toán từng hóa đơn một như bình thường
Hoadondatach
Nhận biết bàn đang được tách đơn bằng cách theo dõi danh sách bàn với ghi chú "tên bàn + số đơn đã tách" Bantachdon
Khi click vào bàn tách sẽ hiển thị thông tin đơn hàng của từng hóa đơn đã tách để click đơn để order tiếp hoặc thanh toán như bình thường
Thongtindontach
Trên giao diện hóa đơn bàn tách được được chia thành các hóa đơn tương ứng với số lần tách riêng biệt có chung thông tin bàn
Hoadontach
Có thể tách 1 hóa đơn thành nhiều hóa đơn với mức hóa đơn nhỏ nhất là 1 món 1 hóa đơn

3.5. Gộp đơn

Gộp hóa đơn của nhiều bàn vào một hóa đơn để thanh toán chung.
B1: Trên giao diện bàn tìm đến bàn có yêu cầu gộp đơn(Bàn nguồn)

B2: Click vào nút 3 chấn phía trên bên phải -> Gộp đơn

Gopdon

B3: Hiển thị danh sách các bàn đang phát sinh hóa đơn -> Chọn bàn cần gộp

Gopdonvoiban

B4: Toàn bộ các món order được chuyển từ bàn gộp vào bàn nguồn

Hoadongopdon

Bàn gộp chuyển thành trạng thái trống
Bansaukhigopdon
Hóa đơn bàn gộp được xóa khỏi danh sách hóa đơn và số tiền thanh toán của bàn gộp được cộng dồn vào hóa đơn bàn nguồn.
Hoadonbannguon

IV. Nhà hàng

Để theo dõi và cấu hình thông tin của điểm bán hàng và thiết bị có thể thao tác trực tiếp trên Pos trong Tab Nhà hàng.
Các tài khoản khác nhau sẽ có các quyền truy cập khác nhau.
Phanquyentk
Đối với Pos mini giao diện tab "Nhà hàng" vẫn đầy đủ các thông tin quản lý tại cửa hàng.
Nhposmini

4.1 Quản lý ca

Quản lý ca: hiển thị thông tin ca đang mở.

Mancamo

Xemthem

Tài khoản Thu ngân chỉ được nhìn thấy các ca làm việc của mình. Tài khoản Owner/Quản lý cửa hàng nhìn thấy tất cả các ca.

Dsca1

Thongtinca

Trường hợp chủ thương hiệu không muốn thu ngân thấy doanh thu sẽ cấu hình trên CMS.
Setupthungan

Muốn xem chi tiết ca và doanh thu thì phải nhập mã quản lý.

Nhappassxemca

Trên Pos mini để xem các thông tin cũng tao tác tương tự.
Caposmini

4.1.1 Chi tiết ca làm việc

Thông tin ca làm việc và các hóa đơn hoàn thành được hiển thị ở màn Quản lý ca.

4.1.1.1 Thông tin ca:

Ttca

Ttca3

Để xem thông tin chi tiết ca đang làm việc click vào "Chi tiết ca".

Nutctca

Chitietca

Ý nghĩa thông tin ca làm việc:

Chitietchotca

Dshoadon

Để xem chi tiết đơn hàng click vào đơn cần xem.

Chitietdon1

Thông tin ca trên Pos mini:
Ttcaposmini

4.1.1.2 Quản lý thu, chi:

Khi phát sinh các khoản thu chi tiền mặt trong các ca làm việc thì người dùng click vào mục " Quản lý thu chi".

Thuchi

Thu1

Thu2

Chi1

Chi2

Khi hết ca làm việc cần đóng ca để chốt thông tin cho ca làm việc của tài khoản.

Dongca2

Xác nhận Đóng ca hoặc Đóng và in phiếu chốt ca nếu cần.

Chotca1

Ngoài ra có thể đóng ca bằng cách vào Xem thêm -> Danh sách ca -> chọn ca mở -> click Đóng ca.

Dc

Thao tác tạo phiếu thu, chi trên Pos mini:
Thuchiposmini

Các lưu ý với trường hợp mất mạng:
- Các nghiệp vụ bán hàng trên pos vẫn hoạt động bình thường.
- Với các Voucher được tạo từ CRM sẽ KHÔNG áp dụng được trong trường hợp mất mạng.
- Các chương trình giảm giá, chiết khấu được tạo từ CMS Fabi đã được đồng bộ trên pos thì vẫn áp dụng được khi mất mạng.
- Các thông tin được chỉnh sửa hóa đơn, thanh toán hóa đơn sẽ được lưu trữ và đồng bộ lại khi có mạng.

4.1.2 Chỉnh sửa hóa đơn trong ca

- Chỉ có tài khoản Owner và Quản lý cửa hàng mới có quyền sửa/hủy hóa đơn (khi đã in bill), thu ngân chỉ có quyền in lại hóa đơn và xem nhật kí order. Mọi chỉnh sửa đều được cập nhật vào "Báo cáo ca" và "Báo cáo chốt ca".

- Hủy hóa đơn: Là thao tác hủy doanh thu của hóa đơn.

B1: Trên giao diện danh ca đang mở -> Chọn hóa đơn cần hủy -> Click dấu 3 chấm -> Hủy hóa đơn

Huy1

B2: Xác nhận "Hủy hóa đơn".

Huy2

Hóa đơn sau khi huỷ sẽ ẩn khỏi màn hình "Danh sách ca đang mở".

Hóa đơn hủy sẽ ở trạng thái delete trong chi tiết ca mục " Xem thêm".

Trangthaidonhuy

- Sửa hóa đơn: Là thao tác update lại thông tin cho hóa đơn đã ghi nhận.

B1: Trên giao diện danh sách ca đang mở-> Chọn hóa đơn cần sửa -> Click vào nút 3 chấm -> Sửa

Sua1

B2: Update lại thông tin của bill-> Thanh toán -> Xác nhận in bill để hoàn thiện đơn chỉnh sửa.

Chinhsuahoadon

B3: Hóa đơn sau khi chỉnh sửa được thay thế bằng hóa đơn mới được lưu với trạng thái Edit ở màn hình "Danh sách ca mở".

Sua2

Hóa đơn chỉnh sửa được ghi nhận là 2 hóa đơn khác nhau trong chi tiết ca mục " Xem thêm".
-Hóa đơn sau sửa: được lưu với trạng thái Edit.
-Hóa đơn gốc: được lưu với trạng thái Delete.

Hoadonsaukhisua

- In lại hóa đơn: Trong trường hợp kẹt giấy, hết giấy sẽ sử dụng đến thao tác in lại hóa đơn.

B1: Trên giao diện màn hình danh sách ca mở -> chọn hóa đơn cần in lại -> Cick nút 3 chấm -> In lại hóa đơn

Inhd1

B2: Lệnh in được update -> Hóa đơn được in ra

- Nhật kí Order: lịch sử gọi đồ của hóa đơn.

B1: Trên giao diện màn hình danh sách ca đang mở -> Chọn hóa đơn cần xem nhật kí order -> Click nút 3 chấm -> Nhật kí order

Nkod

B2: Thông tin nhật kí order của hóa đơn được hiển thị.

Nkod1

Trên Pos mini các thao tác chỉnh sửa hóa đơn tương tự như máy pos thông thường.

Ngoài ra: Owner/Quản lý cửa hàng có thể chỉnh sửa hóa đang mở/đã đóng bằng cách: Trên giao diên quản lý ca -> Xem thêm-> Chọn ca -> chọn hóa đơn đơn cần chỉnh sửa -> click dấu 3 chấm để chỉnh sửa.

4.1.3 Báo cáo chốt ca

Với những ca đã đóng sẽ có Báo cáo chốt ca.

Để xem báo cáo chốt ca Click Xem thêm -> danh sách ca -> Chọn ca đóng cần xem-> Báo cáo chốt ca.

Bccc1

Baocaochotca full

Có thể in ra bằng cách click vào nút In trên giao diện "BÁO CÁO CHỐT CA".

Chitietchotca

Ngoài ra còn có các thông tin chi tiết về doanh thu của Nhóm món, Chương trình khuyến mãi, Phương thức thanh toán và Nguồn đơn trong ca làm việc.

Lưu ý: Trường hợp thu ngân không được phép xem doanh thu thì phiếu chốt ca của nhân viên khi in ra sẽ chỉ ghi nhận thông tin ngày giờ chốt ca và tổng hóa đơn.
Phieuchotca1

Báo cáo chốt ca trên Pos mini cũng đầy đủ các trường thông tin như máy Pos với thao tác tương tự.

4.2. Thực đơn

Thao tác cấu hình thực đơn trên máy Pos và Pos mini đều tương tự như nhau.

4.2.1 Món ăn

4.2.1.1 Tạo món

Chỉ có tài khoản quản lý cửa hàng tại những điểm được setup cho phép "Sửa thực đơn tại cửa hàng" mới được phép tạo thực đơn dưới Pos tại điểm bán hàng.

Khi tạo món bằng tài khoản Owner thì món đó sẽ được thêm/sửa trên toàn thương hiệu.

Thao tác trên máy Pos và Pos mini đều như nhau.

B1: Trên giao diện Pos -> Click vào Nhà hàng -> Thực đơn

Vaothucdonpos

B2: Trên giao diện thực đơn -> Tạo món

Thucdon

B3: Khai báo thông tin món

Ynghiataomon

Taomon

B4: Tạo để hoàn thiện việc tạo món

4.2.1.2 Sửa món

B1: Trên giao diện Pos -> Click vào Nhà hàng -> Thực đơn

B2: Trên giao diện thực đơn -> Click vào icon tìm kiếm -> Nhập tên món cần chỉnh sửa

B3: Click vào món cần sửa -> Tìm đến thông cần sửa update thông tin

Lưu ý: Tài khoản Quản lý cửa hàng chỉ được sửa thông tin với các món được tạo mới từ dưới Pos cửa hàng,còn những món ăn chung được đồng bộ từ hệ thống chỉ được phép sửa giá, Active/Deactive món

Suamon

B4: Lưu để hoàn thiện chỉnh sửa món

4.2.2. Nhóm món

Chỉ có tài khoản Owner mới có quyền được thêm/sửa thông tin nhóm món.

4.2.2.1. Tạo nhóm món

B1: Trên giao diện thực đơn -> Nhóm món -> Tạo nhóm món
B2: Khai báo đầy đủ thông tin cho nhóm món
Ynghiataonhommon
Taonhommon
B3: Click "Tạo" để hoàn thiện tạo nhóm món

4.2.2.2. Sửa nhóm món

B1: Trên giao diện Thực đơn -> Nhóm món
B2: Tìm kiếm nhóm món cần update -> Click vào nhóm món đó
B3: Tìm đến thông tin cần thay đổi update thông tin
B4: Lưu để hoàn thiện việc update nhóm món

4.2.3. Customization

Chỉ có tài khoản Owner có quyền thêm sửa Customization.

4.2.3.1. Tạo Customization

B1: Trên giao diện Thực đơn -> Customization -> Tạo Customization

B2: Khai báo đầy đủ thông tin để tạo Customization

Ynghiataocus

Taocustomization

B3: Tạo nhóm món trong customization

B4: Lưu để hoàn thiện tạo customization

4.2.3.2. Sửa Customization

B1: Trên giao diện Thực đơn -> Customization

B2: Tìm kiếm customization cần update -> CLick vào Customization đó

B3: Tìm đến thông tin cần chính sửa update lại

B4: "Lưu" để hoàn thiện sửa Customization

4.2.3.3. Tạo nhóm trong Customization

Tạo nhóm trong Customization

Có thể tạo nhiều nhóm trong Customization

B1: Trên giao diện Tạo Customization/ Chi tiết Customization -> Create Group

B2: Khai báo thông tin cho nhóm trong Customization

Ynghiataonhomcus

Taonhomcustomization
B3: Thêm danh sách món vào nhóm -> Lưu để hoàn thiện add món vào nhóm.
Chonmonapdungcustom

B3: Lưu để hoàn thiện tạo nhóm món trong Customization

Sửa nhóm món trong Customization

B1: Trên giao diện Tạo Customization/ Chi tiết Customization -> Tìm đến nhóm cần sửa thông tin -> Sửa
Suamoncustom
B2: Update thông tin cần sửa

B3: Lưu để hoàn thiện update nhóm trong Customization

Xóa nhóm trong Customization

B1: Trên giao diện Tạo Customization/ Chi tiết Customization -> Tìm đến nhóm cần xóa

B2: Click vào icon xóa -> OK để hoàn thiện việc xóa nhóm trong Customization
Xoanhomcustom

4.3 Chương trình bán hàng

Trên Pos mini các thao tác cấu hình "Chương trình bán hàng" tương tự như máy pos thông thường.

4.3.1 Chương trình khuyến mại

Hiển thị danh sách tất cả các chương trình của điểm bán hàng

4.3.1.1. Tạo Chương trình khuyến mãi

B1: Trên giao diện Nhà hàng-> Chương trình bán hàng-> Chương trình Khuyến mãi
B2: Tạo CT khuyến mãi -> nhập thông tin cần thiết
Ynghiataochuongtrinhkm
Tao ctkm
B3: Tạo để hoàn thiện tạo chương trình

4.3.1.2. Sửa Chương trình Khuyến mãi

B1: Trên giao diện Nhà hàng-> Chương trình bán hàng-> Chương trình Khuyến mãi
B2: Click icon tìm kiếm -> Nhập thông tin chương trình muốn sửa
Tkctkm
B3: Click chọn vào chương trình -> Update thông tin chương trình
B4: Lưu để hoàn thiện sửa chương trình

4.3.2 Combos

Hiển thị danh sách các combo của điểm bán hàng

4.3.2.1. Tạo Combo

B1: Trên giao diện Chương trình bán hàng-> Combos
B2: Tạo Combo ->nhập đầy đủ thông tin cần thiết:
Ynghiataocombo
Taocombo
B3: Tạo để hoàn thiện việc tạo combo

4.3.2.2. Sửa Combo

B1: Trên giao diện Thực đơn -> Combo
B2: Tìm kiếm đến combo cần sửa -> Click vào combo
B3: Tìm đến thông tin cần thay đổi update thông tin
Có thể tạm thời dùng sử dụng combo bằng cách Deactive Combo và active lại khi cần
Activecombo
B4: Lưu để hoàn thiện việc update combo

4.3.2.3. Tạo Customization cho Combo

- Tạo Customization cho Combo
Có thể tạo được nhiều Customization trong Combo
B1: Trên giao diện tạo Combo/ Chi tiết Combo -> Tạo Customization
B2: Nhập thông tin cho Customization cho combo
Ynghiataocuscombo
Nhomcombo
-> Thêm món cho nhóm
Tao combo themmon
-> Đưa giá món về 0 để thanh toán theo giá Combo
Tao combo giamon
B3: Lưu để hoàn thành tạo Customization cho Combo
- Sửa Customization cho Combo
B1: Trên giao diện tạo Combo/ Chi tiết Combo -> Tìm đến Customization cần chỉnh sửa -> Click Sửa

Suamontrongcombo
B2: Tìm đến thông tin cần sửa Update thông tin
B3: Lưu để hoàn thiện chỉnh sửa
- Xóa Customization cho Combo
B1: Trên giao diện tạo Combo/ Chi tiết Combo -> Tìm đến Customization cần xóa
B2: Click vào icon Xóa-> OK để hoàn thiện xóa Customization của Combo
Xoacuscombo

4.3.3 Giảm giá

Chương trình giảm giá là chương trình tự động giảm giá món theo điều kiện khi cửa hàng phát hành chương trình.

4.3.3.1. Tạo Chương trình giảm giá

B1: Trên giao diện Nhà hàng -> Chương trình bán hàng -> Giảm giá -> Tạo Giảm giá
Taogiamgia
B2: Nhập đầy đủ thông tin cần thiết
Ynghiataogiamgia
Tao giam gia
B3: Tạo để hoàn thiện khai báo chương trình giảm giá

4.3.3.2. Sửa Chương trình giảm giá

B1: Trên giao diện Chương trình giảm giá -> Tìm kiếm chương trình giảm giá cần sửa -> Chọn Click vào chương trình
B2: Tìm đến thông tin cần sửa update thông tin
B3: Lưu để hoàn thiện chỉnh sửa.

4.3.4 Chiết khấu thanh toán

Chương trình Chiết khấu thanh toán là chương trình giảm giá toàn bill theo các điều kiện được cửa hàng phát hành.

4.3.4.1. Tạo Chương trình chiết khấu

B1: Trên giao diện Nhà hàng -> Chương trình bán hàng -> Chiết khấu thanh toán-> Tạo chiết khấu thanh toán
Taochietkhautt
B2: Nhập đầy đủ các thông tin cần thiết
Ynghiachietkhauthanhtoan
Tao cktt
B3: Tạo để hoàn thiện tạo chương trình chiết khấu thanh toán.

4.3.4.2. Sửa Chương trình chiết khấu

B1: Trên giao diện Chương trình bán hàng -> Chiết khấu thanh toán
B2: Tìm kiếm chương trình chiết khấu thanh toán cần sửa -> Click chọn chiết khấu thanh toán cần sửa
B3: Tìm đến thông tin cần sửa Update thông tin
B4: Lưu để hoàn thiện chỉnh sửa.

4.3.5 Phí dịch vụ:

Phí dịch vụ là khoản phí cố định được tự động phát sinh trong một khoảng thời gian nhất định

4.3.5.1. Tạo Phí dịch vụ

B1: Trên giao diện Nhà hàng -> Chương trình bán hàng -> Phí dịch vụ -> Tạo phí dịch vụ
Taophidichvu
Dkmorong
B2: Nhập đầy đủ thông tin phí dịch vụ
Ynghiataophidichvu
Tao phidv

4.3.5.2. Sửa Phí dịch vụ

B1: Trên giao diện Chương trình bán hàng -> Phí dịch vụ
B2: Chọn Click vào Phí dịch vụ cần sửa -> Tìm đến thông tin cần sửa Update thông tin
B3: Lưu để hoàn thiện chỉnh sửa.

4.4. Phương thức thanh toán

Hiển thị tất cả các Phương thức thanh toán được áp dụng tại điểm bán hàng
Hệ thống luôn mặc định 5 phương thức thanh toán cho mỗi điểm bán hàng (CASH/ATM/MASTER/TRANSFER/VISA) có thể tạo thêm phương thức mới từ CMS và Pos theo quyền.
Trên Pos mini thao tác thêm/ sửa "Phương thức thanh toán" được thực thiện như các bước bên dưới.

4.4.1. Tạo Phương thức thanh toán

B1: Trên giao diện Nhà hàng -> Phương thức thanh toán -> Tạo phương thức thanh toán
Pttt
B2: Khai báo đầy đủ thông tin cho phương thức thanh toán mới
Ynghiapttt
Taopttt
B3:Tạo để hoàn thiện tạo phương thức thanh toán mới
Hệ thống sẽ đồng bộ phương thức mới sau 3 phút

4.4.2. Sửa Phương thức thanh toán

Chỉ được sửa những phương thức thanh toán ngoài các phương thức mặc định của hệ thống
B1: Trên giao diện Nhà hàng -> Phương thức thanh toán
B2: Tìm đến phương thức mới cần sửa click vào -> Update thông tin
B3: Lưu để hoàn thiện việc update
Lưu ý: Chỉ có thể ẩn hiện Phương thức thanh toán từ trên Pos của cửa hàng.

4.5. Quản lý máy in

4.5.1. Quản lý máy in - Kết nối máy in

Hiển thị danh sách các máy in đang được kết nối với thiết bị, có thể được kết nối từ dưới CMS hoặc từ thiết bị theo quyền. Khuyến khích kết nối từ Pos để đơn giản thao tác.

Các lệnh đang in: lưu lại danh sách các lệnh in chưa được in có thể chờ để hệ thống xử lý in nốt hoặc xóa lệnh in đó đi.

Xoalenhin

Một số phương thức kết nối máy in:
Usb: Máy in kết nối qua cổng USB, chỉ cần ắm dây USB thiết bị sẽ tự động tìm được máy in.
LAN: Máy in kết nối qua cổng Lan.
Pos mini: Máy in được tích hợp sẵn trên Pos cầm tay đối với các thiết bị do công ty cung cấp.

Hướng dẫn kết nối máy in:
B1: Trên giao diện nhà hàng -> Quản lý máy in -> Quản lý máy in

B2: Click + để kết nối máy in mới

Knmayin

B3: Khai báo thông tin cho máy in mới
Ynghiathemmayin

Themmayin

Chnc

B4: Lưu để hoàn thiện kết nối máy in mới

B5: In test để chắc chắn kết nối máy in thành công

Lưu ý:
- Để in được thông tin được gửi từ Pos thì các máy in cần setup một địa chỉ IP tĩnh cùng dải với máy Pos.
- Mỗi Pos ( Bao gồm cả máy chủ và trạm ) chỉ được kết nối đến 1 máy in bill và 1 máy in tem . Tránh trường hợp 2 pos cùng sử dụng 1 máy in bill hoặc in tem sẽ dẫn đến sai lệch dữ liệu.
- Nếu muốn in bill hoặc tem từ máy trạm thì setup riêng 1 máy in bill hoặc tem cho máy trạm.
- Nếu in order chit setup ở máy trạm qua kết nối Wifi, dữ liệu order sẽ được gửi qua máy chủ và chia lệnh in đến máy in được setup tại máy trạm.
- Các Máy in cùng nhà cung cấp không dùng chung kết nối USB, luôn ưu tiên kết nối USB cho máy in tem.
- Pos mini (Pos cầm tay) chỉ có 2 phương thức kết nối máy in là: Pos mini và Usb.

Hướng dẫn kết nối KDS:
KDS: là thiết bị hiển thị các order nên cũng được coi là 1 máy in hiển thị có thể tương tác lại.
Khởi tạo thiết bị KDS
B1: Để sử dụng được thiết bị KDS cần khởi tạo thiết bị KDS như bình thường từ dưới CMS
B2: Trên giao diện Quản lý máy in -> Quản lý máy in -> "+" -> Thêm máy in
B3: Chọn kết nối KDS
Ketnoikds
Mã thiết bị: Tên thiết bị KDS khởi tạo từ CMS
Kiểu máy in: luôn luôn là In order
Vị trí đặt máy in: Các món của nhóm món thuộc vị trí này sẽ được hiển thị lên KDS khi khách order
B4: Lưu để hoàn thiện kết nối KDS

4.5.2. Sửa máy in

Khi có yêu cầu chỉnh sửa lại thông tin máy in khi phát sinh vấn đề
B1: Trên giao diện Quản lý máy in -> Quản lý máy in -> Tìm và click đến máy in cần sửa thông tin
B2: Tìm đến thông tin cần sửa update thông tin
B3: Lưu để hoàn thiện chỉnh sửa.

4.5.3. Xóa máy in

Đối với những máy in không sử dụng nữa có thể tiến hành xóa bỏ đi
B1: Trên giao diện Quản lý máy in -> Quản lý máy in -> Tìm đến máy in không sử dụng nữa
B2: Nhấn giữ vào máy in cần xóa -> OK để xác nhận xóa máy in
Xoamayin

4.5.4. Vị trí máy in

Hiển thị danh sách các vị trí đặt máy in, Mỗi vị trí sẽ in tương ứng với các nhóm món được set từ CMS và không được thay đổi dưới Pos

Dsvitrimayin

Bổ xung cấu hình LAN :Hướng dẫn cấu hình IP tĩnh cho máy in kết nối LAN bằng điện thoại

B1: Để Máy in và Điện thoại bắt cùng một mạng

B2: In test máy in lấy địa chỉ IP hiện tại của máy

B3: Trên màn hình điện thoại -> Wifi -> Cài đặt Wifi -> Nâng cao -> Cài đặt IP: Tĩnh -> Setup để điện thoại cùng dải IP với máy in

Địa chỉ IP: Cùng dải với máy in

Gateway: trùng với máy in

B4: Lưu để điện thoại và máy in cùng dải IP

B5: Kiểm tra dải mạng trên máy Pos: Nhà hàng ->Thông tin nhà hàng ->Thông tin thiết bị -> Lấy địa chỉ IP local

B6: Cài đặt APP Ocha Printer -> Vào App - Setup Lan

Old IP: nhập địa chỉ cũ máy in (xem trên tờ in test)

New IP: Nhập địa chỉ IP tĩnh mới cùng dải với máy Pos

B7: Nhà hàng -> Quản lý máy in -> "+" thêm máy in mới -> Khai báo thông tin máy in mới.

B8: Kiểm tra in thử để hoàn thiện cấu hình IP tĩnh cho máy in *

4.6. Quản lý khu vực

Hiển thị danh sách các khu vực bán hàng tại cửa hàng có thể được khởi tạo từ CMS và Pos theo quyền.
Tại đây có thể kích hoạt hiển thị tab khu vực.
Cấu hình "Quản lý khu vực" trên Pos mini cũng không có gì thay đổi so với máy Pos thường.

4.6.1. Tạo khu vực

B1: Trên giao diện Nhà hàng -> Quản lý khu vực -> Quản lý khu vực -> Tạo khu vực

Qlkhuvuc

B2: Khai báo đầy đủ thông tin

Ynghiakhuvuc

Taokhuvuc

B3: Tạo để hoàn thiện tạo khu vực mới

4.6.2. Sửa khu vực

B1: Trên giao diện Quản lý khu vực -> Quản lý khu vực.

B2: Tìm và click vào khu vực cần update thông tin -> Update thông tin

B3: Lưu để hoàn thiện update

4.6.3. Quản lý bàn

Danhsachban

4.6.3.1. Tạo bàn

Tạo các bàn hiển thị lên Khu vực khi bán hàng tại chỗ

B1: Trên giao diện quản lý khu vực -> Quản lý bàn -> Tạo bàn

B2: Khai báo đầy đủ thông tin bàn

Ynghiataoban

Taoban

B3: Tạo để hoàn thiện tạo bàn mới

4.6.3.2. Sửa bàn

B1: Trên giao diện quản lý khu vực -> Quản lý bàn -> Tìm đến bàn cần sửa

B2: Tìm đến trường cần sửa update thông tin.

B3: Lưu để hoàn thiện sửa bàn.

4.7 Quản lý nguồn đơn

Quản lý nguồn đơn: hiển thị danh sách nguồn đơn được tạo từ CMS. Muốn tạo nguồn đơn mới phải tạo từ CMS

Qly nguon

Những nguồn đơn đang hoạt động sẽ được hiển thị trên Tab Bán hàng trước khi vào màn hình Order

Nguondonbanhang

Sửa Nguồn đơn

B1: Trên giao diện Nhà hàng -> Quản lý nguồn đơn -> Tìm Click vào nguồn đơn cần update

B2: Tìm đến thông tin cần sửa update thông tin mới.

Suanguondon

Những nguồn đơn không dùng có thể tạm thời Deactive để ẩn trên giao diện Tab Bán hàng.

Cấu hình "Quản lý nguồn đơn" trên Pos mini cũng không có gì thay đổi như sửa nguồn và deactive các nguồn tạm thời không dùng đến.

4.8. Thiết lập cửa hàng

Cấu hình các thông tin cơ bản cho điểm bán hàng và thiết bị:

Ynghiathietlapcuahang

Thietlapcuahang

Thiết lập cửa hàng trên Pos mini đã được tối ưu hơn. Một số cấu hình được lược bỏ để phù hợp với mô hình kinh doanh vừa và nhỏ:

Tlchposmini

4.8.1 Cấu hình màn hình 2

Hiện tại chỉ hỗ trợ hiển thị chuẩn nhất trên thiết bị 2 màn hình POSBANK

Hướng dẫn cài đặt hiển thị màn hình 2:

B2: Trên giao diện POS Fabi -> Nhà hàng -> Thiết lập cửa hàng -> Cấu hình màn hình 2 -> Hiển thị menu Cấu hình màn hình 2

B3: Click vào menu Cấu hình màn hình 2 bắt đầu cấu hình hình ảnh hoặc Video cho màn hình 2

Gdcauhinhman2

TH 1 Chọn Image: Cấu hình hiển thị Ảnh cho màn hình 2 thì cần update ảnh từ CMS ở cấu hình điểm bán hàng

Updateanhman2

TH 2 Chọn Video: Cấu hình hiển thị video cho màn hình 2 hiện tại đang được cấu hình trực tiếp trên POSBANK

B1: Copy video cần hiển thị vào thư viện ảnh POSBANK

B2: Trên giao diện Quản lý màn hình 2-> Chọn video -> Click Chọn video hiển thị cho màn hình 2 chọn đến video cần hiển thị

B3: Click Phát video để chạy video ở màn hình 2

Click Dừng video khi không muốn chạy video ở màn hình 2 nữa.

Khi thực hiển order đồ cho khách màn hình 2 sẽ hiển thị thêm thông tin hóa đơn

Hienthimanhinh2

Trường hợp khách hàng thành toán bằng ví điện tử với MOMO, VNPAY, ZALOPAY... màn hình 2 sẽ hiển thị ra QR để khách quét thanh toán

Thanhtoanman2momo

Cấu hình màn hình 2 đã lược bỏ trên Pos mini.

4.8.2 Hiển thị bàn phím thập phân

Khi kích hoạt hiển thị bàn phím thập phân, khi update số lượng món sẽ hiển thị thêm dấu chấm để nhập các số thập phân.

Banphimthapphan

Hiển thị bàn phím thập phân trên Pos mini:

Htbptp

4.8.3 Hiển thị phí vận chuyển

Khi kích hoạt hiển thị phí vận chuyển trên giao diện bán hàng Take Away sẽ hiển thị thêm trường Phí vận chuyển để khai báo phí.

Nhapphivanchuyen

Khi click vào Phí vận chuyển sẽ hiển thị form nhập phí vận chuyển.

Nhapsotienphivc

Trên Pos mini cũng thao tác tương tự:

Pvcposmini

4.8.4 Hiển thị nút mở két

Khi kích hoạt Hiển thị nút mở két sẽ hiển thị nút bấm két tiền cho phép bấm mở két ngay cả khi không in hóa đơn.

Khi phát sinh nhu cầu về tiền mặt thì chỉ cần click vào icon két tiền để mở két.

Nutmoket

Nutmoket2

Trên pos mini cấu hình "Hiển thị nút mở két" đã được lược bỏ.

4.9 Thông tin nhà hàng

Hiển thị thông tin nhà hàng và thông tin thiết bị.
Trên Pos mini, "Thông tin nhà hàng" cũng hiển thị đầy đủ các trường thông tin như bên dưới.

4.9.1 Thông tin điểm bán hàng

Tt diembh

4.9.2 Thông tin thiết bị

Tt thietbi

4.10 Nhật kí order

Nhật kí oder: lưu trữ thông tin order của từng hóa đơn trên thiết bị.

Thao tác xem nhật kí order trên Pos mini tương tự như các bước dưới đây.

B1: Trên giao diện Nhà hàng -> Nhật kí order

B2: Chọn thời gian xem Nhật kí -> Thông tin nhật kí order được list ra

Xemnhatkiorder

Mặc định hiển thị nhật kí order của ngày hiện tại

Thông tin nhật kí bao gồm lịch sử của tất cả các hóa đơn order, chi tiết đến từng lần gọi món trong hóa đơn.

Nhatkiordertaicho

Đối với những hóa đơn bán mang về thì nhật kí không có thông tin khu vực bàn.

Lưu ý: Nhật kí order chỉ hiển thị nhật kí order trên thiết bị không liên quan đến thương hiệu hay tài khoản.

4.11. Quản lý thu chi

Quản lý thu chi: hiển thị lịch sử các khoản thu chi tiền mặt trong các ca làm việc.
Trên Pos mini "Quản lý thu chi" cũng không có gì thay đổi.
Lưu ý:
- Tài khoản thu ngân không có mục " Quản lý thu chi".
- Chỉ có tài khoản Owner và Quản lý cửa hàng có quyền xem lịch sử " Quản lý thu chi".

Màn "Quản lý thu chi" mặc định sẽ hiển thị thu chi của ngày hiện tại.
Người dùng có thể tùy chỉnh này xem lịch sử thu chi bằng cách click vào "nút tam giác" góc phải màn hình.

Qlythuchi

4.12 Báo cáo

Báo cáo: Hiển thị các thống kê báo cáo dạng biểu đồ giúp người dùng có cái nhìn tổng quan trong quá trình bán hàng.

Trên Pos mini "Báo cáo" cũng không có gì thay đổi so với phiên bản Pos tiêu chuẩn.

Lưu ý: Các biểu đồ sẽ chỉ hiện thị 6 mục gồm: 5 hạng mục top đầu và các hạng mục khác được gộp chung vào thành 1 hạng mục.

Giao diện Báo cáo tổng quan bao gồm 6 biểu đồ với số liệu mặc định là của ngày hôm nay.

Gd baocao

Để xem chi tiết từng báo cáo:

B1: Trên giao diện Báo cáo -> Xem thêm

Xemchitietbaocao

B2: Click chọn báo cáo muốn xem:

Chonloaibaocao

B3: Chọn khung thời gian cần xem báo cáo

B4: Xem phân tích báo cáo.

4.12.1 Tổng doanh thu

Báo cáo Tổng doanh thu là báo cáo về doanh thu của cửa hàng gồm 3 biểu đồ: Doanh thu theo ngày, Các ngày trong tuần, Các giờ trong ngày.

Dt theongay

Cacngaytrongtuan

Cacgiotrongngay

4.12.2 Chương trình khuyến mãi

Báo cáo Chương trình khuyến mãi là báo cáo về doanh thu liên quan đến các chương trình khuyến mãi của cửa hàng.

Baocao ctkm

4.12.3 Nguồn đơn

Báo cáo Nguồn đơn là báo cáo về doanh thu của các nguồn đơn tại cửa hàng.

Bc nguondon

4.12.4 Mặt hàng bán chạy nhất:

Báo cáo Mặt hàng bán chạy là báo cáo doanh thu của các món ăn bán chạy nhất của cửa hàng.

Bc mhbcn

4.12.5 Nhóm hàng bán chạy nhất:

Báo cáo Nhóm hàng bán chạy nhất là báo cáo doanh thu của các nhóm món ăn bán chạy nhất của cửa hàng.

Bc nhbcn

4.12.6 Phương thức thanh toán:

Báo cáo Phương thức thanh toán là báo cáo doanh thu đến từ các phương thức thanh toán khác nhau của cửa hàng.

Bc pttt

4.13 Báo hết món

Trong trường hợp chuẩn bị đồ trả làm món nhưng nguyên liệu bị hết hoặc thiếu thì nhân viên có thể cập nhật KDS báo hết món.

Luongbaohetmon

B1: Trên màn hình Nhà hàng chọn mục Báo hết món.

Baohetmon

B2: Trên màn Báo hết món click vào món hết nguyên liệu

Chonmonhet

B3: Click nút mũi tên thoát màn Báo hết món để cập nhật món hết.

Chonback

Lưu ý:
- Sau 24h thì món được báo hết sẽ "Active" bán lại.
- Trường hợp nguyên liệu có đủ để làm món thì "Active" bán lại trong mục "Báo hết món".

V- Đơn hàng

Mỗi điểm bán hàng chỉ được định nghĩa cho một thiết bị nhận đơn Online-> Chỉ có một thiết bị hiển thị tab Đơn hàng
Thiết bị nhận đơn Online phải được cấu hình từ điểm bán hàng trên CMS.
Thietbinhandon
Khi có đơn hàng online đẩy về Pos sẽ có thông báo bằng chuông + notifi trên màn hình.
Donhangmoi
Tất cả các thông tin về đơn hàng online về Pos sẽ lưu ở mà hình Đơn hàng với đầy đủ các trạng thái. Các đơn cùng trạng thái sẽ được sắp xếp cạnh nhau.
Các trạng thái đơn hàng online
- CHỜ XÁC NHẬN: Đơn hàng xuống Pos nhưng chưa được xử lý
- ĐÃ XÁC NHẬN: Đơn hàng đã được Pos xác nhận
- ĐANG VẬN CHUYỂN: Đơn hàng đã được ship
- ĐÃ HOÀN THANH: Đơn hàng đã giao cho khách
- ĐƠN HÀNG ĐÃ HỦY: Đơn hàng bị từ chối dưới Pos
- ĐANG TRẢ ĐỒ: Đồ đã làm xong chờ khách đến lấy (dùng cho đơn nhận tại cửa hàng)

Lưu ý: Để chuyển đổi trạng thái sang giao vận cần tự chuyển trạng thái trên Pos nếu không kết nối với đơn vị vận chuyển.
Giaodiendonhang
Thông tin chung về đơn hàng
- Mã đơn hàng
- Số tiền
- Số món
- Số điện thoại khách đặt

Thông tin chi tiết đơn hàng
- Mã đơn hàng
- Ghi chú đơn: Deli (Giao ngay), Deliat (Giao sau), Pick (Nhận tại cửa hàng)
- Thời gian đặt hàng
- Chi tiết đơn hàng
- Nguồn đặt hàng: Call Center, Zalo, Facebook...
- Phương thức thanh toán: Tiền mặt, Chuyển khoản...
- Giá trị đơn hàng: Tổng tiền, VAT, Phải thu
- Thông tin chi tiết khách đặt hàng: Tên, sđt, địa chỉ nhận hàng

Trên Pos mini để nhận đơn hàng online cũng cần setup thiết bị nhận đơn trên CMS bằng cách chọn thiết bị nhận đơn là "Pos mini".
Thao tác xử lý đơn online tương tự như máy pos.

Lưu ý: Pos mini đã lược bỏ đơn O2O để phù hợp với mô hình kinh doanh vừa và nhỏ.

5.1. Đơn giao ngay

Đơn giao ngay được đẩy về Pos với ghi chú trên mã đơn là DELI
B1: Trên giao diện Đơn hàng -> Tìm đến đơn hàng deli ở mục "CHỜ XÁC NHẬN"
B2: Click vào đơn đặt hàng để xủ lý Xác nhận đơn hoặc Hủy không nhận đơn
Donhang
TH1: Hủy -> Chọn lý do hủy ->OK để chuyển trạng thái đơn thành "ĐƠN HÀNG ĐÃ HỦY"
Huydon
TH2: Xác nhận -> OK để chuyển trạng thái đơn thành "ĐÃ XÁC NHẬN"
Xacnhandon
B3: Nếu xác nhận hóa đơn sẽ in -> tiến hành làm đồ và đi giao cho khách -> click vào nút 3 chấm góc phải màn hình chuyển trạng thái đơn hàng thành "ĐANG VẬN CHUYỂN"
Donvanchuyen
B4: Khi đồ đã được giao cho khách cần click vào nút 3 chấm góc phải màn hình chuyển trạng thái đơn hàng thành "ĐA HOÀN THÀNH"
Donhoanthanh

5.2. Giao sau

Đơn hàng giao sau là đơn hàng khách hàng order trước và hẹn thời gian cụ thể muốn nhận hàng vào khoảng thời gian nào.
Đơn giao sau cũng được hiển thị về Pos như đơn hàng online với ghi chú trên mã đơn là DELIAT
B1:Trên giao diện Đơn hàng -> Click vào đơn hàng deliat ở mục trạng thái "CHỜ XÁC NHẬN"
Deliat
B2: Xác nhận -> Xác nhận thời gian cần để làm đồ và ship Thoigiangiao
Hệ thống sẽ tự tính thời gian để hiện thông báo in hóa đơn làm đồ (Giờ làm đồ = Giờ khách đặt - Thời gian làm đồ + ship)
B3: Đơn hàng chuyển sang trạng thái "ĐÃ XÁC NHẬN" đồng thời đơn hàng sẽ hiểm thị ở tab Giao sau
Gsdaxacnhan
B4: Đến thời gian làm đồ hệ thống hiển thị thông báo làm đồ
- Bỏ qua -> Hệ thống sẽ bắn lại thông báo sau 3 phút
- Xác nhận -> in hóa đơn làm đồ đi giao
Notifygiaosau
B5: Chuyển trạng thái đơn hàng như đơn giao ngay
Lưu ý: Hệ thống chỉ ghi nhận doanh thu khi hóa đơn được in ra. Vì vậy nếu chưa hiển thị popup Xác nhận để in hóa đơn được mà đã click chuyển đổi trạng thái sẽ dẫn tới bị mất đơn.

5.3. Nhận tại cửa hàng

Đơn hàng nhận tại cửa hàng là đơn được khách hàng order đặt trước và sẽ hẹn thời gian để tự đến nhận đồ. Đơn hàng nhận tại cửa hàng hiển thị về Pos như những đơn online bình thường với ghi chú trên mã đơn là PICK
B1: Trên giao diện Đơn hàng -> Click vào đơn hàng Pick ở mục trạng thái "CHỜ XÁC NHẬN"
Nhantaich
B2: Xác nhận -> Xác nhận thời gian cần để làm đồ cho khách đến lấy
Hệ thống sẽ tự tính thời gian để hiện thông báo in hóa đơn làm đồ (Giờ làm đồ = Giờ khách đặt - Thời gian làm đồ)
Xdthoigianlamdo
Sau khi xác nhận đơn hàng chuyển về trạng thái "ĐÃ XÁC NHẬN" đồng thời đơn hàng sẽ hiển thị ở tab Nhận tại cửa hàng
B3: Đến thời gian làm đồ hệ thống hiển thị thông báo làm đồ
- Bỏ qua -> Hệ thống sẽ bắn lại thông báo sau 3 phút
- Xác nhận -> in hóa đơn làm đồ cho khách đến lấy và trạng thái đơn vẫn là "ĐÃ XÁC NHẬN"
Lamdopick

B4: Sau khi in order làm đồ xong -> click 3 chấm chuyển trạng thái đơn hàng thành "ĐANG TRẢ ĐỒ"
Lamdochokhach
đơn hàng chuyển qua trạng thái "ĐANG TRẢ ĐỒ" đồng thời đơn hàng sẽ bị ẩn trong tab Nhận tại cửa hàng

B5: Sau khi khách đến nhận hàng trả tiền -> click 3 chấm chuyển trạng thái đơn hàng thành"ĐA HOÀN THÀNH"
Hoanthanhnhantaich
Lưu ý: Doanh thu của đơn nhận tại cửa hàng chỉ được ghi nhận nếu hóa đơn được in ra, vì vậy nếu chưa nhận được Popup nhắc làm đồ và ấn Xác nhận làm đồ in hóa đơn mà đã chuyển trạng thái đơn hàng sẽ dẫn tới trường hợp bị mất đơn.

5.4. O2O

Tùy từng mô hình các đơn O2O xẽ được hiển thị và xử lý khác nhau.

Hiện tại các mô hình O2O được sử dụng cho 2 mô hình chính:

5.4.1. Mô hình trả trước

Thường được áp dụng cho các mô hình trả trước có kết nối với các bên thanh toán

Đơn hàng được thanh toán từ các bên đối tác sẽ được đẩy về Pos như những đon hàng online bình thường với ghi chú đơn là đơn STORE
.

Hướng dẫn xử lý đơn O2O:

B1: Khi đơn hàng được đẩy về Pos cần vào tab Tất cả ở Đơn hàng để kiểm tra và xác nhận đơn.

Dono2o

Đơn hàng mới được đẩy về Pos sẽ có trạng thái "CHỜ XÁC NHẬN"

B2: Xác nhận đơn hàng

Oko2o

Sau khi xác nhận đơn trạng thái đơn hàng sẽ chuyển thành "ĐÃ XÁC NHẬN"

Xacnhandono2o

Đồng thời đơn hàng hiển thị sang cả tab O2O

Tabo2o

Sau khi xác nhận đơn đồng thời máy in sẽ in order để tiến hành làm đồ

B4: Sau khi làm đồ xong Pos sẽ tiến hành click nút 3 chấm chuyển đổi trạng thái để gọi khách đến nhận đồ

Trangthaidangtrado

B5: Khi khách hàng đã nhận được đồ tiến hành click vào nút 3 chấm để đổi trạng thái để hoàn thành đơn hàng.

Trangthaihoanthanh

Các đơn hàng hoàn thành sẽ được group vào khu vực đơn "ĐÃ HOÀN THÀNH"

Hoanthanh

Đồng thời đơn hàng sẽ biến mất khỏi tab O2O

5.4.2. Mô hình trả sau

5.5. Đơn từ Self Order (S.O)

Đơn hàng từ Self Ordsr có 2 hình thức thanh toán chinh:

- Đơn thanh toán tiền mặt:

Khi khách order trên SO và chọn phương thức tiền mặt để nhận được đơn thanh toán tiền mặt thì cần cấu hình nhận thông báo S.O (tiền mặt)

B1: Trên giao diện nhà hàng -> Thiết lập cửa hàng-> Kích hoạt " Hiển thị thông tin đặt đồ của S.O( tiền mặt)"

Kichhoatso

B2: Khi đơn được đẩy về Pos cần vào tab "S.O Tiền mặtđể xử lý".

Checkdonso

B3 Thu ngân check lại đơn -> Thanh toán và gửi bill cho khách, order sẽ được chuyển đến bộ phận bar, bếp làm đồ trả khách.

Checkdonso2

Đơn hoàn thành được chuyển vào ca bán của thu ngân.

Billso

- Đơn trả trước thanh toán qua ví điên tử:

Với khách thanh toán toán qua ví điện tử hóa đơn sẽ được in ra từ Self Order, thông tin của đơn hàng sẽ chuyển đến các bộ phận bar, bếp để làm đồ trả khách.

Các đơn trả trước được chuyển vào ca mới với note là Self Order (S.O Auto created) trong phần "Xem thêm" của ca.

Cacuaso

Lưu ý: Thu ngân không xem được ca của Self Order.

Hướng dẫn sử dụng PDA FABI

I. Giới thiệu PDA Fabi

Trong bộ sản phẩm Fabi, để hỗ trợ thêm cho các mô hình kinh doanh ngành F&B, iPOS đã tích hợp thêm thiết bị PDA FABI.

PDA FABI là các thiết bị cầm tay được thiết kế như một cuốn sổ tay cá nhân và được tích hợp chức năng oder giúp các bạn nhân viên thuận tiện đặt món cho khách.

Tương tự như Pos Fabi, PDA Fabi cũng cần đăng nhập, xem tài khoản, hủy thiết bị và 1 số chức năng khác.

Lưu ý:

- PDA Fabi chỉ dùng để oder không có chức năng thanh toán.

- Chỉ có tài khoản Owner, Quản lý cửa hàng và Thu ngân mới có quyền đăng nhập trên PDA FABI

- Khi muốn thêm thiết bị PDA hay bất kì thiết bị mới nào phải chọn 1 Pos làm máy chủ.

- Thiết bị PDA phải cùng dải mạng với Pos máy chủ.

1.1. Đăng nhập

B1: Khởi tạo thiết bị PDA từ CMS để lấy được device code định danh cho PDA.

Dv code

B2: Lấy thông tin device code nhập vào kích hoạt thiết bị PDA.

Nhap dvcode

B3: Đăng nhập bằng tài khoản đã được cấp.

Dangnhap

B4: vào thiết bị để bắt đầu order.
Odpda
Phiên bản mới thêm nút hiển thị trạng thái kết nối đối với PDA người dùng sẽ thấy icon hiển thị trạng thái kết nối với POS máy chủ: Đỏ Do là Không có kết nối, Vàng Vang là đang kết nối, Xanh Xanh là đã kết nối.
Nuttt2

1.2. Tài khoản

Tại tab Nhà hàng người dùng xem thông tin tài khoản của mình.

Taikhoan

Mk

Dangxuat

1.3. Hủy thiết bị

Dùng để hủy thiết bị tại điểm hiện tại và khởi tạo thiết bị cho một điểm khác.

B1: Trên giao diện đăng nhập -> Click icon cài đặt-> Hiển thị thông tin của thiết bị.

Huy1

B2: Lấy thông tin "Mã quản lý thiết bị" trên CMS.

Maqltb

B3: Nhập mã quản lý thiết bị.

Huy2

B4: Click "Hủy mã thiết bị".

II. Khu vực - Oder tại chỗ

Tại màn hình Khu vực bao gồm 2 phần chính : Tab Hóa đơn và các Tab khu vực (được khai báo tại điểm bán hàng).

Khuvuc

Các bàn sẽ được sắp xếp vào các khu vực tương ứng, lần lượt theo cấu hình thiết bị trên CMS: tối đa là 8 cột và tối thiểu là 5 cột.

Chtb

2.1. Oder tại chỗ

B1: Tìm đến vị trí bàn có khách ngồi trên PDA -> Click vào vị trí bàn đó -> Hiển thị giao diện gọi món.

San

Thêm tính năng Quick Search: Tại ô tìm kiếm món có thể search theo ký tự đầu của từ thay vì phải gõ full cả cụm từ hoặc gõ các ký tự đầu tiên của tên món ăn sẽ ra kết quả gần đúng hoặc đúng. Ví dụ : Trà sữa trân châu => gõ tstc là sẽ có kết quả.

Qs

B2: Order đồ cho khách -> Sau khi order xong click quay lại để lưu đơn và in order làm đồ cho khách.

Oder

Mỗi một bàn được mở ra sẽ tương ứng với một hóa đơn.

Hd

B3: Máy in order sẽ in thông tin món khách order.

B4: Khi khách có yêu cầu gọi thêm đồ chỉ cần click lại vào bàn tiếp tục thao tác gọi đồ -> Quay ra để lưu order và in phiếu order làm đồ tiếp cho khách.

Lưu ý : PDA không thực hiện chức năng thanh toán đối với tiền mặt.

2.2. Gộp bàn

Trong trường hợp nhóm khách đông người cần ngồi trên nhiều bàn thì phải sử dụng chức năng gộp bàn để đánh dấu các bàn đó thuộc cùng một hóa đơn.

B1: Chọn vào bàn cần gộp -> Click nút 3 chấm ở góc trên bên phải màn hình -> Gộp bàn.

Gopb1

B2: Chọn các bàn cần gộp.

Gopb

B3: Click vào bàn hoặc hóa đơn của bàn Order đồ như bình thường.

Gopb2

Gopb3

2.3. Chuyển bàn

B1: Chọn vào bàn có yêu cầu chuyển -> Click vào nút 3 chấm góc trên bên phải -> Chuyển bàn.

Cban1

B2: Hiển thị danh sách bàn còn trống -> Chọn vị trí bàn mới của khách.

Cban2

B3: Mọi thông tin từ bàn cũ được chuyển qua bàn mới -> Tiếp tục oder trên bàn mới như bình thường.

2.4. Gộp đơn

B1: Trên giao diện bàn tìm đến bàn có yêu cầu gộp đơn.

B2: Click vào nút 3 chấn phía trên bên phải -> Gộp đơn.

Gopd1

B3: Hiển thị danh sách các bàn đang phát sinh hóa đơn -> Chọn bàn cần gộp.

Gopd2

B4: Toàn bộ các món order được chuyển từ bàn chọn gộp vào bàn đang thao tác.

Gopd3

2.5. Tách đơn

B1: Chọn bán có yêu cầu tách hóa đơn -> Click vào bàn.

B2: Click vào nút 3 chấm ở góc trên bên phải -> Tách đơn.

Td1

B3: Chọn món để tách đơn -> Lưu.

Td2

B4: Hoàn thành việc tách đơn thanh toán từng hóa đơn một như bình thường.

Td3

Td4

Td5

Có thể tách 1 hóa đơn thành nhiều hóa đơn với mức hóa đơn nhỏ nhất là 1 món 1 hóa đơn.

2.6. 020 (Order tại bàn trả sau)

-- Để áp dụng mô hình này đòi hỏi thương hiệu phải kết nối đến CRM.
-- Tất cả các đơn được order tại bàn bằng cách quét QR Code tại bàn đều được đẩy về PDA để nhân viên tại cửa hàng tiến hành confirm order trực tiếp tại bàn khách ngồi.

Tùy từng mô hình nhà hàng lớn, nhỏ có thể cài đặt PDA nhận thông báo phục vụ hoặc không phục vụ các bàn trong phạm vi quản lý của nhân viên order.

B1: Vào tab O2O -> Không nhận thông báo từ các bàn không phục vụ.
Setupo2o1
B2: Tùy chỉnh các bàn phục vụ hoặc không phục vụ -> Lưu.
Setupo2o2

Hướng dẫn xử lý yêu cầu O2O trên PDA

B1: Khách hàng sử dụng điện thoại cá nhân quét QR tại bàn -> Tiến hành order -> Order được đẩy về PDA

Notifi

B2: Trên giao diện PDA click vào màn hình Thông báo -> Chọn bàn để bắt đầu xử lý

Mantbo2o

B3: Xử lý yêu cầu gọi món: Chọn yêu cầu gọi món -> Click Xử lý để bắt đầu confirm đơn

Xulygoimon1

Sau khi xử lý các phiên order thì click Xác nhận để đẩy order và lưu đơn.

Xulygoimon2

B4: Xử lý yêu cầu gọi phục vụ: Chọn yêu cầu phục vụ -> Click Xử lý
Xulyphucvu

Trường hợp khách không ở cửa hàng và quét QR order spam quán thì click Hủy -> Chọn lý do "Không ở quán" để khóa order của khách trong 10'.

Huyyco2o

2.7. Thanh toán qua ví điện tử

Đối khách hàng dùng ví điện tử thanh toán thì PDA cho phép hiển thị mã QR để khách thanh toán và in bill tại máy POS. Tính năng giúp tối ưu việc khách phải xếp hàng thanh toán khi nhà hàng đông khách.

Các bước để khách thanh toán tại bàn trên PDA được thao tác rất dễ ràng.

B1: Tìm đến vị trí bàn có khách muốn thanh toán qua ví điên tử trên PDA -> Click vào vị trí bàn đó -> Hiển thị giao diện gọi món : check lại món khách đã order.
Chonban
B2: Click nút "Qr Pay" trên màn hình order -> Chọn ví điện tử khách muốn thanh toán. Chonvi
B3: Màn hình PDA hiển thị mã QR Pay tương ứng với ví điện tử được chọn-> Đưa khách màn hình mã QR để quét thanh toán, hóa đơn sẽ được tự đông in tại pos thu ngân.
Qrpda

III. Nhà Hàng - Cấu hình

3.1. Thông tin nhà hàng

Thông tin nhà hàng: Hiển thị thông tin nhà hàng và thông tin tiết bị.

A/ Thông tin điểm bán hàng:

Ttnh

B/ Thông tin thiết bị:

Tttb

Người dùng có thể "Cập nhật" khi có phiển bản mới hoặc "Báo lỗi" khi hệ thống phát sinh lỗi.

3.2. Quản lý máy in

B1: Trên giao diện nhà hàng -> Quản lý máy in -> Quản lý máy in.

B2: Click "+" để kết nối máy in mới.

Qlmi1

B3: Khai báo thông tin cho máy in mới.

-IP Config: nhập địa chỉ IP tĩnh của máy in (bắt buộc nhập).
-Số liên: số liên in oder.
-Vị trí máy in: chọn vị trí máy in nhận lệnh in (bắt buộc chọn).
-Băm oder: Chia nhỏ món trong phiếu oder (mặc định là không băm oder).

Qlmi2

B4: Lưu để hoàn thiện kết nối máy in mới.

B5: In test để chắc chắn kết nối máy in thành công.

Hướng dẫn cấu hình IP tĩnh cho máy in kết nối Wifi bằng điện thoại:

B1: Để Máy in và Điện thoại bắt cùng một mạng.

B2: In test máy in lấy địa chỉ IP hiện tại của máy.

B3: Trên màn hình điện thoại -> Wifi -> Cài đặt Wifi -> Nâng cao -> Cài đặt IP: Tĩnh -> Setup để điện thoại cùng dải IP với máy in.

-Địa chỉ IP: Cùng dải với máy in
-Gateway: trùng với máy in

B4: Lưu để điện thoại và máy in cùng dải IP.

B5: Kiểm tra dải mạng trên máy Pos: Nhà hàng ->Thông tin nhà hàng ->Thông tin thiết bị -> Lấy địa chỉ IP local.

B6: Cài đặt APP Ocha Printer -> Vào App - Setup Lan.

-Old IP: nhập địa chỉ cũ máy in (xem trên tờ in test).
-New IP: Nhập địa chỉ IP tĩnh mới cùng dải với máy Pos.

B7: Nhà hàng -> Quản lý máy in -> "+" thêm máy in mới -> Khai báo thông tin máy in mới.

B8: Kiểm tra in thử để hoàn thiện cấu hình IP tĩnh cho máy in.

3.3. Nhật kí order

Nhật kí order: là nơi lưu trữ thông tin order của từng hóa đơn trên thiết bị.

B1: Trên giao diện Nhà hàng -> Nhật kí order (hiển thị mặc định là "Hôm nay").

B2: Click vào icon "tam giác" -> Khung thời gian lọc được list ra.

B3: Chọn vào khung thời gian xem Nhật kí order hoặc "Tùy chỉnh" để xem.

Nk1

Thông tin nhật kí order bao gồm:

Lưu ý: Nhật kí order chỉ hiển thị nhật kí order trên thiết bị không liên quan đến thương hiệu hay tài khoản.

3.4. Thiết lập cửa hàng

Thiết lập các thông tin cơ bản cho điểm bán hàng và thiết bị:

Tlch1
Tlch

Hướng dẫn sử dụng KDS

I- Giới thiệu KDS

Hệ thống Fabi có 3 loại KDS với những chức năng phù hợp cho 2 mô hình bán hàng chính:

KDS (KDS Dine): là 1 thiết bị hiển thị danh sách món order dưới dạng foodcheck, sẽ có 1 người sử dụng để đọc đồ cho đầu bếp chế biến và bấm trả đồ, confirm đồ bỏ thường là mô hình ăn tại chỗ.

Luongkdstrasau

KDS MAKER: là thiết bị tương ứng cho từng bếp, từng nhân viên. Mỗi một đầu bếp, người pha chế có 1 thiết bị để nhận đồ và chế biến, chế biến xong thì bấm hoàn thành có thể kết hợp với in temp, in phiếu trả đồ. KDS MAKER kết hợp với KDS ORDER CONTROL để hiển thị những món nào, bill nào đã hoàn thành.

KDS ORDER CONTROL: là thiết bị khi kết nối với màn hình 2 phục vụ cho việc quản lý trả đồ hoặc có thể làm thay thế máy in order. Thiết bị này kết hợp với KDS MAKER phù hợp với mô hình bán mang về, kitchen cloud. Với ORDER CONTROL làm thiết bị quản lý trên các đầu hóa đơn và KDS MAKER quản lý các món order đang được chế biến.

Luongkdstratruoc

Ngoài ra lợi ích của việc sử dụng thiết bị KDS có thể giúp nhà hàng xem được thời gian trung bình chế biến đồ và thời gian hoàn thành một bill.

Các loại KDS cài đặt và sử dụng trên các thiết bị android (Nên sử dụng các thiết bị android được kết nối với nguồn điện)

II- Hướng dẫn sử dụng KDS mô hình trả sau - Ăn tại chỗ

2.1 Khởi tạo kích hoạt KDS Dine

2.1.1 Khởi tạo và kích hoạt thiết bị KDS Dine

Để sử dụng KDS ta tiến hành khởi tạo thiết bị mới từ trên CMS

B1: Trên giao diện Thiết bị -> Danh sách thiết bị -> "Tạo thiết bị".

B2: Khai báo thông tin thiết bị.

Ynghiataothietbi

Taokds

B3: "Lưu" để hoàn thiện tạo thiết bị.

Sau khi tạo xong thiết bị sẽ hiển thị mã thiết bị để kích hoạt KDS

Mathietbi

B1: Dùng thiết bị Android download ứng dụng Fabi KDS về cài đặt

B2: Sử dụng mã thiết bị KDS được tạo nhập Device code

Nhapdevicecode

B3: Tiếp theo để hoàn tất kích hoạt KDS -> Hiển thị giao hiện KDS

Giaodienkds

Phiên bản mới thêm nút hiển thị trạng thái kết nối đối với KDS người dùng sẽ thấy icon hiển thị trạng thái kết nối với POS máy chủ: Đỏ Do là Không có kết nối, Vàng Vanglà đang kết nối, Xanh Xanh là đã kết nối.

Nuttt3

2.1.2 Cấu hình KDS cho thiết bị

a, Cấu hình KDS Dine kết nối thiết bị

KDS được dùng để thay thế máy in order nên khi triển khai sẽ được cấu hình tương tự như cấu hình máy in thông thường.

B1: Trên giao diện POS/PDA vào Tab Nhà hàng -> Quản lý máy in -> Tạo máy in mới "+"

B2: Chọn kết nối KDS

Ynghiamayinkds

Themmayinkds

B3: Lưu để hoàn thiện kết nối KDS

Thongbaomoi

Một POS/PDA có thể kết nối với nhiều KDS

b, Cấu hình thiết bị nhận thông báo từ KDS Dine

B1: Trên giao diện POS/PDA vào tab Nhà hàng -> Thiết lập cửa hàng -> Cấu hình hiển thị thông báo KDS

B2: Cấu hình thông báo

B3: Nếu cấu hình nhận thông báo thì trên thiết bị POS/PDA sẽ hiển thị thêm Mục Thông báo Thongbao

2.1.3 Cấu hình Ứng dụng KDS Dine

Trên giao diện KDS click vào icon cài đặt Iconcaidatkdsđể cấu hình cho KDS

a, Cấu hình thiết bị

B1: Trên giao diện thiết lập cửa hàng -> Cấu hình thiết bị

Cauhinhthietbi

B2: Cấu hình trả đồ

B3: Hiển thị thông báo thành công hoàn thiện cấu hình trả đồ.

b, Quản lý máy in

Nếu kích hoạt trả đồ bằng phiếu order cần setup máy in để nhận lệnh in.

B1: Trên giao diện thiết lập cửa hàng -> Quản lý máy in -> "+" để thêm máy in

B2: Khai báo thông tin máy in

Caidatmayinkds

Themmayin

B3: Lưu để hoàn thiện cài đặt máy in.

c, Thông tin nhà hàng

Thongtinnhahang

Thông tin điểm bán hàng

Thông tin điểm bán hàng

Hướng dẫn Hủy thiết bị KDS

B1: Trên giao diện thiết lập cửa hàng -> Thông tin cửa hàng -> Hủy thiết bị

B2: Lấy thông tin mã quản lý thiết bị từ Điểm bán hàng để hủy KDS

Maquanlithietbi

Huythietbi

B3: Hủy mã thiết bị để hoàn thiện hủy thiết bị KDS.

2.2 Luồng hoạt động của KDS Dine mô hình trả sau

Luongkdstrasau

Khi các thiết bị POS/PDA đã được kết nối với KDS thì order sẽ được đẩy về các thiết bị KDS theo vị trí setup.

Thông tin cơ bản trên KDS:

Tab Detail: Hiển thị Thông tin các món chưa hoàn thiện bếp có thể nhìn vào màn hình này để làm đồ trả khách.

Notifi trả về là tổng số lượng món.

Số lượng các món cần làm: là tổng hợp số lượng các món giống nhau chưa được làm ở các bàn.

Detail2

Thông tin chi tiết của 1 món khi đẩy xuống KDS:

Monorder

Tab Ticket: Hiển thị danh sách các phiếu order. Notifi trả về là tổng đơn

Tickket

Tab Return: Hiển thị thông tin các món được trả lại. Notifi trả về là tổng số lượng món

Return

Tab Cancel: Hiển thị thông tin các món có yêu cầu bỏ món. Notifi trả về là tổng số yêu cầu

Cancel

2.2.1 Luồng gọi món trả đồ

Luồng cơ bản nhất của KDS.

Thông tin từng món được khách order nhưng chưa hoàn thiện được hiển thị đầy đủ chi tiết ở tab Detail (không phân biệt từ nguồn nào) trên KDS đúng theo vị trí máy in đã setup để bếp theo dõi làm đồ sau khi hoàn thiện sẽ thông báo trả đồ khách.

B1: Order món từ POS/PDA đẩy order xuống KDS

Ordermonpos

B2: KDS nhận thông tin làm đồ ở tab Detail -> Trên giao diện Detail Món nào bếp hoàn thiện xong thì click vào món đó -> Trả đồ

Tradodetail

Có thể trả nhiều món cùng tên bằng cách click vào phần tổng hợp số lượng món chọn món cần trả đồ -> Nhập số lượng -> Trả đồ

Tradotheosl

-Sau khi ấn Trả đồ món đó sẽ được xóa khỏi tab detail đẩy thông tin xuống thông báo dưới POS/PDA, đồng thời món order sau sẽ được đẩy lên vị trí món vừa trả trong danh sách detail.

Lưu ý: Trường hợp trả món theo số lượng thì hệ thống sẽ tự động trả theo thứ tự order, bàn nào gọi trước trả trước.

B3: POS/PDA nhận thông báo từ KDS ở tab thông báo -> Click vào thông báo để xem thông báo chi tiết

Thongbaotukds

B4: Theo dõi thông tin trả đồ cho khách trên tab Thông báo trả đồ -> Món nào đã trả cho khách rồi thì click vào món -> Đã trả đồ -> Thông báo về món được xóa.

Datradotb

2.2.2 Luồng hủy món trên bill - Khách trả lại đồ

Trường hợp các món bán sẵn không cần chế biến như đồ uống đóng chai, đồ hộp...khách dùng thừa trả lại hoặc nhà hàng order nhầm khi thanh toán sẽ xóa đi trong bill.

B1: Khi POS/PDA nhận thông báo trả lại đồ thực hiện sửa xóa món thừa trên bill

Xoamontrenbill

B3: Thông tin và số lượng món bị trả lại được đẩy về lưu trong tab Return.

Monhuy

B4: Khi bếp nhận lại đồ Click Đã nhận đồ thông báo về món sẽ được xóa khỏi tab return .

Danhando

2.2.3 Luồng yêu cầu bỏ món

Trường hợp khi khách hàng đã order món nhưng món đó chưa được hoàn thiện trả khách thì khách có yêu cầu bỏ bớt món, thu ngân sẽ tiến hành hỏi ý kiến bếp về những món đó để tiến hành giữ món hay bỏ món trên bill cho khách.

B1: POS/PDA order món đẩy xuống KDS

Yeucaumoi

B2: POS/PDA khi nhận thông tin muốn bỏ món của khách -> Click vào bàn có yêu cầu bỏ món -> Click icon yêu cầu bỏ món Yeucaubomon tìm kiếm đến món có yêu cầu bỏ nhập thông tin số lượng yêu cầu -> Yêu cầu để đẩy yêu cầu xuống KDS

Chonyeucaubomon

Lưu ý: Với những món KDS đã trả đồ không yêu cầu bổ món được.

B3: KDS nhận thông báo Yêu cầu bỏ món trên tab Cancel

Moncancel

KDS xử lý thông tin.

B4: POS/PDA Nhận thông báo về món do KDS trả về

Thông báo của các món có yêu cầu bỏ món sẽ nằm trong tab Yêu cầu bỏ món

KDS từ chối bỏ món

Tuchoibomon

Sẽ có 2 action hiện ra

Hủy: Giữ nguyên thông báo của món trong yêu cầu bỏ món

Ẩn: Ẩn thông báo về món trong yêu cầu bỏ món

KDS chấp nhận bỏ món

Chapnhanbomon

Sẽ có 3 action hiện ra

Hủy: Giữ nguyên thông báo của món trong yêu cầu bỏ món

Ẩn: Ẩn thông báo về món trong yêu cầu bỏ món, món vẫn được giữ nguyên trong bill và theo dõi làm đồ trên tab Detail như bình thường.

Xử lý: Món sẽ tự động được xóa đi trong bill, đồng thời thông tin bỏ món sẽ được đẩy xuống KDS để update thông tin làm đồ trong tab Detail.

Lưu ý: KDS có thể không cần thao tác xác nhận Đã nhận đồ vì bước này chỉ là thao tác để ẩn thông tin không có tác dụng dùng để đối soát.

2.2.4 Luồng báo hết món - KDS dine

Trong trường hợp chuẩn bị đồ trả làm món nhưng nguyên liệu bị hết hoặc thiếu thì nhân viên có thể cập nhật KDS báo hết món.

Luongbaohetmon

B1: Trên màn hình làm đồ KDS click icon hết món.

Iconhetmon

B2: Trên màn Báo hết món click vào món hết nguyên liệu

Chonmonhet

B3: Click nút mũi tên thoát màn Báo hết món để cập nhật món hết.

Chonback

Lưu ý:
- Sau 24h thì món được báo hết sẽ "Active" bán lại.
- Trường hợp nguyên liệu có đủ để làm món thì "Active" bán lại trong mục "Báo hết món".

III- Hướng dẫn sử dụng KDS mô hình trả trước - Bán mang về

Với mô hình "Bán mang về" để quản lý những món nào, bill nào đã hoàn thành và trả đồ cho khách thì nhà hàng sẽ sử dụng kết hợp 2 thiết bị KDS MAKER và KDS ORDER CONTROL.

3.1 Khởi tạo kích hoạt KDS Maker

3.1.1 Khởi tạo và kích hoạt thiết bị KDS Maker

Vì KDS MAKER là thiết bị cho từng nhân viên bar, bếp để quản lý món chế biến nên mỗi nhân viên sẽ được tạo tài khoản riêng để đăng nhập.

Taotkbep

a, Khởi tạo KDS MAKER

Để sử dụng KDS ta tiến hành khởi tạo thiết bị mới từ trên CMS
B1: Trên giao diện Thiết bị -> Danh sách thiết bị -> "Tạo thiết bị".
B2: Khai báo thông tin thiết bị.
Ynghiataothietbi
Taokdsmaker
B3: "Lưu" để hoàn thiện tạo thiết bị.
Sau khi tạo xong thiết bị sẽ hiển thị mã thiết bị để kích hoạt KDS
Mathietbi

b, Kích hoạt khởi động KDS MAKER

B1: Dùng thiết bị Android download ứng dụng Fabi KDS về cài đặt
B2: Sử dụng mã thiết bị KDS được tạo nhập Device code
Nhapdevicecode
B3: Tiếp theo để hoàn tất kích hoạt KDS ->Đăng nhập tài khoản bar, bếp-> Hiển thị giao hiện KDS

Loginkdsmaker
Giaodienmaker

3.3.2 Cấu hình KDS MAKER cho thiết bị

a, Cấu hình KDS MAKER kết nối thiết bị

KDS được dùng để thay thế máy in order nên khi triển khai sẽ được cấu hình tương tự như cấu hình máy in thông thường.

B1: Trên giao diện POS vào Tab Nhà hàng -> Quản lý máy in -> Tạo máy in mới "+"

B2: Chọn kết nối KDS

Ynghiamayinkds
Themmayinkds

B3: Lưu để hoàn thiện kết nối KDS

Một POS/PDA có thể kết nối với nhiều KDS

b, Cấu hình thiết bị nhận thông báo từ KDS MAKER

B1: Trên giao diện POS/PDA vào tab Nhà hàng -> Thiết lập cửa hàng -> Cấu hình hiển thị thông báo KDS

B2: Cấu hình thông báo

B3: Nếu cấu hình nhận thông báo thì trên thiết bị POS/PDA sẽ hiển thị thêm Mục Thông báo Thongbao
Thongbaomoi1

3.1.3 Cấu hình Ứng dụng KDS MAKER

Trên giao diện KDS click vào icon cài đặt Iconcaidatkdsđể cấu hình cho KDS
a, Quản lý máy in

Nếu kích hoạt trả đồ bằng phiếu order cần setup máy in để nhận lệnh in.
B1: Trên giao diện thiết lập cửa hàng -> Quản lý máy in -> "+" để thêm máy in
B2: Khai báo thông tin máy in
Caidatmayinmk
Themmayinmk
B3: Lưu để hoàn thiện cài đặt máy in.

b, Cấu hình thiết bị
B1: Trên giao diện thiết lập cửa hàng -> Cấu hình thiết bị

B2: Cấu hình hiển thị hóa đơn: chọn số cột hiển thị tab ticket -> lưu
Cauhinhhdmk

B3: Hiển thị thông báo Thành công hoàn thiện cấu hình hiển thị hóa đơn.

c, Thông tin nhà hàng

Thongtinnhahang
Thông tin điểm bán hàng
- Tên điểm bán hàng
- Địa chỉ điểm bán hàng

Thông tin điểm bán hàng
- Device code: Mã thiết bị
- Device Name: Tên thiết bị
- IP lacal: Địa chỉ IP của thiết bị
- Phiên bản: Thông tin phiên bản KDS
- Android OS: Thông tin hệ điều hành thiết bị
- Trạng thái FCM: Thông tin trạng thái kết nối FCM (Firebase Cloud Messaging)
- Cập nhật dữ liệu lần cuối: Thông tin cập nhật nhữ liệu

Hướng dẫn Hủy thiết bị KDS
- Có thể tiến hành hủy thiết bị KDS để triển khai cho điểm mới.
B1: Trên giao diện thiết lập cửa hàng -> Thông tin cửa hàng -> Hủy thiết bị
B2: Lấy thông tin mã quản lý thiết bị từ Điểm bán hàng để hủy KDS
Maquanlithietbi
- Nhập thông tin mã quản lý thiết bị để hủy Huythietbi
B3: Hủy mã thiết bị để hoàn thiện hủy thiết bị KDS.

3.2 Khởi tạo kích hoạt KDS ORDER CONTROL

3.2.1 Khởi tạo và kích hoạt thiết bị KDS ORDER CONTROL

a, Khởi tạo KDS ORDER CONTROL

Để sử dụng KDS ta tiến hành khởi tạo thiết bị mới từ trên CMS
B1: Trên giao diện Thiết bị -> Danh sách thiết bị -> "Tạo thiết bị".
B2: Khai báo thông tin thiết bị.
Ynghiataothietbi
Taokdscontrol
B3: "Lưu" để hoàn thiện tạo thiết bị.
Sau khi tạo xong thiết bị sẽ hiển thị mã thiết bị để kích hoạt KDS
Mathietbi

b, Kích hoạt khởi động KDS ORDER CONTROL

B1: Dùng thiết bị Android download ứng dụng Fabi KDS về cài đặt
B2: Sử dụng mã thiết bị KDS được tạo nhập Device code
Nhapdevicecode
B3: Tiếp theo để hoàn tất kích hoạt KDS ->Đăng nhập tài khoản bar, bếp-> Hiển thị giao hiện KDS
Giaodiencontrol
Lưu ý: KDS ORDER CONTROL là thiết bị quản lý trả đồ nên sau khi setup cùng dải mạng với máy chủ thì KDS sẽ tự đông kết nối.

3.2.2 Cấu hình Ứng dụng KDS ORDER CONTROL

Trên giao diện KDS click vào icon cài đặt Iconcaidatkdsđể cấu hình cho KDS

a, Cấu hình thiết bị
B1: Trên giao diện thiết lập cửa hàng -> Cấu hình thiết bị

B2: Cấu hình các thông tin: - Cấu hình màn hình 2: kết nối hiển thị màn hình 2 để thông báo khách nhận đồ khi đơn hoàn thành.
- Hiển thị nhóm món: hiển thị thêm nhóm món order trên hóa đơn.
- Cấu hình hiển thị hóa đơn: tùy chỉnh số cột hiển thị danh sách hóa đơn.
Cauhinhhdcontrol
B3: Lưu -> Hiển thị thông báo Thành công hoàn thiện cấu hình.

b, Thông tin nhà hàng

Thongtinnhahang
Thông tin điểm bán hàng
- Tên điểm bán hàng
- Địa chỉ điểm bán hàng

Thông tin điểm bán hàng
- Device code: Mã thiết bị
- Device Name: Tên thiết bị
- IP lacal: Địa chỉ IP của thiết bị
- Phiên bản: Thông tin phiên bản KDS
- Android OS: Thông tin hệ điều hành thiết bị
- Trạng thái FCM: Thông tin trạng thái kết nối FCM (Firebase Cloud Messaging)
- Cập nhật dữ liệu lần cuối: Thông tin cập nhật nhữ liệu

Hướng dẫn Hủy thiết bị KDS
- Có thể tiến hành hủy thiết bị KDS để triển khai cho điểm mới.
B1: Trên giao diện thiết lập cửa hàng -> Thông tin cửa hàng -> Hủy thiết bị
B2: Lấy thông tin mã quản lý thiết bị từ Điểm bán hàng để hủy KDS
Maquanlithietbi
- Nhập thông tin mã quản lý thiết bị để hủy Huythietbi
B3: Hủy mã thiết bị để hoàn thiện hủy thiết bị KDS.

3.3 Luồng hoạt động của KDS Dine mô hình trả trước

Luongkdstratruoc

3.3.1 Xử lý đơn khách mua mang về tại cửa hàng

B1: Order món từ POS -> Thanh toán đơn đẩy order xuống KDS Maker

Donmangve1
Donmangve2

B2: KDS MAKER nhận thông tin làm đồ ở tab Detail và tab Ticket theo vị trí máy in đã setup để bar, bếp theo dõi trả trả đồ theo 3 cách:

Sau khi ấn Trả đồ món order sẽ được xóa khỏi danh sách và đẩy thông tin xuống POS, KDS ORDER CONTROL sẽ nhận thông báo món đã hoàn thành từ POS.

Lưu ý: Trường hợp trả món theo số lượng thì hệ thống sẽ tự động trả theo thứ tự order, món nào đơn nào gọi trước trả trước.

B3: KDS ORDER CONTROL nhận thông báo từ POS -> Click vào thông báo để xem thông tin chi tiết. Tại tab Ticket sẽ hiển thị các đơn bán mang về để nhân viên trả đô.
(Màn hình 2 của KDS ORDER CONTROL sẽ hiển thị mã đơn để khách theo dõi và nhận đô)

Goikhach1

Goikhach2

3.3.2 Xử lý đơn khách đặt hàng online

B1: Khi đơn online được đẩy về Pos nhân viên sẽ check lại đơn và click Xác nhận và tạo hóa đơn-> đẩy order xuống KDS MAKER để bar, bếp làm đồ
Dononline1

B2: KDS MAKER nhận thông tin , bar và bếp sẽ theo dõi thiết bị của mình để làm và click “Trả đồ”.

Beptrado

B3: Sau khi các món hoàn thành, KDS ORDER CONTROL sẽ nhận thông báo-> Nhân viên theo dõi màn hình KDS ORDER CONTROL chuẩn bị đồ đồ và gửi hàng cho shipper.
(Màn hình 2 hiển thị đơn đang làm để ship có thể theo dõi)

Goiship1
Goiship2

B4: Tại Pos nhân viên sẽ chuyển trạng thái của đơn
Chuyentt1
Chuyentt2

3.3.3 Luồng báo hết món (KDS maker và KDS order control)

Trong trường hợp chuẩn bị đồ trả làm món nhưng nguyên liệu bị hết hoặc thiếu thì nhân viên có thể cập nhật KDS báo hết món.

Luongbaohetmon

B1: Trên màn hình làm đồ KDS click icon hết món.

Iconhetmon1

B2: Trên màn Báo hết món click vào món hết nguyên liệu

Chonmonhet

B3: Click nút mũi tên thoát màn Báo hết món để cập nhật món hết.

Chonback

Lưu ý:
- Sau 24h thì món được báo hết sẽ "Active" bán lại.
- Trường hợp nguyên liệu có đủ để làm món thì "Active" bán lại trong mục "Báo hết món".

Hướng dẫn sử dụng FABI MANAGER

Giới thiệu Fabi Manager

Để hỗ trợ thêm cho hệ thống vận hành, iPOS có thêm trợ thủ đắc lực Fabi Manager trong việc quản lý từ xa.

Fabi Manager là ứng dụng được cài trên các thiết bị nhỏ gọn như Smartphone giúp người dùng tiện theo dõi các Báo cáo hoặc mua bán trên Marketplace,...

Người dùng cần đăng nhập để sử dụng app Fabi Manager.

Lưu ý:

- Chỉ có 3 quyền sau được đăng nhập trên Fabi Manager:Owner, Quản lý chuỗi nhà hàng, kế toán.

Fabimanager

Đăng nhập:

B1: Tải app Fabi Manager, người dùng sẽ dùng tài khoản được tạo trên Fabi CMS để đăng nhập

Taomana

B2: Nhập tài khoản và mật khẩu -> Đăng nhập

Loginmana

Đăng xuất:

Logoutmana

Đổi ngôn ngữ Anh/Việt: hiện hệ thống hỗ trợ 2 ngôn ngữ Tiếng Anh và Tiếng Việt.

Doinn

1. Tài khoản

Tại tab Tài khoản, người dùng sẽ xem thông tin tài khoản và cấu hình 1 số cấu hình.

1.1 Lấy mã Tocken hỗ trợ

Trường hợp tài khoản bị lỗi, sai lệch số liệu thì người dùng sẽ vào "Lấy mã Tocken hỗ trợ" để tạo mã gửi cho bộ phận support iPOS.vn (Hotline hỗ trợ:19004766 nhánh 2).

Laymaht

Mã Tocken sẽ hết hạn và mất sau 2h

1.2 Kênh thông báo

Kênh thông báo: Cho phép gửi thông báo khi có hóa đơn mới. Người dùng chỉ nhận thông báo hoa đơn mới trong phạm vi mình quản lý.

Tbmana

Mặc định khi mới đănng nhập lần đầu sẽ KHÔNG nhận thông báo hóa đơn mới.

1.3 Quản lý mã PIN

Mã PIN: là mã gồm 6 chữ số để quản lý cửa hàng xác nhận giảm giá hoặc bỏ món tại cửa hàng.

Chỉ có tài khoản Owner và Quản lý chuỗi được cấu hình thay đổi mã PIN điểm bán hàng trong phạm vi mình phụ trách.

Mapin

Hướng dẫn sử dụng PDA FABI

I. Giới thiệu PDA Fabi

Trong bộ sản phẩm Fabi, để hỗ trợ thêm cho các mô hình kinh doanh ngành F&B, iPOS đã tích hợp thêm thiết bị PDA FABI.

PDA FABI là các thiết bị cầm tay được thiết kế như một cuốn sổ tay cá nhân và được tích hợp chức năng oder giúp các bạn nhân viên thuận tiện đặt món cho khách.

Tương tự như Pos Fabi, PDA Fabi cũng cần đăng nhập, xem tài khoản, hủy thiết bị và 1 số chức năng khác.

Lưu ý:

- PDA Fabi chỉ dùng để oder không có chức năng thanh toán.

- Chỉ có tài khoản Owner, Quản lý cửa hàng và Thu ngân mới có quyền đăng nhập trên PDA FABI

- Khi muốn thêm thiết bị PDA hay bất kì thiết bị mới nào phải chọn 1 Pos làm máy chủ.

- Thiết bị PDA phải cùng dải mạng với Pos máy chủ.

1.1. Đăng nhập

B1: Khởi tạo thiết bị PDA từ CMS để lấy được device code định danh cho PDA.

Dv code

B2: Lấy thông tin device code nhập vào kích hoạt thiết bị PDA.

Nhap dvcode

B3: Đăng nhập bằng tài khoản đã được cấp.

Dangnhap

B4: vào thiết bị để bắt đầu order.
Odpda
Phiên bản mới thêm nút hiển thị trạng thái kết nối đối với PDA người dùng sẽ thấy icon hiển thị trạng thái kết nối với POS máy chủ: Đỏ Do là Không có kết nối, Vàng Vang là đang kết nối, Xanh Xanh là đã kết nối.
Nuttt2

1.2. Tài khoản

Tại tab Nhà hàng người dùng xem thông tin tài khoản của mình.

Taikhoan

Mk

Dangxuat

1.3. Hủy thiết bị

Dùng để hủy thiết bị tại điểm hiện tại và khởi tạo thiết bị cho một điểm khác.

B1: Trên giao diện đăng nhập -> Click icon cài đặt-> Hiển thị thông tin của thiết bị.

Huy1

B2: Lấy thông tin "Mã quản lý thiết bị" trên CMS.

Maqltb

B3: Nhập mã quản lý thiết bị.

Huy2

B4: Click "Hủy mã thiết bị".

Hướng dẫn sử dụng PDA FABI

I. Giới thiệu PDA Fabi

Trong bộ sản phẩm Fabi, để hỗ trợ thêm cho các mô hình kinh doanh ngành F&B, iPOS đã tích hợp thêm thiết bị PDA FABI.

PDA FABI là các thiết bị cầm tay được thiết kế như một cuốn sổ tay cá nhân và được tích hợp chức năng oder giúp các bạn nhân viên thuận tiện đặt món cho khách.

Tương tự như Pos Fabi, PDA Fabi cũng cần đăng nhập, xem tài khoản, hủy thiết bị và 1 số chức năng khác.

Lưu ý:

- PDA Fabi chỉ dùng để oder không có chức năng thanh toán.

- Chỉ có tài khoản Owner, Quản lý cửa hàng và Thu ngân mới có quyền đăng nhập trên PDA FABI

- Khi muốn thêm thiết bị PDA hay bất kì thiết bị mới nào phải chọn 1 Pos làm máy chủ.

- Thiết bị PDA phải cùng dải mạng với Pos máy chủ.

1.1. Đăng nhập

B1: Khởi tạo thiết bị PDA từ CMS để lấy được device code định danh cho PDA.

Dv code

B2: Lấy thông tin device code nhập vào kích hoạt thiết bị PDA.

Nhap dvcode

B3: Đăng nhập bằng tài khoản đã được cấp.

Dangnhap

B4: vào thiết bị để bắt đầu order.
Odpda
Phiên bản mới thêm nút hiển thị trạng thái kết nối đối với PDA người dùng sẽ thấy icon hiển thị trạng thái kết nối với POS máy chủ: Đỏ Do là Không có kết nối, Vàng Vang là đang kết nối, Xanh Xanh là đã kết nối.
Nuttt2

1.2. Tài khoản

Tại tab Nhà hàng người dùng xem thông tin tài khoản của mình.

Taikhoan

Mk

Dangxuat

1.3. Hủy thiết bị

Dùng để hủy thiết bị tại điểm hiện tại và khởi tạo thiết bị cho một điểm khác.

B1: Trên giao diện đăng nhập -> Click icon cài đặt-> Hiển thị thông tin của thiết bị.

Huy1

B2: Lấy thông tin "Mã quản lý thiết bị" trên CMS.

Maqltb

B3: Nhập mã quản lý thiết bị.

Huy2

B4: Click "Hủy mã thiết bị".

Hướng dẫn sử dụng PDA FABI

I. Giới thiệu PDA Fabi

Trong bộ sản phẩm Fabi, để hỗ trợ thêm cho các mô hình kinh doanh ngành F&B, iPOS đã tích hợp thêm thiết bị PDA FABI.

PDA FABI là các thiết bị cầm tay được thiết kế như một cuốn sổ tay cá nhân và được tích hợp chức năng oder giúp các bạn nhân viên thuận tiện đặt món cho khách.

Tương tự như Pos Fabi, PDA Fabi cũng cần đăng nhập, xem tài khoản, hủy thiết bị và 1 số chức năng khác.

Lưu ý:

- PDA Fabi chỉ dùng để oder không có chức năng thanh toán.

- Chỉ có tài khoản Owner, Quản lý cửa hàng và Thu ngân mới có quyền đăng nhập trên PDA FABI

- Khi muốn thêm thiết bị PDA hay bất kì thiết bị mới nào phải chọn 1 Pos làm máy chủ.

- Thiết bị PDA phải cùng dải mạng với Pos máy chủ.

1.1. Đăng nhập

B1: Khởi tạo thiết bị PDA từ CMS để lấy được device code định danh cho PDA.

Dv code

B2: Lấy thông tin device code nhập vào kích hoạt thiết bị PDA.

Nhap dvcode

B3: Đăng nhập bằng tài khoản đã được cấp.

Dangnhap

B4: vào thiết bị để bắt đầu order.
Odpda
Phiên bản mới thêm nút hiển thị trạng thái kết nối đối với PDA người dùng sẽ thấy icon hiển thị trạng thái kết nối với POS máy chủ: Đỏ Do là Không có kết nối, Vàng Vang là đang kết nối, Xanh Xanh là đã kết nối.
Nuttt2

1.2. Tài khoản

Tại tab Nhà hàng người dùng xem thông tin tài khoản của mình.

Taikhoan

Mk

Dangxuat

1.3. Hủy thiết bị

Dùng để hủy thiết bị tại điểm hiện tại và khởi tạo thiết bị cho một điểm khác.

B1: Trên giao diện đăng nhập -> Click icon cài đặt-> Hiển thị thông tin của thiết bị.

Huy1

B2: Lấy thông tin "Mã quản lý thiết bị" trên CMS.

Maqltb

B3: Nhập mã quản lý thiết bị.

Huy2

B4: Click "Hủy mã thiết bị".

Hướng dẫn sử dụng PDA FABI

I. Giới thiệu PDA Fabi

Trong bộ sản phẩm Fabi, để hỗ trợ thêm cho các mô hình kinh doanh ngành F&B, iPOS đã tích hợp thêm thiết bị PDA FABI.

PDA FABI là các thiết bị cầm tay được thiết kế như một cuốn sổ tay cá nhân và được tích hợp chức năng oder giúp các bạn nhân viên thuận tiện đặt món cho khách.

Tương tự như Pos Fabi, PDA Fabi cũng cần đăng nhập, xem tài khoản, hủy thiết bị và 1 số chức năng khác.

Lưu ý:

- PDA Fabi chỉ dùng để oder không có chức năng thanh toán.

- Chỉ có tài khoản Owner, Quản lý cửa hàng và Thu ngân mới có quyền đăng nhập trên PDA FABI

- Khi muốn thêm thiết bị PDA hay bất kì thiết bị mới nào phải chọn 1 Pos làm máy chủ.

- Thiết bị PDA phải cùng dải mạng với Pos máy chủ.

1.1. Đăng nhập

B1: Khởi tạo thiết bị PDA từ CMS để lấy được device code định danh cho PDA.

Dv code

B2: Lấy thông tin device code nhập vào kích hoạt thiết bị PDA.

Nhap dvcode

B3: Đăng nhập bằng tài khoản đã được cấp.

Dangnhap

B4: vào thiết bị để bắt đầu order.
Odpda
Phiên bản mới thêm nút hiển thị trạng thái kết nối đối với PDA người dùng sẽ thấy icon hiển thị trạng thái kết nối với POS máy chủ: Đỏ Do là Không có kết nối, Vàng Vang là đang kết nối, Xanh Xanh là đã kết nối.
Nuttt2

1.2. Tài khoản

Tại tab Nhà hàng người dùng xem thông tin tài khoản của mình.

Taikhoan

Mk

Dangxuat

1.3. Hủy thiết bị

Dùng để hủy thiết bị tại điểm hiện tại và khởi tạo thiết bị cho một điểm khác.

B1: Trên giao diện đăng nhập -> Click icon cài đặt-> Hiển thị thông tin của thiết bị.

Huy1

B2: Lấy thông tin "Mã quản lý thiết bị" trên CMS.

Maqltb

B3: Nhập mã quản lý thiết bị.

Huy2

B4: Click "Hủy mã thiết bị".

Fabi Partner

Fabi đã ra mắt trang Fabi Partner: https://partner.ipos.vn/login giúp các partner tiếp cận khách hàng khi có nhu cầu kết nối.
Với các partner đã kết nối Fabi như: Momo, Vinid,... iPOS sẽ tạo tài khoản riêng cho các Partner đăng nhập tiếp nhận và xử lý các yêu cầu từ phía khách hàng.

Dangnhappartner
Trangchupartner

I. Biểu mẫu kết nối

Sau khi đăng nhập thành công thì cần vào cấu hình Biểu mẫu kết nối.
Tại đây người dùng sẽ setup form đăng kí cho khách hàng.

B1: Trên giao diện "Biểu mẫu đăng kí" -> Click icon Iconcd để up file hợp đồng, link callback,...

Upfilehd

B2: Click bào "Mẫu đăng kí" mặc định để thay đổi tiêu đề và nội dung.

Thaydoitieude

B3: Click vào dấu + để thêm trường mới -> Nhập tiêu đề và chọn thuộc tính phù hợp.

Themtruong

B4: Chọn tab Xem trước kiểm tra lại biểu mẫu -> Lưu biểu mẫu

Luubm

II. Email nhận thông báo

Các mail được thêm sẽ nhận thông báo khi có yêu cầu kết nối từ khách hàng.

Giaodienmail

Mailnhantt

Lưu ý: Với mail Outlook khi nhận thông báo sẽ không có nút "Xác nhận yêu cầu".

- Thêm mail: Click Thêm email -> Nhập mail nhận thông báo -> Lưu
Themmail
- Sửa mail: Trên trang danh sách mail nhận thông báo -> Tìm mail cần sửa click dấu 3 chấm -> Sửa để thay đổi mail-> lưu
Suamail
- Xóa mail: Trên trang danh sách mail nhận thông báo -> Tìm mail caafn xóa click dấu 3 chấm -> xóa-> Xác nhận
Xoamail

III. Thương hiệu yêu cầu kết nối

Hiển thị danh sách các thương hiệu cần kết nối.
Dsknoipartner

Trên trang "Thương hiệu yêu cầu kết nối"-> Click vào thương hiệu cần xét duyệt-> Kiểm tra lại thông tin khách hàng để duyệt yêu cầu kết nối.

Xacnhankn

Huyketnoi

IV. Thương hiệu đã kết nối

Thương hiệu đã kết nối: hiển thị danh sách thương hiệu đã được xét duyệt.
Dsketnoi

FAQ FABi

I. Xử lý các trường hợp liên quan đến máy POS

1.1. Phần cứng

1.2. Phần mềm

1- Trường hợp máy Pos vào được WIfi/Cắm mạng LAN nhưng không vào được internet
Hiện tượng
- Máy bắt được Wifi / Cắm dây LAN nhưng máy báo không có Internet.
- Trên máy POS khi bật lên có biểu tượng sau:

Loimang

Cách xử lý
- Kiểm tra Date/Time trên thiết bị trên phần Cài Đặt
Datetime
- Tắt chế độ ưu tiên KHÔNG LÀM PHIỀN trên phần Cài Đặt
Khonglamphien
Buoc4
- Xóa hết các Rule KHÔNG LÀM PHIỀN trên phần Cài Đặt
Xoarule
Buoc5

2- Trường hợp tự cập nhật update version khi có phiên bản mới.
Hiện tượng.
- Khi download App hay update nó báo xác thực tài khoản. Nếu có tài khoản cũ thì login vào download update tiếp như bình thường trường hợp không có thì phải tiến hành reset factory
- Cách xử lý.
Hướng dẫn Reset Factory

II. Xử lý các trường hợp liên quan đến máy PDA

CMS FABi Versions

Bản cập nhật 07/04/2021:

Các tính năng mới:
1. Xoá hoá đơn trong báo cáo ca và báo cáo hoá đơn theo thời gian.
2. Bổ sung item barcode trong file import thực đơn.
3. Giới hạn độ dài item barcode tối đa 13 kí tự.

Bản cập nhật 05/04/2021:

Các tính năng mới:
1. Hiển thị số hoá đơn trong các báo cáo về hoá đơn.
2. Thêm báo cáo doanh thu theo từng cửa hàng.
Các tính năng được cải thiện:
1. Cải thiện điều hướng với các app đã kết nối.

Bản cập nhật 02/04/2021:

Các tính năng mới:
1. Giới hạn kích thước ảnh dùng trong mẫu hoá đơn.
2. Thêm cấu hình màn hình thanh toán tại POS.

Bản cập nhật 23/03/2021:

Các tính năng mới:
1. Bỏ chọn lọc theo nguồn trong báo cáo mặt hàng bán chạy.
2. Xuất báo cáo mặt hàng bán chạy theo nguồn.

Bản cập nhật 16/03/2021:

Các tính năng mới:
1. Cấu hình công thức tính doanh thu theo thương hiệu.
2. Chú thích công thức tính doanh thu trong báo cáo.

Bản cập nhật 15/03/2021:

Các tính năng mới:
1. Tối ưu luồng gia hạn bản quyền.
2. Cấu hình sửa giá khi bán.
3. Nhập barcode của món ăn.
4. Chặn sửa thông tin cửa hàng khi cửa hàng hết hạn bản quyền.
5. Tối ưu file xuất từ báo cáo nguồn.
6. Xử lý thông báo gia hạn bản quyền.

Bản cập nhật 08/03/2021:

Các tính năng mới:
1. Cho phép quản lý chuỗi có quyền truy cập toàn thương hiệu hoặc thành phố được phép tạo cửa hàng.
2. Cho phép quản lý chuỗi được cấu hình món tuỳ chọn.
Các tính năng được cải thiện:
1. Sửa lỗi mua combo trong marketplace.
2. Giới hạn kí tự mã PIN chỉ được nhập 6 ký tự.

Bản cập nhật 04/03/2021:

Các tính năng mới:
1. Chặn tạo thiết bị với những cửa hàng hết hạn bản quyền.

Bản cập nhật 22/02/2021:

Các tính năng mới:
1. Thêm cấu hình font chữ cho phiếu order.
2. Cấu hình thu ngân ko được sửa máy in.
3. Cấu hình ko cho phép tạo món tuỳ chọn.
4. Lọc báo cáo món ăn theo nguồn.
5. Thống kê tổng số khách trong báo cáo nguồn.
6. Xuất file từ báo cáo đối soát theo kênh, báo cáo lịch sử hết món, nhật ký order.
7. Cảnh báo khi xuất dữ liệu từ báo cáo top item, báo cáo tổng quan.
8. Update giao diện khi không có dữ liệu.
9. Giới hạn ký tự của ID còn 16 ký tự.

Bản cập nhật 19/01/2021:

Các tính năng mới:
1. Bổ sung ngôn ngữ tiếng anh trên CMS.
2. Đối với tài khoản quản lý chuỗi truy toàn thương hiệu sẽ được tạo, sửa, xoá nhóm món và vị trí máy in.
3. Đồng bộ cấu hình các thiết bị Self Order trong cùng cửa hàng.
Các tính năng được cải thiện:
1. Cập nhật mô tả chức vụ.
2. Cải thiện input lọc báo cáo: mặc định áp dụng giờ mở bán của các cửa hàng (nếu cấu hình mở cùng giờ), hiển thị trạng thái của các cửa hàng.

Bản cập nhật 12/01/2021:

Các tính năng mới:
1. Sắp xếp thực đơn trên thiết bị Self Order.
2. Cấu hình món không bán trên thiết bị Self Order.
3. Bổ sung mẫu hoá đơn mới.
4. Cấu hình mẫu order.
5. Thêm cấu hình chỉ in tem khi bán trả trước.
6. Giới thiệu và kết nối app iPOS Booking.
Các tính năng được cải thiện:
1. Lọc báo cáo xu hướng bán hàng theo ngày theo giờ mở cửa.
2. Cập nhật marketplace.

Bản cập nhật 05/01/2021:

Các tính năng mới:
1. Sắp xếp thực đơn với món tại cửa hàng.
2. Cho phép chọn hoá đơn xác nhận thanh toán trong báo cáo đối soát theo kênh.
3. Lọc báo cáo theo tỉnh / thành phố.
Các tính năng được cải thiện:
1. Cho phép xem lại mật khẩu khi nhập.
2. Mặc định disable ô nhập mã của các danh mục.
3. Bổ sung tìm kiếm nhân viên theo email, số điện thoại.

Bản cập nhật 30/12/2020:

Các tính năng mới:
1. Xuất báo cáo hoá đơn sửa, huỷ.
Các tính năg được cải thiện:
1. Thêm lý do sửa, huỷ hoá đơn trong báo cáo hoá đơn sửa, huỷ và chi tiết hoá đơn.
2. Đồng bộ địa chỉ Supply chain với Hermes.

Bản cập nhật 25/12/2020:

Các tính năng mới:
1. Thêm điều kiện áp dụng phí dịch vụ.
2. Cấu hình không hiển thị báo cáo doanh thu với tài khoản thu ngân khi in chốt ca.
3. Cấu hình sinh số hoá đơn theo thứ tự.
4. Cấu hình áp dụng đơn online cho kênh bán hàng.
Các tính năng được cải thiện:
1. Hiển thị menu tại cửa hàng với tất cả cửa hàng trong thương hiệu.
2. Xuất báo cáo kế toán với tất cả cửa hàng trong 1 file.
3. Bổ sung báo cáo nguồn đơn hiển thị dữ liệu cho kênh bán hàng.
4. Cho phép tài khoản quản lý chuỗi có quyền với thương hiệu kết nối CRM.
5. Cập nhật giao diện marketplace và cho phép đăng tin rao vặt toàn quốc.
6. Bổ sung báo cáo món trong báo cáo tổng quát.
7. Bổ sung lọc nhóm combo và món tuỳ chọn trong báo cáo món.
8. Sửa thông báo kiểm tra giá trị của phí dịch vụ.

Bản cập nhật 25/11/2020

Các tính năng mới:
1. Cấu hình chi phí đối tác hỗ trợ marketing theo kênh bán hàng.
2. Cấu hình gộp món khi in chốt đồ, tạm tính, in hoá đơn.
Các tính năng được cải thiện:
1. Lọc báo cáo thu chi theo thời gian bắt đầu bán hàng của cửa hàng.
2. Cải thiện xuất báo cáo món ăn: xuất báo cáo món cho tất cả cửa hàng trong cùng 1 file.

Bản cập nhật 11/11/2020

Các tính năng mới:
1. Báo cáo lịch sử hết món.
2. Chọn PTTT trả trước lẫn trả sau của Ahamove.
4. Bán hàng đa kênh.
5. Áp dụng giảm giá cho combo.
6. Cập nhật mẫu hoá đơn.
7. Cho phép tài khoản Manager Office có quyền toàn thành phố / thương hiệu sửa menu tại thành phố.
8. Cho phép nhập mã PTTT, nguồn đơn.
9. Hiển thị số tiền hoa hồng trong báo cáo nguồn đơn.
Các tính năng được cải thiện:
1. Cập nhật danh mục món ăn:.
- Thêm tìm kiếm theo mã món ăn và sắp xếp danh sách món theo loại món và trạng thái món..
- Xuất dữ liệu món tại cửa hàng..
2. Chuyển giao diện gán món cho customization vào màn chi tiết.
3. Cập nhật báo cáo kế toán.
4. Cập nhật chi tiết hoá đơn.
5. Hiển thị những cấu hình giá theo nguồn với những nguồn không có tại thành phố / cửa hàng.

Bản cập nhật 03/11/2020

Các tính năng mới:
1. Báo cáo thời gian làm món trung bình.
2. Báo cáo thời gian hoàn thành đơn trung bình.
3. Báo cáo theo dõi bán hàng dine.
Các tính năng được cải thiện:
1. Sửa lỗi báo cáo hoá đơn sửa huỷ sau khi in chốt đồ, tạm tính.

POS FABi Versions

Phiên bản v1.14.8 - cập nhật ngày 12/01/2021:

Phiên bản v1.13.2 - cập nhật ngày 03/11/20202:

Phiên bản v1.12.5 - cập nhật ngày 19/10/2020:

Phiên bản v1.11.0 - cập nhật ngày 21/09/2020:

Phiên bản v1.10.5 - cập nhật ngày 01/09/2020:

Phiên bản 1.10.0 - cập nhật ngày 19/8/2020

Phiên bản 1.9.0 - cập nhật ngày 27/07/2020

Phiên bản 1.8.0 - cập nhật ngày 13/07/2020

Phiên bản 1.6.4 - cập nhật ngày 18/05/2020:

Phiên bản 1.6.3 - cập nhật ngày 09/05/2020:

Phiên bản 1.6.0 - cập nhật ngày 28/04/2020:

Phiên bản 1.5.14 - cập nhật ngày 09/03/2020:

Phiên bản 1.5.13 - cập nhật ngày 06/03/2020:

Phiên bản 1.5.12 - cập nhật ngày 27/02/2020:

Phiên bản 1.5.11 - cập nhật ngày 25/02/2020:

Phiên bản 1.5.10 - cập nhật ngày 24/02/2020:

Phiên bản 1.5.9 - cập nhật ngày 13/02/2020:

Phiên bản 1.5.8 - cập nhật ngày 10/02/2020:

Phiên bản 1.5.7 - cập nhật ngày 03/02/2020:

Phiên bản 1.5.6 - cập nhật ngày 17/01/2020:

Phiên bản 1.5.1 - cập nhật ngày 07/01/2020:

Phiên bản 1.5.0 - cập nhật ngày 06/01/2020:

PDA FABi Versions

Phiên bản v1.5.0 - cập nhật ngày 01/09/2020:

Phiên bản 1.4.0 - cập nhật ngày 19/08/2020:

Phiên bản 1.3.1 - cập nhật ngày 13/07/2020:

Phiên bản 1.2.2 - cập nhật ngày 03/06/2020:

Phiên bản 1.1.5 - cập nhật ngày 16/03/2020:

Phiên bản 1.1.4 - cập nhật ngày 09/03/2020:

Phiên bản 1.1.3 - cập nhật ngày 03/03/2020:

Phiên bản 1.1.2 - cập nhật ngày 25/02/2020:

Phiên bản 1.1.1 - cập nhật ngày 18/02/2020:

Phiên bản 1.1.0 - cập nhật ngày 10/02/2020:

Phiên bản 1.0.13 - cập nhật ngày 08/01/2020:

Phiên bản 1.0.12 - cập nhật ngày 07/01/2020:

Phiên bản 1.0.11 - cập nhật ngày 06/01/2020:

Phiên bản 1.0.10 - cập nhật ngày 06/01/2020:

Phiên bản 1.0.9 - cập nhật ngày 02/01/2020:

Phiên bản 1.0.8 - cập nhật ngày 12/12/2019:

Phiên bản 1.0.7 - cập nhật ngày 11/12/2019:

KDS FABi Versions

Phiên bản 1.1.2 - cập nhật ngày 13/07/2020

FABi Manager Versions

Phiên bản 2.2.0 (Android):

Phiên bản 2.1.0:

Phiên bản 2.0.0: